Kick-off i zamykające, konfrontacyjne i negocjacyjne, codzienne i kontrolne… Różnią się uczestnikami, czasem trwania i agendą. Jednak wszystkie spotkania projektowe łączy jedno: podczas ich trwania osoby związane z projektem prezentują problemy lub rezultaty, oraz wspólnie dyskutują nad realizacją zadań.

Typy spotkań projektowych – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Planowanie
 3. Szukanie rozwiązań
 4. Podejmowanie decyzji
 5. Kontrola rezultatów
 6. Podsumowanie działań
 7. Podsumowanie

Wstęp

PMBOK wyróżnia aż 16 rodzajów spotkań kluczowych dla sprawnego zarządzania projektem! Każde z nich ma określony cel i listę uczestników, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia spotkania. Nie będziemy tutaj wymieniać wszystkich rodzajów, skoncentrujemy się za to na odpowiedzi na pytanie: “Po co organizowane są spotkania?”.

Bardzo często kojarzą się ze stratą czasu i godzinami spędzonymi na trenowaniu wyrazu twarzy wyrażającego zainteresowanie. Z założenia spotkania są jednak kluczową częścią projektu i niezbędnym narzędziem komunikacji. Aby jednak tak było, uczestnicy muszą znać cel, a najlepiej także agendę spotkania. Potrzebna będzie także osoba odpowiedzialna za jego sprawny przebieg. Przyjrzyjmy się zatem rodzajom spotkań podzielonych według odpowiedzi na pytanie, jakiemu celowi służą.

Planowanie

Planowanie zadań w projekcie to cel kick-off meeting oraz cyklicznych spotkań, podczas których zespół omawia cząstkowe cele projektu.

Kick-off meeting to spotkanie inauguracyjne, które odbywa się na początku projektu, jego fazy, bądź poszczególnej iteracji. Biorą w nim udział członkowie zespołu oraz kluczowi interesariusze. Jego najważniejsze składowe to:

 • zapoznanie się ze sobą członków zespołu
 • ustalenie oczekiwań, oraz
 • planowanie, czyli ustanowienie pierwszego planu działania.

Z dobrze przeprowadzonego kick-off meetingu wszyscy jego uczestnicy powinni wynieść motywację do rozpoczęcia projektu i jasne rozumienie:

 • celu projektu
 • stawianych przed nimi oczekiwań
 • dostępnych zasobów i sposobu ich wykorzystywania
 • podziału ról i odpowiedzialności w projekcie
 • ram czasowych i zakresu projektu
 • zadań, od których powinni rozpocząć pracę.

Podczas następujących po kick-off meeting, cyklicznych spotkań planistycznych, odbywa się stopniowe dostosowywanie planu projektu do okoliczności jego realizacji. Zespół planuje bardziej szczegółowe zadania, określa cele cząstkowe i sposoby ich realizacji. Zajmuje się więc również szukaniem rozwiązań.

Szukanie rozwiązań

Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się podczas realizacji projektu to cel popularnego brainstormingu oraz szczegółowych spotkań problemowych.

Celem burz mózgów jest generowanie dużej ilości pomysłów i potencjalnych rozwiązań danego problemu lub wyzwania. Zwykle biorą w nich udział tylko członkowie zespołu projektowego, a czasem także zaproszeni interesariusze. Choć są one często krytykowane za faworyzowanie osób, które lubią mówić szybko, dużo i głośno, są świetnym narzędziem do generowania dużej ilości pomysłów, które mogą być potem omówione w spokojniejszej atmosferze.

Spotkania problemowe to naturalna kontynuacja sesji brainstormingu. Rozwiązania są tutaj omawiane bardziej szczegółowo, dzięki czemu mogą być podejmowane trafniejsze, wyważone decyzje.

spotkania

Podejmowanie decyzji

Spotkania decyzyjne odbywają się, aby omówić dostępne opcje i osiągnąć porozumienie dotyczące konkretnego działania. Jeśli dotyczą realizacji celów cząstkowych, bierze w nich udział tylko zespół projektowy. Jeśli natomiast podejmowane decyzje dotyczą kwestii o poważnych konsekwencjach, spotykają się najważniejsi interesariusze.

Kluczowe decyzje podejmowane są podczas spotkania “na szczycie”, steering committee. PMBOK definiuje je jako “spotkanie, podczas którego starsi interesariusze wyznaczają kierunek i wspierają zespół projektowy, oraz podejmują decyzje wykraczające poza kompetencje zespołu projektowego”.

Kontrola rezultatów

Spotkania, których celem jest wymiana i analiza informacji dotyczących rezultatów prac projektowych, odbywają się cyklicznie. Są one nazywane “Status update meetings” lub po prostu “Status meetings”. Dzięki nim możliwe jest szybkie rozpoznanie niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu zespołu i reagowanie na pojawiające się ryzyko.

Podsumowanie działań

Cykliczne podsumowania działań dokonują się podczas spotkań zwanych retrospektywami. Odbywają się one na zakończenie każdego ważnego etapu projektu, na przykład po osiągnięciu kamienia milowego. Ich celem jest zepołowa refleksja nad wykonanymi zadaniami oraz sposobem współpracy pomiędzy członkami zespołu.

Obok retrospektywy, PMBOK wymienia ciekawy typ spotkania, którego celem jest wyciągnięcie wniosków w dotychczasowych działań nazywany “lessons learned”. Służy ono do podsumowania i wymiany doświadczeń na temat wiedzy zdobytej podczas realizacji całego projektu albo jego wybranej fazy. Jego skutkiem powinna być poprawa wydajności zespołu projektowego uzyskana dzięki większej świadomości popełnianych błędów, a także dzięki konsekwentnemu stosowaniu dobrych praktyk. Spotkanie “lessons learned” może zostać zorganizowane, by omówić w zespole sytuacje, które można było rozwiązać lepiej. Jednak najczęściej poświęcone jest sukcesom, które zespół chce powtórzyć, i rozwiązaniom, które przyniosły bardzo dobre rezultaty.

Podsumowanie

Główne cele spotkań projektowych to:

 • ułatwienie komunikacji
 • rozwiązywanie problemów
 • podejmowanie decyzji i
 • śledzenie postępów w pracach projektowych.

Kluczem do ich skuteczności jest przejrzystość. Każde spotkanie projektowe powinno mieć jasny cel, program i listę uczestników, a jeśli to możliwe, także moderatora, którego obecność może pomóc w zapewnieniu jego sprawnego i wydajnego przebiegu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Typy spotkań projektowych caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Jak prowadzenie spotkań w wirtualnej rzeczywistości mogłoby wpłynąć na ich efektywność?

  Podczas spotkań w wirtualnej rzeczywistości członkowie zespołu mogą być bardziej zaangażowani w dyskusję, co może prowadzić do bardziej produktywnego i kreatywnego rozwiązywania problemów. Jednak z powodu ograniczonego wykorzystania mowy ciała i sygnałów niewerbalnych, podejmowanie decyzji i współpraca mogą okazać się utrudnione.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami