Sprint Retrospective to wydarzenie podsumowujące Sprint, w którym mogą wziąć udział tylko członkowie Scrum Team. Dzięki temu może ono zostać w pełni poświęcone wewnętrznym sprawom zespołu. Sprint Retrospective służy bowiem przede wszystkim refleksji nad obecnymi metodami pracy, a także dyskusji nad propozycjami ich ulepszenia.

Retrospekcja Sprintu – omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Cele i tematyka Sprint Retrospective
 3. Jak przeprowadzić skuteczną Sprint Retrospective?
 4. Podsumowanie

Wprowadzenie

Retrospekcja Sprintu to spotkanie kończące każdy Sprint. Jest jednym z Wydarzeń Scruma, o których pisaliśmy przeglądowo w osobnym artykule.

Zgodnie z oficjalnym Przewodnikiem po Scrumie, Retrospekcja Sprintu zajmuje maksymalnie trzy godziny przy miesięcznym Sprincie. Lub odpowiednio krócej, jeśli Scrum Team pracuje w krótszych cyklach.

Cele i tematyka Sprint Retrospective

W Sprint Retrospective biorą udział wszyscy członkowie Scrum Team. Celem spotkania jest dyskusja na temat problemów związanych z pracą Scrum Team i sposobów, w jaki radzi sobie on z ich rozwiązywaniem. Nie są to jednak problemy dotyczące rozwijanego przez Scrum Team Produktu, tylko kwestie związane ze specyfiką i przebiegiem współpracy pomiędzy członkami Scrum Team.

Z powodu tego, że poruszane kwestie są często delikatne i drażliwe, Sprint Retrospective jest wydarzeniem zamkniętym. Jego cele można sformułować następująco:

 • podsumowanie obecnych sposobów współpracy
 • wskazanie problemów i niedoskonałości wymagających do poprawy
 • propozycje rozwiązań i modyfikacji

Retrospekcja Sprintu posiada ściśle związane z filarami empiryzmu, na których wspiera się Scrum cele. Dwa pierwsze punkty związane są z inspekcją. Natomiast ostatni – z adaptacją. Więcej na temat filarów empiryzmu i ich roli w Scrum pisaliśmy w tym artykule.

Podczas Sprint Retrospective często pojawiają się następujące pytania:

 • co nam się udało, co się sprawdziło?
 • co można poprawić?
 • co postanawiamy poprawić razem jako Zespół?
 • co każdy z osobna postanawia poprawić w następnym Sprincie?
Sprint Retrospective

Rezultatem odpowiedzi na powyższe spotkania jest nie tylko jasny obraz zasad współpracy Scrum Team dostępny dla wszystkich jego członków. Zespół podejmuje także zobowiązania dotyczące poprawy kooperacji i zachowań zespołowych, które zostaną wdrożone w kolejnym Sprincie.

Jak przeprowadzić skuteczną Sprint Retrospective?

Z powodu tego, że Retrospekcja Sprintu jest trudnym spotkaniem, kluczowa jest w nim rola Scrum Mastera, który moderuje dyskusję. Najlepiej, aby zaproponował on członkom Scrum Team kolejne zabieranie głosu. Może na przykład poprosić każdego o jednozdaniowe podsumowanie kończącego się Sprintu.

Problemy do omówienia

Jako że rozmawianie o problemach w zespole może budzić duże emocje, często stosowanym rozwiązaniem jest spisanie kwestii wymagających omówienia na osobnych karteczkach. Dzięki temu wyrażenie swojego zdania staje się łatwiejsze. Łatwiej też zauważyć większe problemowe obszary i kwestie, co do których ma zastrzeżenia większa ilość osób.

Jeśli problemów sformułowanych przez Scrum Team jest zbyt wiele, można rozpocząć od omówienia problemów, które wymieniło kilka osób. Albo też przegłosować, które kwestie są najważniejsze zdaniem Scrum Team.

Problemy, na które nie wystarczyło czasu podczas Sprint Retrospective można przesunąć na kolejną retrospektywę. Oczywiście tylko w przypadku, jeśli wciąż one występują.

Dyskusja i podjęcie zobowiązań

Najważniejsze części Sprint Retrospective to jednak dyskusja oraz podjęcie zobowiązań.

Dyskusja powinna dotyczyć przyczyn problemów, momentów gdy się pojawiają, a także ich wpływu na funkcjonowanie Scrum Team. Warto zastanowić się, czy można uniknąć ich występowania i z jakimi osobami należy omówić ich rozwiązanie.

Podjęcie zobowiązań jest równie ważne jak diagnoza problemów, ponieważ sama świadomość ich istnienia oraz przyczyn nie przekłada się jednoznacznie na ich rozwiązanie. Rezultatem Sprint Retrospective jest zwykle podjęcie kilku zobowiązań. Jeśli problem dotyczy całego zespołu, często jeden z członków zespołu zostaje zobligowany do zwracania szczególnej uwagi na konkretny problem w kolejnym Sprincie. Oraz do zaproponowania jego rozwiązania, lub nawet rozwiązania samego problemu. Jeśli natomiast problem dotyczy działania konkretnej osoby, ona sama podejmuje zobowiązanie dotyczące zmiany swojego postępowania już w następnym Sprincie.

Podsumowanie

Retrospekcja Sprintu to podsumowanie Sprintu z perspektywy współpracy między członkami Scrum Team. Jego celem jest poprawa efektywności, a także pielęgnowanie trzech filarów empiryzmu. Przejrzystości, dzięki której wszyscy współpracownicy rozmawiają ze sobą szczerze zarówno o sukcesach, jak i problemach pojawiających się w zespole. Inspekcji, polegającej na częstym i rzetelnym diagnozowaniu sytuacji w zespole oraz adaptacji, czyli korygowaniu pojawiających się błędów.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?