Każdy projekt trwa od przez ściśle określony czas. Przechodzi przez różne fazy, które można zidentyfikować – niezależnie od używanej metodologii pracy. Z jakich zatem faz składa się cykl życia projektu?

Cykl życia projektu – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Czym jest cykl życia projektu?
 3. Fazy cyklu życia projektu
 4. Przebieg cyklu
 5. Podsumowanie

Wstęp

Niełatwo mówić o czasowym wymiarze projektów. Nie tylko ze względu na to, że według raportu PMI z 2021 roku aż 45% z nich wymaga wydłużenia czasu realizacji, by osiągnąć zamierzone cele. Lecz również dlatego, że nie istnieje uniwersalny schemat następujących po sobie faz czy etapów, za pomocą których można opisać każdy projekt.

Dziś zastanowimy się zatem nad tym, jak taki projekt rozwija się w czasie. Odpowiemy na pytanie, czym jest cykl życia projektu. Przyjrzymy się również, jak do cyklu życia projektu mają się rytm dostarczania rezultatów, oraz się wybrana metodologia – zwinna czy kaskadowa nazywana także predykcyjną.

Czym jest cykl życia projektu?

Cykl życia trwa od początku do zakończenia projektu i składa się z etapów prowadzących finalnie do dostarczenia biznesowej wartości interesariuszom. W PMBOK definiowany jest jako:

“Seria faz, przez które przechodzi projekt od swojego rozpoczęcia do zakończenia”.

Projekty wykorzystujące metodyki zwinne i lean zwykle nie posługują się pojęciami cyklu życia projektu i jego faz czy etapów. Praktycy agile uważają je za trudne do zdefiniowania i po prostu nieporęczne. Nie oznacza to jednak, że takich etapów nie ma w projektach wykorzystujących zwinne metody. Można z łatwością je dostrzec. Na przykład przeglądając dokumentację zakończonego projektu lub analityki dostępne dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami można sprawdzić, kiedy w projekcie zaczęły dominować zadania otagowane jako “realizacja”, a kiedy “testowanie”. Na podstawie czasu trwania czy kosztu tych faz można wyciągnąć ciekawe wnioski na przyszłość.

Jednak znacznie większą rolę odgrywa cykl życia w przypadku projektów prowadzonych metodą kaskadową. Wtedy przydaje się on w bieżącej pracy. Umożliwia bowiem bardziej dokładne długofalowe planowanie. Wyróżnienie faz cyklu życia projektu może też znacząco ułatwić stworzenie harmonogramu, a co za tym idzie, skuteczną i terminową realizację projektu.

Fazy cyklu życia projektu

Etapy cyklu życia projektu mogą następować po sobie w różnych sekwencjach. Według PMBOKu najważniejsze z nich to:

 • Faza inicjacji – w której najważniejsze jest sprawdzenie wykonalności projektu i jego zatwierdzenie przez kluczowych interesariuszy
 • Faza planowania – w której chodzi przede wszystkim o zebranie danych, narzędzi i zespołu projektowego
 • Faza realizacji – podczas której powstaje produkt lub usługa będąca celem projektu
 • Faza testowania – w której rezultat projektu jest analizowany pod kątem jakości wykonania i poddawany finalnemu sprawdzaniu przez zespół i klienta
 • Faza wdrożenia – w której produkt lub usługa jest testowana w docelowym środowisku, a także, w zależności od rodzaju projektu, wprowadzana na rynek lub ostatecznie instalowana u klienta
 • Zamknięcie projektu – podczas którego wyciągane są finalne wnioski dotyczące realizacji projektu i przyszłych zastosowań zdobytej wiedzy, a dokumentacja projektowa jest archiwizowana.

Każda z faz może mieć określone kryteria wyjścia. Są to warunki, jakie muszą być spełnione by projekt przeszedł do kolejnej fazy. W cyklu życia projektu nie zawsze jednak fazy następują po sobie tylko jeden raz.

Przebieg cyklu

Przebieg cyklu może mieć charakter linearny. Wtedy kolejne fazy następują po sobie jednokrotnie. Jednak w wielu przypadkach po fazie inicjacji wielokrotnie następują po sobie planowanie, realizacja i testowanie, a nawet wstępne wdrożenie. Cykliczność etapów życia projektu zależy bowiem od:

 • charakteru rezultatów projektu – w zależności od standardów obowiązujących w danej branży, na przykład od tego ile razy i przez kogo testowany jest produkt przed ostatecznym wdrożeniem, co łatwo wyobrazić sobie na przykładzie wprowadzania na rynek kosmetyków, leków bądź oprogramowania,
 • zastosowanej metodyki – kaskadowej bądź zwinnej, gdzie czynnikiem wpływającym na powtarzalność etapów będzie to, jak bardzo innowacyjny jest rezultat i jak przebiega współpraca z interesariuszami,
 • rytmu dostarczania rezultatów

Rytm dostarczania rezultatów może ograniczać się do jednorazowej dostawy, gdy celem projektu jest stworzenie konkretnego produktu lub wykonanie unikalnej usługi. Może mieć również charakter cykliczny, tak jak w przypadku doskonalonego i aktualizowanego oprogramowania bądź usługi wykonywanej w regularnych odstępach czasu. Dostarczanie może także składać się z wielu niezbyt ściśle związanych ze sobą składowych. Na przykład, gdy celem projektu jest rewitalizacja parku, która składać się może z zadań tak różnych jak:

 • analiza zastanej roślinności
 • rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności
 • nasadzenia drzew
 • wytyczenie ścieżek
 • montaż oświetlenia

W tym przypadku dla każdej z tych faz konieczne będzie przejście niemal całego cyklu – od planowania po wdrożenie.

Podsumowanie

Cykl życia projektu to seria następujących po sobie etapów, które mogą odbywać się raz, lub tworzyć powtarzające się kilkukrotnie pętle. Finalnie prowadzą one do dostarczenia wartości biznesowej, czyli realizacji celu projektu, a zaczynają się zawsze od inicjacji projektu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Cykl życia projektu caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy każdy projekt zawiera fazę testowania?

  Tak, rezultat projektu zawsze jest sprawdzany przed uznaniem go za ukończony. Nawet, jeśli w projekcie nie została wyodrębniona faza testów, trzeba sprawdzić czy lub w jakim stopniu cel został osiągnięty.

 2. Kto decyduje o zamknięciu projektu?

  O zamknięciu projektu najczęściej zgodnie decydują interesariusze. Jednak w razie wątpliwości o zakończeniu realizacji decydują zapisy umowy projektowej. Dlatego warto, by kryteria wykonania były jasno określone i zrozumiałe dla wszystkich stron.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami