Wydarzenia w Scrum to spotkania lub działania organizacyjne podejmowane przez Scrum Team. Ich wspólną cechą jest to, że służą pielęgnowaniu przejrzystości: stanowią okazje do rozmowy nad planowaniem, metodami pracy, a także refleksji nad osiągnięciami Scrum Team. Wszystkie wydarzenia w Scrum ma jednak odrębną charakterystykę, zdefiniowany cel i czas trwania.

Wydarzenia w Scrum – omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Sprint
 3. Sprint Planning
 4. Daily Scrum
 5. Sprint Review
 6. Sprint Retrospective
 7. Podsumowanie

Wprowadzenie

Wydarzenia Scruma, nazywane nieoficjalnie „obrzędami Scruma” („Scrum ceremonies”) są to:

 • Sprint
 • Sprint Planning
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective

Każde z nich pełni w Scrum ściśle określoną rolę. Dlatego też każdemu z nich poświęcimy osobny artykuł. Dzisiaj natomiast, odnosząc się do ich skrótowych definicji, podamy podstawową charakterystykę każdego z wydarzeń Scrum.

Sprint

Sprinty wyznaczają cykl pracy Scrum Team, dlatego każdy Sprint ma taką samą długość. Następują po sobie nieprzerwanie i trwają od pierwszego po ostatni dzień pracy nad Produktem.

Czas trwania jednego Sprintu jest ustalany przez Scrum Team. Zależy on od potrzeb i możliwości zespołu i organizacji, a także od charakteru Produktu, nad którym pracuje Scrum Team. Opytmalny czas trwania Sprintu określają zasady empiryzmu, zgodnie z którymi powinien on być:

 • wystarczająco długi – tak, żeby Zespół Developerski zdążył znacząco udoskonalić Produkt
 • wystarczająco krótki – tak, żeby ograniczyć ryzyko, niepotrzebny wzrost złożoności oraz rozmywanie się Celu

Z dobrych praktyk wynika, że jeden Sprint powinien trwać od jednego do czterech tygodni. Krótsze Sprinty pomagają szybciej diagnozować problemy i ograniczenia, a także oszacować ilość pracy do wykonania w danym Sprincie. Dłuższe pozwalają natomiast dowartościować wyniki pracy dzięki prezentacji podczas Sprint Review większych gotowych całości.

W czasie każdego Sprintu odbywają się wszystkie mniejsze wydarzenia w Scrum, które szczegółowo opisujemy poniżej.

Scrum events

Sprint Planning

Sprint Planning, jak wskazuje nazwa, jest spotkaniem Scrum Team, podczas którego planowana jest praca do wykonania w kolejnym Sprincie. Dlatego odbywa się w pierwszym dniu nowego Sprintu.

W Sprint Planningu bierze udział cały Scrum Team, zaś wydarzenie trwa maksymalnie osiem godzin.

Jego przebieg można streścić odpowiadając na trzy pytania:

 • Jaki będzie Cel Sprintu?
 • Co zostanie zrobione?
 • W jaki sposób zostanie zrobione?

Przebieg Sprint Planningu oraz problemy, które mogą się pojawić podczas tego wydarzenia w Scrum opisujemy szczegółowo w osobnym artykule.

Daily Scrum

Daily Scrum jest krótkim wydarzeniem, w którym biorą udział sami Developerzy. To codzienne spotkanie trwa nie więcej niż 15 minut. Aby ograniczyć złożoność, Daily Scrum odbywa się zawsze w tym samym miejscu i czasie.

Głównym tematem Daily Scrum jest planowanie, a nie podsumowanie ukończonych zadań. Dlatego rozmowa na temat aktualnego postępu prac nad Produktem powinna ograniczyć się do ich odniesienia do Celu Sprintu. Zespół Developerski decyduje wspólnie, jakie jest najważniejsze zadanie, które powinien wykonać każdy z Developerów do następnego Daily Scrum.

Więcej na temat Daily Scrum przeczytasz w osobnym artykule.

Sprint Review

Sprint Review, wraz ze Sprint Retrospective, stanowią wydarzenia podsumowujące i mają miejsce ostatniego dnia kończącego się Sprintu.

Celem Sprint Review jest podsumowanie Sprintu pod kątem ukończonych zadań przybliżających realizację Celu Produktu. Zwykle zawiera też prezentację aktualnego stanu Produktu i omówienie jego nowych zrealizowanych funkcjonalności. Każdy Sprint Review powinien kończyć się aktualizacją Backlogu Produktu.

W Sprint Review jest wydarzeniem otwartym: bierze w nim udział cały Scrum Team, a także Interesariusze, którzy wyrażą taką chęć. Wydarzenie jest zwykle moderowane przez Scrum Mastera.

Sprint Retrospective

Sprint Retrospective, choć również jest wydarzeniem podsumowującym Sprint, jego charakter jest inny niż Sprint Review. Koncentruje się bowiem na sposobach pracy Scrum Team, a nie na rozwijanym przez niego Produkcie.

Aby stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji, Sprint Retrospective jest wydarzeniem zamkniętym. Mogą w nim uczestniczyć tylko członkowie Scrum Team. Sprint Retrospective moderuje Scrum Master.

Sprint Retrospective trwa maksymalnie trzy godziny i jest ostatnim wydarzeniem kończącego się Sprintu. Jego cele są następujące:

 • wyciągnięcie wniosków z obecnych metod współpracy
 • wskazanie obszarów, które wymagają poprawy
 • propozycje i dyskusja nad wprowadzeniem ulepszeń

Podsumowanie

Wydarzenia Scrum to Sprint i odbywające się w jego ramach cztery rodzaje oficjalnie ustalonych spotkań:

 • Sprint Planning – planowanie nowego Sprintu w pierwszym dniu jego trwania
 • Daily Scrum – codzienne spotkanie organizacyjne Zespołu Developerskiego
 • Sprint Review – otwarte spotkanie podsumowujące Sprint i prezentujące nowe cechy Produktu
 • Sprint Retrospective – wewnętrzne spotkanie Scrum Team podsumowujące współpracę w ukończonym Sprincie
 • Wszystkie wydarzenia w Scrum obejmują cały Team, ich rezultaty, planowanie i refleksję nad już wykonanymi zadaniami. Więcej na temat każdego z nich przeczytasz w osobnych artykułach.

  Znasz już podstawowe wydarzenia w Scrum, jednak już dziś zapoznaj się z: Czym jest Sprint w Scrum?

  Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

  Scrum Guide | 27. Wydarzenia w Scrum caroline becker avatar 1background

  Autor: Karolina Berecka

  Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

  Przewodnik Scrum:

  1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
  2. Czym jest Scrum?
  3. Wartości Scruma
  4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
  5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
  6. Kim jest Product Owner?
  7. Kim jest Scrum Master?
  8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
  9. Cechy dobrego Scrum Mastera
  10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
  11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
  12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
  13. Zespół Developerski w Scrumie
  14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
  15. Artefakty Scruma
  16. Skalowanie Scruma
  17. Co to jest Backlog Sprintu?
  18. Co to jest Backlog Produktu?
  19. Czym są User Stories?
  20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
  21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
  22. Kryteria Akceptacji User Story
  23. Estymacja i Story Points w Scrum
  24. Jak działa Planning Poker?
  25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
  26. Czym jest Przyrost w Scrum?
  27. Czym jest Sprint w Scrum?
  28. Wydarzenia w Scrum
  29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
  30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
  31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
  32. Zalety i wady wykresu spalania
  33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
  34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
  35. Daily Scrum
  36. Sprint Planning
  37. Sprint Review
  38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
  39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
  40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
  41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?