Zarządzanie 5P ma wiele wspólnych cech – wymaga umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, a także elastyczności i zdolności motywowania zespołu. Co jednak kryje się pod pięcioma literami P? Sprawdź czym wyróżnia się zarządzanie 5P i jakie ma zastosowanie.

5P, czyli zarządzanie w różnej skali. – spis treści:

 1. Wstęp
 2. 5P – Projekt, produkt, program, portfel i portfolio
 3. Zarządzanie projektem
 4. Zarządzanie produktem
 5. Zarządzanie programem
 6. Podsumowanie

Wstęp

W mniejszych firmach często realizowany jest jeden projekt, albo tworzony jest jeden produkt. W takim przypadku jego realizacja jest jedynym celem organizacji. Jednak kiedy firma rośnie, strategia wybiega dalej w przyszłość, a cele się różnicują, warto zastanowić się, jak najlepiej zorganizować samo zarządzanie projektami, by ich realizacja była jak najbardziej efektywna.

5P – Projekt, produkt, program, portfel i portfolio

Pod 5P kryją się nieco różne, często powiązane ze sobą grupy zadań. Są to:

 • projekt
 • produkt
 • program
 • portfel
 • portfolio projektów

Poniżej przyjrzyjmy się bliżej, czym są pierwsze trzy z nich i dlaczcego warto znać ich specyfikę zabierając się za planowanie, organizację zadań oraz realizację przedsięwzięcia.

Zarządzanie projektem

Każdy projekt może być realizowany samodzielnie. Może także stanowić część programu, portfela bądź portfolio projektów. Ma on wyznaczony początek i zakończenie, a jego celem jest wytworzenie unikalnego produktu, usługi, albo innego rezultatu .

Charakterystyczne cechy projektu to:

 • określony czas rozpoczęcia i zakończenia
 • zdefiniowany cel
 • tymczasowy zespół powołany specjalnie do realizacji tego zadania

Wielu Project Managerów zarządza wieloma projektami równocześnie. Szczególnie dotyczy to projektów należących do jednego programu lub portfolio. Czym jednak projekt różni się od produktu?

Zarządzanie produktem

Zarządzanie produktem różni się od zarządzania projektem przede wszystkim tym, że nie ma określonych ram czasowych. Product Manager musi dobrze znać produkt, którym zarządza i planować jego rozwój. Stawia on priorytety, dodaje nowe funkcjonalności i poprawia istniejące. A także zarządza budżetem przeznaczonym na rozwój produktu balansując między możliwościami firmy i oczekiwaniami klientów.

Produkt można odróżnić od projektumyśląc o nim jak o trwałym, fizycznym przedmiocie. Produkt utrzymuje bowiem stałą tożsamość mimo tego, że się zmienia. Produktem może być smartfon, który zmienia się w zależności od tego, jakie aplikacje są w nim zainstalowane i jak został spersonalizowany.

W odróżnieniu od projektu, produkt nie ma określonego cyklu życia. Zarządzanie produktem charakteryzuje się więc:

 • ciągłym usprawnianiem w reakcji na zmieniające się potrzeby klientów
 • ciągłością
 • planowaniem adaptacyjnym
 • współpracą ze stałym zespołem rozwijającym produkt

Produkt może być rozwijany za pomocą projektów– czasowych i realizowanych w określonym czasie. Wracając do przykładu ze smartfonem, projektem rozwijającym produkt może być aktualizacja oprogramowania, która umożliwi łatwiejsze korzystanie z aparatu w nocy.

Zarządzanie programem

Według PMBOK program jest to:

Zbiór powiązanych ze sobą projektów, a czasem również mniejszych programów, które są zarządzane wspólnie tak, aby zbudować wartość, której nie mogłoby dostarczyć zarządzanie każdym z nich z osobna.

Zarządzanie projektem i produktem polega na planowaniu, organizacji i realizacji zadań wpisanych w profil organizacji i prowadzących do realizacji celu użytecznego dla klienta lub samej firmy. Zarządzanie programem polega zaś na ustalaniu, które projekty trzeba zrealizować w organizacji, aby skutecznie i terminowo osiągnąć jeden ze strategicznych celów. To planowanie średnioterminowe, które decyduje o tym, jaki priorytet nadać każdemu z projektów. A także bieżące określanie, jakie powinny być relacje między nimi.

Zastanówmy się nad przykładem Programu “Nowy Oddział Firmy”. Może on składać się z:

 • Projektu A, którego celem jest wybór lokalizacji i urządzenie nowej siedziby
 • Projektu B, którego celem jest zatrudnienie zespołu w nowym mieście
 • Projektu C, którego celem jest organizacja firmowej parapetówki
 • Projektu D, którego celem jest budowa bazy lokalnych klientów

Zarzadzanie programem musi między innymi wziąć pod uwagę terminy realizacji projektów A, B i C. Zarządzanie każdym z projektów bez wiedzy o stanie pozostałych mogłoby skończyć się na przykład organizacją parapetówki, gdy remont siedziby nie został zakończony, albo… zespół nie został jeszcze zatrudniony.

Każdy z projektów wchodzących w skład programu realizowany jest osobno, a jego rezultaty zależą od wykonanych zadań obarczonych różnymi rodzajami ryzyka. Dlatego podstawowe różnice między zarządzaniem projektami i programem związane są z perspektywą oceny rezultatów, oraz podejściem do zmienności. Są to:

 • założona zgoda na niepewność rezultatów
 • konieczność efektywnego zarządzania zmianą
 • uważne dostosowywanie priorytetów do bieżącego stanu każdego z projektów
 • długoterminowa perspektywa w ocenie korzyści programu.

Podsumowanie

Zarządzanie projektem, produktem i programem wymaga podobnych umiejętności. Jednak warto pamiętać o dzielących je różnicach. Projekt jest ograniczony czasem trwania i celem. Zaś produkt wymaga ciągłych innowacji i bieżącego reagowania na zmiany raczej niż realizacji z góry założonego planu. Zarządzanie 5P wymaga natomiast szerszej wiedzy o celach organizacji. A także umiejętności koordynowania pracy Project i Product Managerów, których wysiłki zmierzają w tym samym kierunku.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

5P, czyli zarządzanie w różnej skali. Projekt, produkt i program caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Od czego zależy sposób zarządzania produktem?

  Sposób zarządzania produktem zależy przede wszystkim od bieżącego rozpoznania potrzeb klienta. Ponieważ zmieniają się one dynamicznie, najczęściej stosowane metody zarządzania produktem to metody zwinne.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami