Przerwa konserwacyjna

Środa (20.03.2024), 06:30 - 8:30 UTC

Nasz system będzie tymczasowo niedostępny z powodu wdrożenia nowych funkcji.

Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych) – „DSA”, w zakresie, w jakim IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G („IFIRMA”, „Usługodawca”, „my”, „nas”, „nasze”), właściciel Firmbee.com oferuje na niniejszej stronie internetowej usługi pośrednie w rozumieniu art. 3 lit. g) Rozporządzenia, znajdują zastosowanie niniejsze informacje:

PUNKT KONTAKTOWY DO KOMUNIKACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DSA (ART. 11 i 12 DSA)

Pojedynczym punktem kontaktowym dla organów państw członkowskich, Komisji oraz Rady Usług Cyfrowych, o której mowa w art. 61 DSA, a także dla odbiorców/użytkowników usług świadczonych przez IFIRMA SA jest adres e-mail [email protected].

Komunikacja obsługiwana jest w języku polskim lub angielskim.

ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI (ART. 16 DSA)

Zgodnie z art. 16 DSA, osoby i podmioty mają możliwość zgłaszania treści znajdujących się na stronach IFIRMA SA, uznawanych przez siebie za nielegalne. Aby dokonać takiego zgłoszenia, należy zawrzeć z nim następujące punkty:

a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;

b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Tak opisane zgłoszenie, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 DSA, w odniesieniu do informacji, której dotyczy, umożliwia ono bowiem Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki powiadamia o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE (ART. 15 DSA)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 DSA, jesteśmy zobowiązani do publikowania raz w roku sprawozdań dotyczących moderowania treści, które przeprowadzaliśmy w danym okresie. Takie sprawozdania będą publikowane przez IFIRMA w określonym czasie, w zakładce ifirma.pl/DSA.

21

lat
doświadczenia

1.2 mln

firm
nam zaufało

+200

osób tworzy
nasz zespół

+50 mln

dokumentów
przetwarzamy rocznie