Przeczytaj o kluczowych krokach procesu certyfikacji IPMA i dowiedz się, jak wzmocnić swoje kompetencje. Umiejętności zarządzania projektami pozwalają wydobyć z ludzi to, co najlepsze i realizować projekty w konkurencyjnych środowiskach.

Certyfikat IPMA – jak wygląda proces certyfikacji?

 1. Aplikacja
 2. Samoocena aplikanta
 3. CV
 4. Raport podsumowujący
 5. Referencje
 6. Weryfikacja uprawnień
 7. Egzamin
 8. Raport (projekty/programy/portfolio)
 9. Ocena raportu
 10. Symulacje i wywiady oparte na ścieżkach
 11. Ocena końcowa, decyzja i certyfikacja
 12. Feedback
 13. Archiwizacja

Aplikacja

Każda jednostka organizacyjna zapewnia formularz zgłoszeniowy. Zawiera on dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem certyfikacji IPMA i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

Samoocena aplikanta

Na etapie składania wniosku kandydat musi dostarczyć także swoją samoocenę. Dla poziomów A, B i C kandydat dokonuje pełnej samooceny (dotyczącej wiedzy, umiejętności i zdolności) dla wszystkich Elementów Kompetencji (CE) na poziomie certyfikacji o którą wnioskuje.

Do uzyskania certyfikacji na poziomie D, aplikant dokonuje samooceny wiedzy z zakresu wszystkich elementów kompetencji.

CV

Osoby ubiegające się o certyfikację na poziomie A, B lub C muszą dostarczyć zestawienie wszelkich projektów, programów lub portfeli, którymi zarządzali lub w które byli zaangażowani, aby spełnić kryteria IPMA. Wnioskodawca musi podać szczegółowe informacje, które pozwolą na dokonanie oceny.

Elementy które powinny znaleźć się w zestawieniu obejmują

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy.
 • Historię kariery, w tym istotne role i stanowiska w projektach, programach i portfelach; stopnie naukowe z akredytowanych uczelni; posiadane certyfikaty i kwalifikacje zawodowe; ukończone szkolenia z zarządzania projektami, programami i portfelami; członkostwa zawodowe oraz pozostałe osiągnięcia zawodowe, w tym nagrody czy publikacje z zakresu zarządzania projektami, programami lub portfelami.
 • Przegląd projektów, programów i portfeli, które obejmują: kluczowe rezultaty, czas trwania, budżet i złożoność projektów, programów lub portfeli; a także rolę, odpowiedzialność i zakres zaangażowania wnioskodawcy w każdym z nich.

W celu recertyfikacji należy przedstawić takie samo CV wraz z dowodem podjęcia co najmniej 35 godzin Kontynuacji Rozwoju Zawodowego (CPD) w każdym roku od ukończenia ostatniego procesu certyfikacji.

Raport podsumowujący

Raport podsumowujący może być wykorzystany przez osobę rozpatrującą wniosek w ramach przygotowań do wywiadu. W przypadku poziomów A, B i C wnioskodawca składa skrócony raport wykonawczy składający się z maksymalnie 15 stron. Raport ten musi zawierać informacje o organizacji (szczegóły firmy, branżę, rodzaje projektów, ich główne cele i jednostkę biznesową, w której pracuje wnioskodawca); jednostronicowe podsumowanie dla każdego projektu, programu czy portfela wraz z ich harmonogramami, fazami i wykorzystanymi zasobami; rolę wnioskodawcy w organizacji, zakres jego odpowiedzialności, omówienie stosowanych przez niego procedur zarządzania projektami oraz relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Referencje

Ubiegając się o certyfikację na poziomie A,B oraz C, a także przy ich recertyfikacji kandydat musi dostarczyć nazwiska oraz informacje kontaktowe do co najmniej dwóch osób, które potwierdzą jego kwalifikacje w odniesieniu do poziomu certyfikacji, o który się ubiega.

Weryfikacja uprawnień

W ramach Systemu 4-L-C każda jednostka organizacyjna ocenia kwalifikowalność kandydata tak. W oparciu o dostarczone dowody CB podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o certyfikację. Jeśli wnioskodawca zostanie zaakceptowany, jako spełniający kryteria kwalifikacyjne, stają się kandydatem. Jeżeli natomiast nie spełnia kryteriów kwalifikowalności, także zostanie o tym poinformowany. W takiej sytuacji wnioskodawca może złożyć wniosek o certyfikację na niższym poziomie lub dostarczyć dodatkowe dokumenty udowadniające, że spełnia on kryteria kwalifikowalności.

Egzamin

W przypadku poziomów B, C i D każda jednostka organizacyjna zapewnia, że ​​wszystkie egzaminy są przeprowadzane w odpowiednim środowisku, zgodnie z procedurami a wszystkie pytania i materiały związane z egzaminem są bezpiecznie kontrolowane. Obejmuje to także sprawdzenie tożsamości kandydatów.

Egzamin na poziomie B może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej w zależności od decyzji jednostki organizacyjnej. Składa się z pytań otwartych, które umożliwiają kandydatom wykazać się wiedzą tylko na wymaganym poziomie. Egzamin pisemny trwa trzy godziny a ustny 90 minut.

Egzamin na poziomie C to praca pisemna zawierająca wyłącznie pytania otwarte, trwa trzy godziny.

Egzamin na poziomie D jest pisemnym egzaminem i składa się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań zamkniętych. Egzamin na poziomie D również trwa trzy godziny.

Raport (projekty/programy/portfolio)

Kandydaci oceniani na poziomach A i B składają szczegółowy raport obejmujący ich projekty, programy lub portfele. Jest on powiązany z podsumowaniem raportu opisanym w punkcie 4. Zawiera maksymalnie 25 stron tekstu i maksymalnie 15 stron załączników. Powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące szczegółowego opisu roli projektu, programu lub portfela w kontekście kluczowych interesariuszy, kluczowych celów, oraz zakresu odpowiedzialności kandydata w projekcie, programie lub portfelu.

Ocena raportu

Jednostka organizacyjna wyznacza kompetentną osobę do oceny raportu pod kątem wymagań na danym poziomie z wykorzystaniem dowodów dostarczonych przez kandydata. Na tej podstawie kandydat zalicza tę część certyfikacji lub zostaje uznany za jeszcze niekompetentnego – w sytuacji kiedy raport nie spełnia wymagań systemu certyfikacji dla poziomu i roli, o którą się ubiegał.

Symulacje i wywiady oparte na ścieżkach

Po przesłaniu raportu dla poziomów A i B istnieją dwie możliwe ścieżki certyfikacji – symulacja na podstawie scenariusza i wywiadu lub wywiadu rozszerzonego.

Symulacja to sesja, podczas której kandydatowi przedstawiana jest potencjalna sytuacja, w której musi podjąć się zadań odpowiadających odpowiedniej roli (projektowi, programowi lub portfolio) oraz poziomowi (A, B lub C) podczas obserwacji przez osoby dokonujące oceny. Podstawowym zastosowaniem symulacji jest ocena kompetencji osobistych w środowisku, w którym zachodzi interakcja z innymi. Ocena kandydata dokonywana jest indywidualnie i nie opiera się na wynikach grupy.

Z kolei celem wywiadów jest ocena kompetencji praktycznych i perspektywicznych. Wywiady przeprowadzane są przez dwie osoby, które określają, które konkretnie Elementy Kompetencji (CE) i Kluczowe Wskaźniki Kompetencji (KCI) są najważniejsze do oceny danego kandydata. Podczas wywiadu zadawane są pytania do dostarczonych wcześniej materiałów. Odpowiedzi są rejestrowane jako dowód i archiwizowane.

Jeżeli symulacja nie jest możliwa, przeprowadzany jest wywiad rozszerzony. Aby zapewnić równość, czas wywiadu jest w tym przypadku wydłużony, aby zapewnić możliwość sprawiedliwej oceny określonych CE i KCI.

Ocena końcowa, decyzja i certyfikacja

Podczas oceny końcowej ustala się czy kandydat w sposób zadowalający spełnił wszystkie wymagane kryteria dla wybranego poziomu IPMA. Końcowa ocena jest przekazywana do jednostki organizacyjnej do ostatecznej weryfikacji i decyzji. Jednostka organizacyjna podejmuje decyzję, czy kandydat zdał egzamin, czy nie jest jeszcze kompetentny na podstawie rekomendacji osób oceniających po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały przestrzegane, a dokumentacja jest kompletna.

Informacje o certyfikacie są publikowane na stronie IPMA jako informacja publiczna, chyba że kandydat wyrazi pisemny sprzeciw i przekaże go jednostce organizacyjnej. Certyfikaty są ważne przez pięć lat, po czym posiadacz certyfikatu może ubiegać się o recertyfikację na tym samym poziomie lub o proces certyfikacji na nowym poziomie – jeśli dostarczy dokumentację potwierdzającą jego kompetencje.

Feedback

Jeśli aplikant nie zostanie zaakceptowany jako kandydat lub jeśli kandydat nie spełni wymagań jakie stanowi proces certyfikacji jest informowany o przyczynie tej decyzji na piśmie przez jednostkę organizacyjną.

Aplikanci i kandydaci mogą również zostać poproszeni o wypełnienie kwestionariusza z informacją zwrotną na temat ich doświadczeń towarzyszących procesowi. Informacje z kwestionariusza nie są wykorzystywane jako część oceny kandydata. Jest to jedynie element procesu ciągłego doskonalenia, któremu poddawany jest proces certyfikacji przez IPMA i jednostkę organizacyjną.

Archiwizacja

Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do odpowiedniej kontroli i archiwizacji dokumentacji przez okres minimum sześciu lat.

Znasz już proces certyfikacji IPMA, zapoznaj się także z: Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Certyfikat IPMA - jak wygląda proces certyfikacji? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik po certyfikacji IPMA:

 1. Certyfikat IPMA - czym jest i jaką ma wartość na rynku pracy?
 2. Certyfikacja IPMA - poziomy
 3. Certyfikat IPMA - jak wygląda proces certyfikacji?
 4. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami
 5. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Perspektywa”
 6. Certyfikat IPMA - Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami w obszarze Praktyka
 7. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Ludzie”