Scrum to najpopularniejszy sposób nowoczesnego, elastycznego zarządzania pracą zespołową. Jest używany nie tylko przy tworzeniu oprogramowania. Coraz częściej wykorzystują go również zespoły z branż tak odległych od siebie jak finanse i marketing, HR i branże kreatywne. Jego wciąż rosnąca popularność sprawia, że Scrum to w tej chwili najbardziej sprawdzone ramy organizacyjne, z których korzystają zespoły dążące do maksymalnej efektywności.

Czym jest Scrum- omówione zagadnienia:

 1. Czym jest Scrum
 2. Filozofia Scruma
 3. Teoria Scruma
 4. Struktura Scrum
 5. Podsumowanie

Czym jest Scrum

Odpowiadając na pytanie, czym jest Scrum, weźmiemy pod uwagę trzy jego aspekty:

 • filozofię,
 • teorię, oraz
 • strukturę Scruma.

Scrum z założenia jest prosty. Po pierwsze, powala rozłożyć trudne problemy na mniejsze, bardziej zrozumiałe składowe. Po drugie, pozwala podzielić pracę na etapy, które mogą zostać w pełni wykonane w krótkim czasie przynosząc wymierny i satysfakcjonujący rezultat. Po trzecie, pozwala zaplanować kolejne etapy pracy korzystając z uzyskanych rezultatów i wniosków wyciągniętych z procesu realizacji.

Filozofia Scruma

Należy pamiętać, że Scrum wyznacza jedynie ramy postępowania. Bazując na nich trzeba każdorazowo zbudować szczegółowy sposób pracy dostosowany do potrzeb i możliwości zespołu oraz organizacji. Pomimo ogólności, są to ramy świetnie zarysowane. Świadczy o tym ogromna popularność Scruma. Według raportu 15th Annual State Of Agile z 2021 roku, zasady Scrum stosuje aż 66% zespołów pracujących w zgodzie z najnowocześniejszymi metodykami. A odsetek ten wzrasta do ponad 80% zespołów z różnych dziedzin, jeśli dodamy metodyki wywodzące się bezpośrednio ze Scruma

Scrum jest wszechstronny i służy do optymalizacji pracy zespołowej. Stanowi on dobrze określony punkt wyjścia. Ogólność zasad Scrum sprawia, że nie da się po prostu z dnia na dzień „zastosować Scruma”. Szkicowość tych ram jest jednak celowa i wypływa z praktyki zarządzania projektami. U podstaw filozofii Scruma leży bowiem założenie o potrzebie ciągłego rozwoju opartego na refleksji i własnym doświadczeniu. Odrzucone zostają więc złożone, sztywne systemy organizujące pracę bez uwzględniania konkretnych realiów. Autorzy Scruma, Ken Schwaber i Jeff Sutherland, nazywają tą zasadę empiryzmem w oficjalnym Przewodniku po Scrumie.

what is scrum

Teoria Scruma

Dla teorii Scruma kluczowe jest jedno słowo: empiryzm. Empiryzm oznacza ograniczanie planowania i założeń do minimum na rzecz oparcia się na doświadczeniu, obserwacji i eksperymentowaniu. Staje się to możliwe i efektywne dzięki podejściu iteracyjnemu, czyli pracy w krótkich cyklach, w których zawiera się nie tylko praca nad produktem, ale także jej planowanie i ocena rezultatów.

Najważniejsze dla skuteczności działania Scruma są tutaj trzy filary empiryzmu:

 • przejrzystość– dzięki niej zarówno osoby pracujące, jak i Interesariusze, którym poświęcimy osobny wpis, są w stanie łatwo sprawdzić, jaki w danym momencie jest stan prac nad Produktem
 • inspekcja– oznacza częste i rzetelne aktualizowanie oraz sprawdzanie postępów, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrycie problemów i ich rozwiązanie
 • adaptacja– polega na korekcie sposobów pracy oraz Celów, które opisujemy w osobnym artykule, jeśli w czasie inspekcji pojawiły się błędy lub rozbieżności.

Empiryzm sprawdza się najlepiej, jeśli zespół działający według jego zasad ma zdolność samozarządzania zgodnie z koncepcją lean. Oznacza ona elastyczność struktury organizacyjnej, która umożliwia adaptację do istniejących warunków, ciągłe doskonalenie się oraz niezależność Scrum Team.

Struktura Scruma

Scrum wyznacza ramy działania zespołowego definiując:

 • skład i role w zespole nazywanym Scrum Team
 • rytm jego działań i spotkań zwanych Wydarzeniami Scrum
 • sposób planowania zadań i ich organizacji w ramach Artefaktów Scrum

Wszystkie te składowe opiszemy szczegółowo w kolejnych artykułach. Tutaj ograniczymy się do wymienienia najważniejszych cech każdego z nich.

Scrum Team to niezależny, interdyscyplinarny zespół specjalistów pracujący w Scrum, wolny od napływu dodatkowych zadań z organizacji. Jest podstawą skutecznej pracy w Scrumie. Scrum Team składa się z Product Ownera, Scrum Mastera oraz Zespołu Developerskiego. Jest to niewielki zespół o możliwie niezmiennym składzie, pracujący nad określonym Celem. Scrum Team powinien nieustannie poprawiać i ulepszać nie tylko produkt, lecz także własny sposób działania. Pozwala to na zwiększanie efektywności i jakości pracy zespołowej. Aby dowiedzieć się więcej o Scrum Team jako całości, a także o rolach Product Ownera, Scrum Mastera oraz Developerów, przeczytaj osobne artykuły na ich temat.

Działania i spotkania Scrum Team nazywane są Wydarzeniami Scruma. Należą do nich Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective i ich składowe. Żeby dowiedzieć się więcej na temat ich specyfiki i przebiegu, przejdź do poświęconych im artykułów.

Sposób planowania i realizacji oraz warunki skutecznego osiągania celów opisane są Artefaktach Scruma, czyli w Product Backlogu i Sprint Backlogu. Są one bardzo często aktualizowanymi dokumentami odzwierciedlającymi aktualny stan pracy nad Produktem.

Podsumowanie

Scrum to niezwykle skuteczna metodyka pracy zespołowej, która może znaleźć zastosowanie w każdej branży. Została opracowana przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda. Zasady składające się na filozofię, teorię oraz strukturę Scruma są proste. Jednak ich praktyczne zastosowanie wymaga przyjęcia postawy empiryzmu – czyli nieustannego dostosowywania sposobów działania do istniejących warunków. A także ciągłego ulepszania nie tylko opracowywanego Produktu, ale także metod współpracy w ramach konkretnego zespołu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 2. Czym jest Scrum? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.