Scrum to najpopularniejszy sposób nowoczesnego, elastycznego zarządzania pracą zespołową. Jest używany nie tylko przy tworzeniu oprogramowania. Coraz częściej wykorzystują go również zespoły z branż tak odległych od siebie jak finanse i marketing, HR i branże kreatywne. Jego wciąż rosnąca popularność sprawia, że Scrum to w tej chwili najbardziej sprawdzone ramy organizacyjne, z których korzystają zespoły dążące do maksymalnej efektywności.

Czym jest Scrum- omówione zagadnienia:

 1. Czym jest Scrum
 2. Filozofia Scruma
 3. Teoria Scruma
 4. Struktura Scrum
 5. Podsumowanie

Czym jest Scrum

Odpowiadając na pytanie, czym jest Scrum, weźmiemy pod uwagę trzy jego aspekty:

 • filozofię,
 • teorię, oraz
 • strukturę Scruma.

Scrum z założenia jest prosty. Po pierwsze, powala rozłożyć trudne problemy na mniejsze, bardziej zrozumiałe składowe. Po drugie, pozwala podzielić pracę na etapy, które mogą zostać w pełni wykonane w krótkim czasie przynosząc wymierny i satysfakcjonujący rezultat. Po trzecie, pozwala zaplanować kolejne etapy pracy korzystając z uzyskanych rezultatów i wniosków wyciągniętych z procesu realizacji.

Filozofia Scruma

Należy pamiętać, że Scrum wyznacza jedynie ramy postępowania. Bazując na nich trzeba każdorazowo zbudować szczegółowy sposób pracy dostosowany do potrzeb i możliwości zespołu oraz organizacji. Pomimo ogólności, są to ramy świetnie zarysowane. Świadczy o tym ogromna popularność Scruma. Według raportu 15th Annual State Of Agile z 2021 roku, zasady Scrum stosuje aż 66% zespołów pracujących w zgodzie z najnowocześniejszymi metodykami. A odsetek ten wzrasta do ponad 80% zespołów z różnych dziedzin, jeśli dodamy metodyki wywodzące się bezpośrednio ze Scruma

Scrum jest wszechstronny i służy do optymalizacji pracy zespołowej. Stanowi on dobrze określony punkt wyjścia. Ogólność zasad Scrum sprawia, że nie da się po prostu z dnia na dzień „zastosować Scruma”. Szkicowość tych ram jest jednak celowa i wypływa z praktyki zarządzania projektami. U podstaw filozofii Scruma leży bowiem założenie o potrzebie ciągłego rozwoju opartego na refleksji i własnym doświadczeniu. Odrzucone zostają więc złożone, sztywne systemy organizujące pracę bez uwzględniania konkretnych realiów. Autorzy Scruma, Ken Schwaber i Jeff Sutherland, nazywają tą zasadę empiryzmem w oficjalnym Przewodniku po Scrumie.

what is scrum

Teoria Scruma

Dla teorii Scruma kluczowe jest jedno słowo: empiryzm. Empiryzm oznacza ograniczanie planowania i założeń do minimum na rzecz oparcia się na doświadczeniu, obserwacji i eksperymentowaniu. Staje się to możliwe i efektywne dzięki podejściu iteracyjnemu, czyli pracy w krótkich cyklach, w których zawiera się nie tylko praca nad produktem, ale także jej planowanie i ocena rezultatów.

Najważniejsze dla skuteczności działania Scruma są tutaj trzy filary empiryzmu:

 • przejrzystość– dzięki niej zarówno osoby pracujące, jak i Interesariusze, którym poświęcimy osobny wpis, są w stanie łatwo sprawdzić, jaki w danym momencie jest stan prac nad Produktem
 • inspekcja– oznacza częste i rzetelne aktualizowanie oraz sprawdzanie postępów, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrycie problemów i ich rozwiązanie
 • adaptacja– polega na korekcie sposobów pracy oraz Celów, które opisujemy w osobnym artykule, jeśli w czasie inspekcji pojawiły się błędy lub rozbieżności.

Empiryzm sprawdza się najlepiej, jeśli zespół działający według jego zasad ma zdolność samozarządzania zgodnie z koncepcją lean. Oznacza ona elastyczność struktury organizacyjnej, która umożliwia adaptację do istniejących warunków, ciągłe doskonalenie się oraz niezależność Scrum Team.

Struktura Scruma

Scrum wyznacza ramy działania zespołowego definiując:

 • skład i role w zespole nazywanym Scrum Team
 • rytm jego działań i spotkań zwanych Wydarzeniami Scrum
 • sposób planowania zadań i ich organizacji w ramach Artefaktów Scrum

Wszystkie te składowe opiszemy szczegółowo w kolejnych artykułach. Tutaj ograniczymy się do wymienienia najważniejszych cech każdego z nich.

Scrum Team to niezależny, interdyscyplinarny zespół specjalistów pracujący w Scrum, wolny od napływu dodatkowych zadań z organizacji. Jest podstawą skutecznej pracy w Scrumie. Scrum Team składa się z Product Ownera, Scrum Mastera oraz Zespołu Developerskiego. Jest to niewielki zespół o możliwie niezmiennym składzie, pracujący nad określonym Celem. Scrum Team powinien nieustannie poprawiać i ulepszać nie tylko produkt, lecz także własny sposób działania. Pozwala to na zwiększanie efektywności i jakości pracy zespołowej. Aby dowiedzieć się więcej o Scrum Team jako całości, a także o rolach Product Ownera, Scrum Mastera oraz Developerów, przeczytaj osobne artykuły na ich temat.

Działania i spotkania Scrum Team nazywane są Wydarzeniami Scruma. Należą do nich Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective i ich składowe. Żeby dowiedzieć się więcej na temat ich specyfiki i przebiegu, przejdź do poświęconych im artykułów.

Sposób planowania i realizacji oraz warunki skutecznego osiągania celów opisane są Artefaktach Scruma, czyli w Product Backlogu i Sprint Backlogu. Są one bardzo często aktualizowanymi dokumentami odzwierciedlającymi aktualny stan pracy nad Produktem.

Podsumowanie

Czym jest scrum? To niezwykle skuteczna metodyka pracy zespołowej, która może znaleźć zastosowanie w każdej branży. Została opracowana przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda. Zasady składające się na filozofię, teorię oraz strukturę Scruma są proste. Jednak ich praktyczne zastosowanie wymaga przyjęcia postawy empiryzmu – czyli nieustannego dostosowywania sposobów działania do istniejących warunków. A także ciągłego ulepszania nie tylko opracowywanego Produktu, ale także metod współpracy w ramach konkretnego zespołu.

Przeczytaj kolejny wpis z tej serii: Wartości Scruma

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 2. Czym jest Scrum? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?