Jednym z głównych wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi organizacjami, bez względu na branżę, w której działają, jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą polepszyć pozycję na rynku i wyróżnić się wśród konkurencji. Jednym ze sposobów, żeby to zapewnić, jest zbudowanie zespołu zróżnicowanego pod względem cech i doświadczeń, dzięki czemu kreatywność może znacząco wzrosnąć. W takiej sytuacji można jednak natrafić na problemy w tworzeniu włączającego środowiska pracy (np. z uwagi na stereotypy) ze strony innych pracowników czy kadry zarządzającej. W tym obszarze pomocne mogą okazać się tzw. grupy zasobów pracowniczych (ERG). Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają i jaką rolę odgrywają we współczesnych organizacjach.

Czym jest grupa zasobów pracowniczych (ERG)?

Grupa zasobów pracowniczych to zespół osób, które łączą się ze sobą na podstawie wspólnych doświadczeń lub cech (takich jak np. pochodzenie, płeć czy orientacja seksualna). Może mieć charakter zarówno formalny (posiada wówczas struktury i władzę), jak i nieformalny, a także powstawać wewnątrz organizacji lub odwrotnie – łączyć ze sobą osoby, które należą do oddzielnych organizacji działających w różnych branżach. Pierwsze tego typu zespoły powstały pod koniec lat 60. XX wieku w Xerox Corporation, a u ich podstaw leżały istotne w tamtych czasach napięcia rasowe związane z dyskryminacją osób czarnoskórych. Wraz z rozwojem środowisk biznesowych i zmianami społeczno-biznesowymi ERG podjęły tematy równości i sprawiedliwego traktowania w przypadku innych zespołów osób.

Wypróbuj Firmbee za darmo!

Grupy zasobów pracowniczych – przykłady

Wśród przykładowych rodzajów wymienimy grupę zasobów pracowniczych:

 • etniczne – skupiają pracowników o wspólnym pochodzeniu etnicznym czy rasowym,
 • płciowe – koncentrują się na tematach związanych z płcią i równością płci,
 • LGBTQ+ – działają na rzecz włączenia osób o różnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,
 • niepełnosprawności – wspierają osoby zatrudnione, które posiadają różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności,
 • weteranów – skupiają pracowników, którzy mają status byłych żołnierzy i są weteranami wojennymi,
 • oparte o zainteresowania – takie jak sport, kultura, działalność charytatywna czy ekologiczna.

Najważniejsze cele i funkcje ERG

W zależności od organizacji, w której powstaje, grupa zasobów pracowniczych może pełnić różne cele, ale najczęściej skupia się na takich obszarach jak:

 • reprezentacja – jednym z głównych celów ERG jest reprezentowanie interesów i perspektyw określonych pracowników. Działa na rzecz tego, aby ich głos był słyszalny w organizacji,
 • wsparcie – ERG dostarcza wsparcie poprzez takie działania jak mentorstwo, doradztwo zawodowe i rozwijanie umiejętności, pomagając osiągać sukcesy zawodowe,
 • wspólnotowość – tworzy przestrzeń do budowania relacji i wspólnoty w miejscu pracy. Organizuje spotkania, wydarzenia społeczne i edukacyjne, które integrują pracowników i pozwalają na wymianę doświadczeń,
 • edukacja i zwiększanie świadomości – ERG często prowadzi edukacyjne kampanie, seminaria i działania mające na celu zwiększenie świadomości różnorodności i włączenia w miejscu pracy, pomagając w eliminowaniu uprzedzeń i stereotypów,
 • działania organizacji – może wpływać na decyzje organizacji i kształtować jej polityki w obszarach związanych z różnorodnością i włączeniem.

Korzyści grup zasobów pracowniczych dla jednostek

W dzisiejszych czasach powstawanie ERGs jest konieczne z racji tego, że wciąż w wielu krajach i organizacjach istnieje potrzeba promowania różnorodności oraz równości, a także włączania różnych członków społeczeństwa w miejscu pracy – zgodnie z przekonaniem, że każda osoba powinna mieć dokładnie takie sama prawa. Grupy zasobów pracowniczych działają głównie na rzecz zapewnienia, że wszyscy pracownicy, niezależnie od różnic, mają równe szanse i są traktowani sprawiedliwie w miejscu zatrudnienia. Wspierają również rozwój zawodowy pracowników, prowadząc do osiągnięcia wyznaczonych celów zawodowych. Jednocześnie mogą pomóc pracownikom nawiązać wartościowe kontakty pośród osób o podobnych doświadczeniach, co przekłada się na zwiększone poczucie przynależności i wsparcia.

Korzyści grup zasobów pracowniczych dla pracodawcy

Jak jednak opisywane zjawisko przekłada się na korzyści dla organizacji? Przede wszystkim, dzięki różnorodności perspektyw i innowacjom, które wynikają z pracy ERGs, organizacje stają się bardziej elastyczne i dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych, co ma istotne znaczenie w coraz bardziej zróżnicowanym i globalnym środowisku biznesowym. To jednak nie jedyna korzyść, jakie ERGs za sobą niosą – najważniejsze z nich wymieniamy poniżej.

 1. Większa retencja pracowników – organizacje, które wspierają ERG, są atrakcyjniejsze dla kandydatów i bardziej konkurencyjne na rynku pracy. Ponadto, członkowie tego typu zespołów często są bardziej zaangażowani i lojalni, co przyczynia się do zatrzymania utalentowanych pracowników.
 2. Poprawa wizerunku firmy – organizacje, które aktywnie wspierają różnorodność i włączenie, zyskują pozytywny wizerunek w oczach nie tylko pracowników, ale również partnerów biznesowych, klientów oraz społeczeństwa jako całości.
 3. Zaspokajanie potrzeb pracowników – ERGs pomagają organizacjom zaspokajać potrzeby pracowników o różnych cechach, co wpływa na ich zaangażowanie i satysfakcję zawodową.
grupa zasobow pracowniczych erg
Grupa zasobów pracowniczych – podsumowanie

Grupy zasobów pracowniczych mogą bez wątpienia skutecznie przyczyniać się do rozwoju organizacji, poprawy osiąganych wyników biznesowych i wzmacniania pozycji na rynku pracy. Warunkiem jest jednak to, by firmy (czyli ich kadry zarządzające i menadżerskie oraz pracownicy działów HR odpowiedzialni za politykę personalną, w tym rekrutację) byli świadomi tego, jakie korzyści wynikają z promowania różnorodności, równości i włączenia w miejscu pracy, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i kreatywności. Ta kwestia nabiera szczególnego znaczenia w czasach, w których rola globalizacji (prowadzającej do łączenia pracowników z różnych kultur) i pracy zdalnej (umożliwiającej zatrudnianie osób z zagranicy) w środowisku biznesowym nieustannie się zwiększa.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym jest grupa zasobów pracowniczych (ERG)? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.