Wybór metody zarządzania często narzucony jest przez organizację, która nie pozostawia Project Managerowi wolnej ręki jeśli chodzi o sposób planowania i ramy realizacji zadań zawartych w projekcie. Czasem zdarza się jednak, że możemy samodzielnie wybrać metodę zarządzania projektem, lub wzbogacić działania o elementy zaczerpnięte z innych metod.

Metody zarządzania projektami – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Scrum
 3. Kanban
 4. Scrumban
 5. Programowanie ekstremalne (XP)
 6. Lean
 7. Prince2
 8. Six Sigma
 9. Metoda ścieżki krytycznej (CPM)
 10. Metoda łańcucha krytycznego (CCPM)
 11. Podsumowanie

Wstęp

Metody zarządzania projektami to temat rozległy, dlatego dziś kontynuujemy ich prezentację i przyglądamy się kolejnym praktykowanym przez organizacje sposobom realizacji projektów. Dlatego jeśli nie miałeś okazji, to przed przejściem do dalszej części artykułu zapoznaj się z Metody zarządzania projektami– część 1.

Scrum

Jest to zdecydowanie najpopularniejsza metoda jeśli chodzi o metody zarządzania projektami. Scrum jest najpopularniejszym sposobem zwinnego zarządzania zespołu. Według raportu 15th Annual State Of Agile z 2021 roku, w Scrumie realizowanych jest obecnie 66% projektów. Choć został wypracowany do tworzenia oprogramowania, szybko zyskał popularność wśród zespołów o innych specjalizacjach. Wykorzystują go działy HR i marketingu, finansiści i projektanci.

Główną zaletą Scruma jest >intensywna komunikacja i ciągłe doskonalenie współpracy w zespole, oraz maksymalizacja jego motywacji i efektywności. Najlepiej sprawdza się do realizacji jednorazowych zadań wymagających innowacyjnego podejścia.

Natomiast wśród wad Scruma wymienić można specyficzną terminologię i ogólnikowość zasad, których łatwiej się nauczyć, niż zastosować je w praktyce. Trzeba zatem przygotować się na przyswojenie dużej dawki terminologii, zrozumieć kim są Scrum Master i Product Owner, oraz na czym polegają Sprint i jego Retrospektywa. Jednak mierzalne sukcesy odnoszone przez zespoły zarządzane za pomocą Scruma rekompensują te drobne niedogodności.

Kanban

Według wspomnianego wyżej raportu State Of Agile, 7% zespołów zarządzanych jest za pomocą Kanbana. Lepiej od Scruma nadaje się on do realizacji ciągłych i powtarzalnych zadań, których nie trzeba planować z dużą szczegółowością. Natomiast jego główną cechą jest koncentracja na terminowości oraz jakości dostarczanych rezultatów.

Zadaniem Project Managera jest tworzenie kolejki zadań, z której każdy z członków zespołu wybiera te, które będzie wykonywał w pierwszej kolejności. Największą zaletą Kanbana jest czytelna wizualizacja stanu realizacji projektu. To właśnie od tablic Kanban wziął swoją nazwę. Dzielą one zadania na kolejkę prac do wykonania, tych w toku realizacji i tych już wykonanych.

Scrumban

Scrumban wykorzystywany przez 10% zespołów jest połączeniem Scruma i Kanbana nie tylko w nazwie. Został stworzony dla firm, które łączą tworzenie innowacyjnych produktów ze świadczeniem powtarzalnych usług dla klientów.

Jego zaletą jest ograniczenie ilości czasu potrzebnego na komunikację w zespole. Scrumban korzysta z założeń Scruma podkreślając wartość ulepszania procesu pracy i ciągłego dostosowywania kierunku pracy do wymogów klienta. Z drugiej strony używa tablic Kanban, co pozwala na zmniejszenie czasu potrzebnego na omawianie wymagań i rezultatów pracy. Dzięki temu spotkania podsumowujące odbywają się co 3, a nawet co 12 miesięcy.

Programowanie ekstremalne (XP)

XP jest jedną z metodyk zwinnych służących do realizacji projektów informatycznych o wysokim ryzyku niepowodzenia. Z tego właśnie charakterystyczną cechą zarządzania projektami w duchu XP jest maksymalna elastyczność i nie planowanie z góry dalej, niż to absolutnie konieczne. Podstawowym założeniem programowania ekstremalnego (eXtreme programming) jest zaś poprawa jakości tworzonego oprogramowania i jakości życia tworzących je osób.

Zaletą XP jest stały kontakt zespołu z klientem oraz bieżąca kontrola nad tworzonymi rezultatami, którą uzyskuje się dzięki pracy w parach. Jedna osoba wykonuje powierzone zadania, a druga przygląda się jej pracy zadając w razie potrzeby dodatkowe pytania i wychwytując błędy. Natomiast wśród wad programowania ekstremalnego jest przede wszystkim to, że jest bardzo wymagające dla klienta, który musi być nieustannie dostępny dla zespołu programistycznego.

Lean

Metody zarządzania projektami oparte o Lean Management nie są szczególnie popularne w zakresie nowoczesnych technologii. Sam Lean Management powstał tuż po drugiej wojnie światowej w oparciu o praktyki zarządzania projektami wypracowane przez Toyotę. Popularność na zachodzie zyskał jednak dopiero w latach ‘90 XX wieku po ukazaniu się książki The Machine That Changed the World (Maszyna, która zmieniła świat). Głównym celem “szczupłego zarządzania projektami” było ograniczanie marnotrawstwa, czyli optymalne wykorzystywanie czasu i zasobów przedsiębiorstwa.

Skuteczne wdrożenie Lean pozwala na znaczące ograniczenie kosztów działalności, poprawę efektywności, a także jakości produktów i usług. Współcześnie jest używany głównie do zarządzania produkcją, a ostatnio znajduje coraz szersze zastosowanie do ograniczania negatywnego wpływu produkcji na środowisko.

Prince2

Nazwa Prince2 odnosi się do metody zarządzania projektami oraz certyfikacji dotyczącej metodyki Projektów w Kontrolowanym Środowisku (Projects In Controlled Environments). Stawia ona na wysoką standaryzację i powtarzalność projektów. Z tego powodu używana jest najczęściej w firmach, które realizują powtarzalne zadania. Pozwala na precyzyjne określenie ram projektu i ich sprawną standaryzację.

Podstawowy problem z Prince2 doczekał się nawet osobnego skrótu – PINO, czyli Prince2 tylko z nazwy (Prince In Name Only). Jedną z jego podstawowych wad jest tendencja do coraz większej biurokratyzacji – przeprowadzanie bezproduktywnych spotkań i tworzenie dokumentów, które nie służą niczemu prócz celów porządkowych.

Six Sigma

Six Sigma powstała w firmie Motorola, a używana jest głównie przez duże organizacje zajmujące się produkcją. Głównym celem tej metody zarządzania projektami jest ulepszanie procesów, poprawa jakości i eliminacja częstotliwości pojawiania się defektów w gotowych produktach. Oparta jest przede wszystkim na analizowaniu danych i statystyce.

Six Sigma krytykowana jest za mały nacisk na komunikację, w wyniku czego wdrażane zmiany w zarządzaniu są często nieefektywne i nie dają oczekiwanych rezultatów.

Metoda ścieżki krytycznej (CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method, CPM) polega na stworzeniu modelu projektu zawierającego następujące elementy:

 • zadania konieczne do ukończenia projektu
 • rezultaty zadań
 • czas potrzebny na wykonanie każdego z nich, oraz
 • zależności pomiędzy zadaniami.

CPM polega więc na wizualizacji całego projektu i ścieżki prowadzącej do jego realizacji. Jest często używana do planowania projektu, i pełni rolę podobną do wykresu Gantta w metodzie kaskadowej, czy epik w projektach zarządzanych za pomocą metodyk zwinnych.

Metoda łańcucha krytycznego (CCPM)

Metoda łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management, CCPM) to modyfikacja metody CPM, którą opisaliśmy powyżej. Kluczowe pojęcie – łańcuch krytyczny – oznacza tutaj identyfikację najdłuższej listy powiązanych ze sobą zadań, których wykonanie jest konieczne do zrealizowania projektu. Metoda CCPM koncentruje się na zarządzaniu zasobami i priorytetyzacji zadań. Stawia sobie zatem znacznie węższe zadania niż metodyki takie jak Scrum, Agile, czy metoda kaskadowa (Waterfall).

Podsumowanie

Metody zarządzania projektami są najczęściej tworzone przez praktyków. Dlatego zwykle odzwierciedlają potrzeby konkretnej organizacji i odpowiadają na wyzwania łączące się z konkretnym typem działalności – usługami lub produktami, powtarzalnymi lub unikatowymi projektami, zarządzaniem zasobami lub ludźmi. Z tego powodu warto zapoznać się z istniejącymi metodykami zarządzania projektami i świadomie wybrać jedną z nich bądź ich kombinację optymalnie odpowiadającą na potrzeby sytuacji.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Metody zarządzania projektami - część 2 caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy istnieje jeden optymalny sposób zarządzania projektem?

  Sposób zarządzania najlepiej dobrać nie tylko do typu wykonywanych zadań, lecz także do możliwości i umiejętności Project Managera i samego zespołu. Dlatego skłaniamy się ku odpowiedzi, że nie istnieje jedno właściwe rozwiązanie.

 2. Jaka jest najpopularniejsza metoda zarządzania projektami?

  Obecnie największą popularnością cieszy się Scrum. Korzysta z niego zdecydowana większość zespołów pracujących w systemie projektowym.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami