Projekt powinien zawsze kończyć się dostarczeniem wartościowego produktu lub realizacją biznesowego celu. Jednak w jakich obszarach toczą się działania? Kogo dotyczy i przez jakie etapy musi przejść lub cyklicznie przechodzić, jeśli weźmiemy pod uwagę cały czas jego trwania?

Z jakich obszarów działania składa się projekt? – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Fazy projektu
 3. Ludzie w projekcie
 4. Formalne zarządzanie projektem
 5. Podsumowanie

Wstęp

PMBOK z 2021 roku wyodrębnia aż osiem obszarów, których współdziałanie jest kluczowe dla całości każdego projektu. Są to:

 • interesariusze
 • zespół
 • metoda
 • planowanie
 • wykonanie
 • dostarczenie
 • pomiary i analityka, oraz
 • ryzyko związane z realizacją.

Powyższe pola przenikają się wzajemnie i są ze sobą powiązane. Podczas cyklu życia zmienia się też znaczenie przywiązywane do każdego z nich. Żaden jednak nie zostaje wyłączony czy definitywnie zamknięty przed końcem projektu. Stwierdzenie to wydaje się oczywiste, gdy myślimy o znaczeniu udziału zespołu projektowego dla każdej jego fazy. Jednak warto o nim pamiętać myśląc o etapach realizacji projektu. Planowanie nie zostaje bowiem zakończone przed przejściem do etapu wykonania. Odbywa się cyklicznie, gdy kolejne prace są uszczegóławiane, a detale ich wykonania są uzgadniane z interesariuszami.

Przyjrzyjmy się zatem obszarom z szerszej perspektywy. Jakie kwestie i problemy do rozwiązania kryją się w każdym z nich?

Fazy projektu

Jego czasowy wymiar łączy się przede wszystkim z jego planowaniem, wykonaniem, oraz dostarczeniem. Jednak to, w jaki sposób fazy te są ze sobą powiązane, ile razy i w jakich cyklach następują po sobie jest ściśle związane z metodą realizacji, która wyznacza jego cykl życia.

W PMBOK faza projektu definiowana jest jako zbiór logicznie powiązanych ze sobą aktywności, które prowadzą do powstania jednego lub więcej rezultatów. Zaś cykl życia to po prostu seria faz prowadząca od wizji do jego ukończenia.

Na przykład w metodzie kaskadowej (Waterfall) fazy następują po sobie kolejno i tylko jeden raz. Jeśli zaś realizujemy cel w ramach jednej z metodyk zwinnych, następują one po sobie wielokrotnie, za każdym razem za punkt wyjścia biorąc rezultat dostarczony w poprzedniej iteracji.

Przykładowo, załóżmy że celem jest stworzenie na zamówienie klienta aplikacji mobilnej umożliwiającej monitorowanie aktywności fizycznej seniorów. W pierwszym podejściu do planowania wyznaczamy ogólne ramy i wybieramy zwinną metodykę działania. Musimy przede wszystkim zdefiniować jego zakres. Innymi słowy, dowiedzieć się:

 • jakim czasem i budżetem dysponujemy,
 • jakiego potrzebujemy zespołu, oraz
 • jakie są oczekiwania interesariuszy, czyli z jednej strony klienta, z drugiej – seniorów, którzy będą używać aplikacji.

W pierwszym podejściu do planowania szczegółowo rozpisujemy jednak tylko zadania przeznaczone do wykonania w najbliższej kolejności. Czyli zwykle te związane z samym planowaniem, jednak kończące się określonym rezultatem – na przykład stworzeniem zespołu. Dopiero w drugiej i kolejnej turze, już z udziałem zespołu projektowego, zagłębimy się w zadania związane z podziałem pracy i realizacją zadań.

Ludzie w projekcie

Ludzie ważni dla projektu to interesariusze i zespół. Interesariuszami mogą być zarówno organizacje, grupy, jak i jednostki, między innymi:

 • klient lub klienci
 • partnerzy biznesowi
 • beneficjenci projektu – czyli na przykład seniorzy, który opisaliśmy powyżej.

Słowem “interesariusze” określa się zatem wszystkich, na których ma lub może mieć wpływ jego realizacja.

Natomiast zespół składa się ze specjalistów wykonujących wspólnie powierzone im zadania prowadzące do realizacji celu. W przykładzie z aplikacją mobilną, w zespole byłyby do obsadzenia co najmniej cztery role:

 • programisty – odpowiedzialnego za techniczną stronę rozwiązania mobilnego
 • researchera – którego zadanie polegałoby na kontakcie z seniorami i ocenie, jak można optymalnie monitorować ich aktywność za pomocą urządzenia mobilnego
 • projektanta UX/UI – czyli osoby odpowiedzialnej za zawartość i sposób działania aplikacji z punktu widzenia użytkownika oraz wizualną oprawę aplikacji
 • kierownika, czyli Project Managera.

Osobą odpowiedzialną za zespół jest Project Manager, nazywany również Project Lead. To do niego należy zarówno interpersonalny, jak i formalny wymiar zarządzania projektem.

Formalne zarządzanie projektem

Do formalnej strony zarządzania, za którą odpowiada Project Manager należą między innymi:

 • wybór i wdrożenie metody zarządzania
 • planowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji, statystyk i pomiarów, takich jak monitorowanie postępów w projekcie
 • zarządzanie ryzykiem

Są to obszary kluczowe z biznesowego punktu widzenia. Wybór metody zarządzania dopasowanej do realizowanych zadań jest bowiem istotnym czynnikiem, który może zadecydować o sukcesie lub porażce całego przedsięwzięcia. Ciągle aktualizowane planowanie, monitorowanie, oraz analiza ryzyka są zaś istotne nie tylko ze względu na korzyści płynące z zarządzania projektami opartego na wiedzy, które umożliwia świadome uczenie się na własnych błędach. Jest ono istotne również ze względu na – nierzadko formalnie umocowane – wymagania interesariuszy dotyczące bieżącego dostępu do dokumentów ukazujących aktualny stan realizacji.

Podsumowanie

Każdy projekt składa się z ośmiu obszarów działania, na które składają się zagadnienia dotyczące:

 • czasowych ram realizacji
 • ludzi, których on w różny sposób dotyczy, oraz
 • formalnych ram zarządzania.

Wszystkie one istotne są przez cały czas trwania projektu i wpływają na siebie wzajemnie wspomagając lub utrudniając realizację celu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Z jakich obszarów działania składa się projekt? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Skoro wszystkie osiem obszarów działania jest ze sobą powiązanych, jaki jest związek pomiędzy zespołem a ryzykiem?

  Już samo tworzenie zespołu wiąże się z ryzykiem. Od doświadczenia i kompetencji Project Managera zależy trafne opracowanie założeń projektu, a także dobór składu zespołu i dopasowanie jego możliwości do czasu i budżetu. Podczas realizacji nieustannie sprawdzane są kompetencje członków zespołu, którzy nierzadko spotykają się z nowymi wyzwaniami, jakim muszą sprostać.

 2. Jaki jest związek pomiędzy metodą i analizą postępów w realizacji projektu?

  W zależności od wyboru metody realizacji, najlepiej sprawdzają się różne narzędzia analityczne. Przykładowo, przy Scrum najczęściej stosowany jest wykres spalania (burndown chart). Natomiast w przypadku metody kaskadowej częściej wykorzystuje się przede wszystkim wykres Gantta i podobne narzędzia.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami