Nie wiesz jak napisać plan badań user experience, który pomoże Ci osiągnąć założone cele projektowe? Przeczytaj nasz artykuł, w którym wyjaśniamy krok po kroku jak stworzyć plan badawczy i wyjaśniamy jaką rolę odgrywa w procesie projektowym.

Jak napisać plan badań UX?

 1. Czym jest plan badań UX?
 2. Jak napisać plan badań UX?
 3. Do czego potrzebny jest plan badawczy w projektowaniu UX?
 4. Podsumowanie

Czym jest plan badań UX?

Plan badania UX to dokument stworzony w celu uporządkowania wszystkich najbardziej istotnych informacji związanych z planowanym badaniem user experience — celu, metod, organizacji badań i wszelkich terminów. W takim dokumencie należy możliwie jak najbardziej szczegółowo opisać i zdefiniować cele badawcze. Dobry plan pozwoli efektywnie pracować nad projektem i skupić się na jego głównych założeniach. Jest też narzędziem, które pozwoli przeprowadzić całe badanie UX grupy docelowej w sposób zorganizowany, kontrolowany i sprawny. Proces tworzenia planu, będzie się różnił w zależności od rodzaju badań UX, jednak większość elementów jest uniwersalna.

Jak napisać plan badań UX?

Nie ma jednego sztywnego wzoru dotyczącego tego jak plan badań UX powinien wyglądać. Podobnie jak w innych aspektach związanych z UX/UI – to zależy od branży, firmy, interesariuszy, możliwości organizacji, budżetu czy terminu realizacji. istnieje jednak kilk standardowych elementów, które w takim planie powinny się znaleźć:

 1. Opis problemu badawczego – czyli część planu badania UX , w której opisujemy, wyjaśniamy i prezentujemy interesariuszom powody przeprowadzania badań, spodziewane rezultaty oraz główne pytanie badawcze. Zawiera więc najważniejsze, najbardziej podstawowe informacje o projekcie, wyjaśniając czym w zasadzie polega.
 2. Cel badawczy – sekcja planu badania UX wyjaśniająca co zamierzamy zrobić i na czym polegają problemy, które zamierzamy rozwiązać i dlaczego w ogóle chcemy przeprowadzić badania. warto tutaj też wskazać w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki badań i jak wpłynie to na produkt i użytkowników.
 3. Interesariusze – należy pamiętać, że badania UX służą nie tylko badaczom / projektantom i użytkownikom produktu. Wyniki badań często mogą się przydać również pracownikom innych działów. Plan badawczy powinien więc określać wszystkich interesariuszy badania – nie tylko tych oczywistych i bezpośrednich.
 4. Opis metody badawczej – określony w punkcie 2. cel badania determinuje metodę badania. Metody badawcze powinny być oczywiście dopasowane także do możliwości, zasobów, etapu projektu i organizacji. Metoda badawcza powinna pozwolić w jak najbardziej skuteczny sposób osiągnąć cele badawcze i zapewnić użyteczne wyniki, które ułatwią późniejsze podejmowanie decyzji.
 5. Analiza danych już posiadanych – obejmuje dotychczasowe badania wewnętrzne bądź zewnętrzne ich wyniki i wnioski. Mogą pochodzić z Google Analytics, HotJar, ankiet satysfakcji czy metryk typu Net Promoter Score przeprowadzanych przez organizacj. Dane zewnętrzne to wszelkie ogólnodostępne badania, statystyki, artykuły naukowe, czy dane udostępniane przez konkurencję. Pozwala to zapoznać się badaczom z danym zagadnieniem, problemem, aktualnymi informacjami na ten temat, czerpać inspirację badawczą oraz zaoszczędzić czas na badaniach, które ktoś już za nich przeprowadził i podzielił się wynikami.
 6. Pytania badawcze – to część planu badania UX w której spisujemy wszystkie nurtujące nas pytania badawcze, pozwala ocenić luki w posiadanej wiedzy.
 7. Profil uczestników badania – plan badania UX ma odpowiadać nie tylko na pytanie, co chcemy zbadać ale także kogo (oraz ilu respondentów) chcemy przebadać. Poprawne sprofilowanie respondentów ma kluczowe znaczenie dla użyteczności wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań. Należy wyłonić przedstawicieli grupy modelowej, pasującej do rzeczywistych użytkowników produktu
 8. Opis metodologii danego badania – Metodologia to opis sposobu postępowania, przeprowadzania badania, który ma prowadzić do uzyskania jak najbardziej rzetelnych, wiarygodnych wyników badań. Powinien być jednocześnie napisany w sposób zwięzły (aby w sprawny i szybki sposób można było się z nim zapoznać w razie potrzeby), ale i szczegółowy – aby nie budziło wątpliwości co i w jaki sposób należy wykonać.
 9. Narzędzia wykorzystane w badaniu – których wybór będzie warunkowany przez określone wcześniej cele badawcze, metody badawcze oraz pytania badawcze. Dobierając narzędzia, należy też oczywiście pamiętać o dostępności badanych osób oraz planowanym sposobie wykorzystania wyników.
 10. Kryteria sukcesu – samo przeprowadzenie badania UX i doprowadzenie go do końca nie jest równoznaczne z sukcesem przedsięwzięcia. W tym celu należy wcześniej zdefiniować pewne kryteria, które pozwolą uznać wyniki badań i uzyskane informacje za wartościowe.
 11. Harmonogram projektu – czyli określenie ram czasowych projektu: terminu rozpoczęcia i zakończenia, czasu potrzebnego na przeprowadzenie badania, na wykonanie poszczególnych etapów, analizę i prezentację wyników.
 12. Sposób prezentacji wyników badania – wyniki powinny być prezentowane nie tylko w formie surowych danych, wniosków i interpretacji, ale też przedstawione jako oficjalna dokumentacja całego procesu badawczego (z uwzględnieniem wszystkich problemów, wyzwań i niepowodzeń, które pojawiły się w trakcie projektu). Dzięki temu przedstawimy nie tylko uzyskane podczas badania wyniki, ale też omówimy istotne problemy i kwestie wymagające w przyszłości poprawy.

Do czego potrzebny jest plan badawczy w projektowaniu UX?

Plan badawczy jest ważnym elementem całego procesu badawczo-projektowego user experience. Systematyzując wiedzę, cele, narzędzia i metody badawcze pozwala nam określić jak najbardziej optymalne ramy czasowe, ukierunkować badania w dłuższej perspektywie czasowej, zwiększyć zaangażowanie wszystkich interesariuszy, wyznaczyć kierunki rozwoju dla naszego produktu, a także wypracować kompromis odnośnie celów i oczekiwań członków zespołu i pozostałych interesariuszy, a także ustalić wskaźniki sukcesu. Plan badań UX pozwala też jasno określić oczekiwania, uporządkować i udokumentować wszystkie najważniejsze informacje, argumentować konieczność przeprowadzenia badań, określić potrzebny budżet z priorytetyzować cele. Rzetelnie stworzony plan pozwala też na wczesnym etapie przewidywać wyzwania i być na nie odpowiednio przygotowanym. Bardzo ważną rolą planu badawczego jest też zdefiniowanie roli i jasne określenie kto, czym, kiedy i dlaczego zajmuje się w projekcie.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że badania UX pozwalają usprawnić produkt cyfrowy i podnieść jego konkurencyjność na rynku. Właśnie dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie do badań i przemyślane opracowanie planu badań. Uporządkowuje on całe badania w sensie w sensie metodologicznym, merytorycznym oraz organizacyjnym i pozwala researcherom kontrolować jego przebieg zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. W tym artykule postaraliśmy się zebrać i opisać kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w planie badawczym. Pamiętaj jednak, że plan badawczy nie ma jednego wzoru — wszystko zależy od organizacji, zespołu, indywidualnej sytuacji, etapu projektu, potrzeb interesariuszy oraz dostępnych zasobów (budżetowych, czasowych, ludzkich czy technologicznych).

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak napisać plan badań UX? klaudia brozyna avatar 1background

Autor: Klaudia Kowalczyk

Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.

Badania UX:

 1. Czym są badania UX?
 2. Rodzaje badań UX
 3. Czym są pytania badawcze i jak je formułować?
 4. Proces zbierania wymagań dla projektów UI/UX
 5. Jak wykorzystać dane już posiadane przez klienta?
 6. Jak napisać plan badań UX?
 7. Jak wybrać odpowiednią metodę badawczą?
 8. Jak testowanie pilotażowe może poprawić badania z użytkownikami?
 9. Jakie narzędzia i kanały wykorzystywać przy rekrutacji uczestników badania UX?
 10. Ankiety przesiewowe dla badań UX
 11. Zachęty do badań UX
 12. Badania UX z udziałem dzieci
 13. Metody badań odkrywczych
 14. Czym jest desk research?
 15. Jak przeprowadzać wywiady z użytkownikami?
 16. Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?
 17. Czym jest grupa fokusowa w badaniach?
 18. Czym są badania etnograficzne?
 19. Czym są badania kwestionariuszowe?
 20. Czym jest sortowanie kart (card sorting)?
 21. Czym są badania ewaluacyjne?
 22. Czym są testy użyteczności?
 23. Kiedy i jak przeprowadzać testy preferencji?
 24. Czym są testy A/B w badaniach UX?
 25. Eyetracking w testowaniu UX
 26. Czym jest test drzewa w badaniach UX?
 27. Testy pierwszego kliknięcia w badaniach UX
 28. Czym jest analiza zadań w badaniach UX