Podstawą komunikacji zespołu pracującego wspólnie w Scrum jest jasność i zrozumiałość wszystkich używanych terminów. Dlatego zebraliśmy poniżej definicje najważniejszych pojęć. Zapraszamy do korzystania ze słowniczka szczególnie podczas lektury wpisów wprowadzających nowe terminy Scrum.

Słowniczek podstawowych terminów Scrum – omówione zagadnienia:

  1. Podstawy Scrum
  2. Role w Scrum
  3. Artefakty Scruma i ich składowe
  4. Wydarzenia Scruma i ich składowe

Podstawy Scrum

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Scrum – sposób pracy Scrum Team, w którym tworzenie produktu podzielone jest na krótkie iteracje – Sprinty. Jego celem jest szybkie i elastyczne dostarczanie wartościowych rozwiązań.

Wartości Scrum – 5 wartości leżących u podstaw Scrum to:

  • Zaangażowanie w pracę
  • Skupienie na celu
  • Otwartość na zmiany
  • Szacunek
  • Odwaga w rozwiązywaniu problemów.

Empiryzm – ograniczanie planowania i założeń do minimum na rzecz oparcia się na doświadczeniu, obserwacji i eksperymentowaniu.

Samozarządzanie – cecha Scrum Team, która oznacza, że jego członkowie samodzielnie podejmują decyzję o tym, kto z nich będzie wykonywał określone zadania, kiedy i jak.

Role w Scrum

Scrum Team – samozarządzający zespół składający się ze Scrum Mastera, Product Ownera i Developerów, zwanych też Zespołem Developerskim.

Product Owner – przedstawiciel klienta wewnątrz Scrum Team. Osoba odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu przez dbałość o Cel i jego realizację przez Zespół Developerski.

Scrum Master – coach i lider Zespołu Developerskiego. Osoba odpowiedzialna za właściwe rozumienie Scrum i działanie według jego zasad.

Developer– każdy członek Zespołu Developerskiego, niezależnie od specjalizacji zawodowej. Osoba odpowiedzialna za współtworzenie użytecznego Przyrostu w każdym Sprincie

Zespół Developerski – interdyscyplinarna grupa składająca się ze wszystkich Developerów zaangażowanych w tworzenie Produktu.

Interesariusz – osoba nienależąca do Scrum Team, w której interesie leży stworzenie jak najlepszego Produktu. W ramach Scrum Team reprezentowany przez Product Ownera. Bierze udział w Sprint Review.

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Artefakty Scruma i ich składowe

Artefakty – Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost i ich składowe. Stanowią odzwierciedlenie aktualnego stanu pracy nad Produktem w odniesieniu do Celu Produktu, Celu Sprintu i Definicji Ukończenia.

Product Backlog– uporządkowana lista prac potrzebnych do stworzenia określonego Produktu, czyli realizacji Celu Produktu. Jest zarządzany przez Product Ownera.

Sprint Backlog – uporządkowana lista prac potrzebnych do realizacji funkcjonalności Produktu zdefiniowanej przez Cel Sprintu. Jest zarządzany przez Zespół Developerów.

Przyrost – kompletna i wartościowa praca wykonana przez Developerów w jednym Sprincie. Suma wszystkich Przyrostów tworzy Produkt.

User Story – opis cząstkowej funkcjonalności Produktu z punktu widzenia Klienta. Przyjmuje formę schematu „Jako [typ użytkownika] chcę [co robić?], ponieważ [po co? dlaczego?]”.

Definicja Ukończenia – zamieszczony w Backlogu Produktu jasny i przejrzysty opis oczekiwanego stanu Produktu po ukończeniu Przyrostu. Opisuje pracę, jaka została wykonana w ramach Przyrostu.

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Wydarzenia Scruma i ich składowe

Wydarzenia– dotyczą pracy Scrum Team, jej planowania lub refleksji nad nią. Są to: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective i ich składowe.

Sprint– cykliczne wydarzenie obejmujące pracę nad nową wersją Produktu. Trwa najczęściej dwa tygodnie, a najdłużej miesiąc. Służy jako „pojemnik” na inne wydarzenia i działania Scrum.

Sprint Planning– spotkanie Scrum Team, w ramach którego wybierane są z Backlogu Produktu wszystkie prace do wykonania w kolejnym Sprincie. Trwa maksymalnie 8 godzin.

Daily Scrum – codzienne spotkanie Zespołu Developerów, na którym planowane są zadania na dany dzień. Trwa maksymalnie 15 minut, odbywa się zawsze w tym samym miejscu i czasie.

Sprint Review– wydarzenie podsumowujące ukończony Sprint pod kątem Celu Produktu. Dla Scrum Team i Interesariuszy. Jego celem jest ocena Przyrostu i aktualizacja Backlogu Produktu. Trwa 4 godziny lub mniej.

Sprint Retrospective– wydarzenie podsumowujące ukończony Sprint pod kątem sposobu pracy Scrum Team. Jego celem jest poprawa funkcjonowania Scrum Team. Trwa maksymalnie 3 godziny.

Cel Produktu– opis przyszłego Produktu, nad którego tworzeniem pracuje Scrum Team. Droga prowadząca do osiągnięcia Celu Produktu jest zapisana w Backlogu Produktu.

Cel Sprintu– praca do wykonania w ramach jednego Sprintu wyrażona w formie celu biznesowego. Zapewnia spójność pracy Zespołu Developerów.

Wykres spalania– pokazuje ilość pracy zaplanowanej w Backlogu Sprintu lub Produktu w odniesieniu do czasu, jaki pozostał na jej wykonanie.

Prędkość Zespołu– wskaźnik pozwalający określić jaka część Backlogu Produktu stała się Przyrostem w trakcie jednego Sprintu.

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.