Zarządzanie ryzykiem w projekcie jest kluczowe dla jego sukcesu. Według badań, jedynie 30% projektów udaje się zrealizować zgodnie z planem, a ponad 70% z nich zmaga się z opóźnieniami lub dodatkowymi wydatkami. Aby uniknąć takich niepowodzeń, Project Manager powinien być świadomy najważniejszych zagrożeń i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. Właśnie w tym celu powstaje rejestr czynników ryzyka. Jest on narzędziem, które pomaga zarządzać i przewidywać zagrożenia związane z projektem. Jak jednak przygotować rejestr ryzyka, żeby spełniał swoje zadanie podczas planowania i realizacji projektu?

Rejestr czynników ryzyka w projekcie – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Jak powinien wyglądać rejestr czynników ryzyka?
 3. Jak przygotować rejestr czynników ryzyka?
 4. Podsumowanie

Wstęp

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdego projektu. Aby skutecznie nim zarządzać, potrzebne jest narzędzie, które pomaga identyfikować, monitorować i skutecznie reagować na pojawiające się ryzyko. Tym narzędziem jest właśnie rejestr czynników ryzyka.

Pomyślne zakończenie wielu projektów korporacyjnych i organizacyjnych jest zagrożone na pewnym etapie realizacji. Z tego powodu ważne jest, aby Project Manager znał metody i narzędzia zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim – aby umiejętnie przygotował rejestr czynników ryzyka.

Rejestr ryzyka, nazywany również dziennikiem ryzyka lub rejestrem czynników ryzyka, jest dokumentem, w którym zapisane są wszystkie zidentyfikowane ryzyka, zagrożenia, ich analiza oraz środki przeciwdziałania dotyczące danego projektu. Służy do gromadzenia i przechowywania informacji o wszelkich zagrożeniach i szansach związanych z projektem.

Jak powinien wyglądać rejestr czynników ryzyka?

Rejestr ryzyka powinien być dokumentem czytelnym i zawierać następujące informacje dla każdego rodzaju ryzyka:

 • możliwe konsekwencje – jakie zagrożenia wiążą się z wystąpieniem tego ryzyka? Czy pociągnie ono za sobą wystąpienie kolejnych? I czy można temu zapobiec?
 • prawdopodobieństwo wystąpienia – czy to ryzyko “codzienne”, związane z na przykład opóźnieniami w realizacji zadań; czy raczej rzadko pojawiające się zagrożenie, które może postawić pod znakiem zapytania cały projekt?
 • priorytet – jak poważne jest to ryzyko w odniesieniu do innych o podobnym prawdopodobieństwie wystąpienia?
 • odpowiedzialne osoby – kto będzie osobą odpowiedzialną za właściwą, szybką i efektywną reakcję na ryzyko?
 • plan reakcji na ryzyko – jakie działania należy podjąć w razie pojawienia się ryzyka?

Rejestr czynników ryzyka powinien zatem pomieścić informacje na temat wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń, ich analizy, jak również środki przeciwdziałania. Powinien także być aktualizowany i udostępniany wszystkim interesariuszom projektu, aby każdy mógł na bieżąco śledzić i reagować na pojawiające się zagrożenia i sytuacje kryzysowe.

rejestr czynników ryzyka

Jak przygotować rejestr czynników ryzyka?

Przygotowanie rejestru ryzyka składa się z kilku kroków:

 1. Identyfikacja ryzyka.
 2. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich czynników ryzyka związanych z projektem. Można to zrobić przez przeprowadzenie z zespołem sesji brainstormingu lub przegląd literatury związanej z projektem. Po stworzeniu długiej listy zagrożeń przeprowadź analizę, aby podzielić wszystkie potencjalne ryzyka na techniczne, związane z zasobami oraz otoczeniem biznesowym projektu.

 3. Ocena ryzyka.
 4. Po identyfikacji czynników ryzyka, należy je przeanalizować, aby ocenić ich potencjalny wpływ na projekt. Odpowiedz na pytania:

  • Jakie zagrożenia są najbardziej prawdopodobne? Warto również wypisać je w kolejności odpowiadającej prawdopodobieństwu wystąpienia. Dzięki temu można ustalić, które z nich wymagają najwięcej uwagi.
  • Jakie mogą być ich konsekwencje? Tutaj najlepszym sposobem będzie rozpoczęcie listy od najpoważniejszych konsekwencji.
 5. Planowanie reakcji na ryzyko.
 6. Na podstawie analizy i określenia priorytetów, Project Manager powinien opracować plan reakcji na każde z identyfikowanych ryzyk. Dobrym pomysłem będzie zdefiniowanie środków, które zostaną podjęte w razie wystąpienia ryzyka. Warto też przygotować plan awaryjny, czyli schemat zachowania się w razie pojawienia się zagrożenia, który może zostać wdrożony natychmiast po jego wystąpieniu.

 7. Aktualizacja rejestru.
 8. Rejestr czynników ryzyka powinien być regularnie aktualizowany, aby odpowiednio śledzić i zarządzać zidentyfikowanymi zagrożeniami. A także w razie potrzeby dodawać nowe, które pojawiają się w miarę realizacji projektu.

  Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas przygotowywania rejestru czynników ryzyka jest brak wystarczającej analizy przyczyn występowania zagrożeń i niewystarczające planowanie reakcji na ryzyko. Aby uniknąć tego błędu, Project Manager powinien poświęcić czas i uwagę na analizę i planowanie. W ten sposób zyska pewność, że najbardziej prawdopodobne ryzyka zostały właściwie zidentyfikowane.

Podsumowanie

Rejestr ryzyka jest narzędziem do zarządzania i przewidywania zagrożeń związanych z realizacją projektu. Zawiera szczegółowe informacje na temat zidentyfikowanych ryzyk, ich analizę i środki przeciwdziałania. Rejestr powinien być przygotowywany we współpracy z zespołem projektowym na etapie planowania przedsięwzięcia. A potem na bieżąco aktualizowany i dostępny dla wszystkich interesariuszy projektu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czego unikać podczas tworzenia rejestr ryzyka?

  Unikaj tworzenia rejestru ryzyka korzystając bezpośrednio z dokumentów dotyczących poprzednich projektów. Może się bowiem okazać, że zawarte w nim dane będą nieaktualne lub niekompletne już na samym początku projektu. Upewnij się, że wszystkie ryzyka są dokładnie identyfikowane, oceniane i monitorowane, a także że rejestr jest regularnie aktualizowany w miarę rozwoju projektu. Nie warto też nadmiernie komplikować rejestru, będzie bowiem trudny do zrozumienia dla interesariuszy projektu.

 2. Jak rejestr ryzyka może wpłynąć na sukces projektu?

  Rejestr ryzyka jest narzędziem, które pomaga zidentyfikować, ocenić i zarządzać ryzykami, jakie wiążą się z realizacją projektu. Dzięki niemu można wcześniej zareagować i podjąć odpowiednie działania, aby minimalizować negatywny wpływ zagrożeń na projekt i ograniczyć ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami