Maintenance break

Wednesday (20.03.2024), 06:30 - 8:30 UTC

Our system will be temporarily unavailable due to new features implementation

Regulamin Świadczenia Usług w Serwisie Firmbee

I. DEFINICJE

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.firmbee.com, przez IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl (zwaną dalej „Usługodawcą”) oraz zasady korzystania z Usług udostępnianych przez Usługodawcę Klientom. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
  1. Akty Prawne – przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania Umowy, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie jej obowiązywania, z uwzględnieniem ich zmian, które nastąpią w tym okresie;
  2. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna udostępniania Klientowi przez Usługodawcę, przeznaczona do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu przenośnym i pozwalająca w szczególności na korzystanie z Serwisu oraz Usług bez potrzeby uruchamiania przeglądarki internetowej;
  3. Cennik – cennik Usługodawcy, stanowiący podstawę wyliczenia opłat za dostęp do określonych Usług w ramach Serwisu. Usługodawca może zmienić Cennik według swojego uznania, przy czym zmiana Cennika nie ma wpływu na opłaty wcześniej uiszczone przez Klienta;
  4. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, wprowadzane do Serwisu w celu korzystania z Usług;
  5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Klient ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła predefiniowanego przez Usługodawcę. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Usługodawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu;
  6. Klient – podmiot, któremu Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  9. Konto – usługa elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Serwisu, pozwalająca korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie;
  10. Licencja – licencja udzielona Klientowi na korzystanie z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, na zasadach określonych w Regulaminie;
  11. Login – indywidualny identyfikator Klienta oraz Użytkownika w Serwisie i jednocześnie adres e-mail podany Usługodawcy w ramach rejestracji;
  12. Okres Abonamentowy – okres dostępności określonych w Cenniku Usług w ramach Serwisu odpowiadający okresowi wskazanemu w Cenniku, za który uiszczana jest Opłata Abonamentowa. Okres Abonamentowy liczony jest od dnia wyświetlenia Klientowi stosownego komunikatu w ramach Serwisu;
  13. Opłata Abonamentowa – opłata wyliczona na podstawie aktualnego Cennika lub indywidualnych ustaleń między Klientem i Usługodawcą, obejmująca gotowość do świadczenia przez Usługodawcę określonych Usług. Opłata Abonamentowa jest określoną w Cenniku kwotą netto, płatną z góry, na zasadach określonych Regulaminem. Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej w terminie określonym przez Usługodawcę, za pośrednictwem aktualnie akceptowanych przez Usługodawcę kanałów płatności;
  14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  15. Przedsiębiorca Chroniony – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę z Usługodawcą związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (PKD), udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  16. Regulamin / Umowa – niniejszy dokument określający zasady zawierania umów oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę Klientowi za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta i Usługodawcy. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego;
  17. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Serwis – platforma dostępna za pośrednictwem adresu URL www.firmbee.com umożliwiająca Usługodawcy świadczenie Usług, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych,
 1. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Usłudze, wizualizacje, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez Usługodawcę;
 2. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające m.in. na: dostarczaniu rozwiązań informatycznych wspierających prace zdalną, zarządzanie projektami, kosztami, fakturowanie oraz procesy HR;
 3. Usługodawca – IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem;
 5. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www i wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Edge, Safari, Opera, w najbardziej aktualnej dostępnej wersji, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. W przypadku Aplikacji Mobilnej urządzenie przenośne powinno mieć system operacyjny w najbardziej aktualnej dostępnej wersji. By korzystać z Serwisu, należy posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. Szczegóły dotyczące Wymagań Technicznych są przedstawione w ramach Serwisu w zakładce „Pomoc”.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie Serwisu, w tym z Usług świadczonych za jego pośrednictwem, wymaga spełnienia minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy. W celu korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, konieczne jest połączenie z Internetem.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient lub Użytkownik.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną, a tym samym wiążą się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta lub Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta lub Użytkownika. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Usługodawca w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a Klient poprzez zachowanie Hasła i Loginu w ścisłej poufności i nieudostępnianie ich osobom nieupoważnionym. Ponadto, Klient ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy oraz osób trzecich za działania i zaniechania upoważnionych Użytkowników jak za własne działania i zaniechania.
 5. Usługodawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Serwisu podwykonawcom. Usługodawca dokłada starań, aby pozostawało to bez wpływu na zakres oraz jakość Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 6. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Klientów na zasadach określonych w Regulaminie następujące usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie Treści zamieszczonych w ramach Serwisu;
  2. zakładanie Konta Klienta;
  3. umożliwienie korzystanie z określonych funkcji Serwisu (Usługi) odpłatnie lub nieodpłatnie;
  4. newsletter (w zależności od jego dostępności).
 7. W przypadku rozpoczęcia przez Usługodawcę świadczenia usługi newslettera, dla jego otrzymywania konieczne jest zamówienie przez Klienta informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Serwisu (moment rozpoczęcia świadczenia usługi newslettera). Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail lub zaznaczenie stosownej opcji w Serwisie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w ramach Serwisu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta oraz upoważnionych przez niego Użytkowników;
  2. podawania wyłącznie takich danych osobowych Użytkowników, w ramach korzystania z Usług, do których posiada aktualną podstawę przetwarzania w rozumieniu przepisów RODO;
  3. korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub działania Serwisu, a także w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  4. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania Usług; Klient oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy mają możliwość zmiany wprowadzonych przez siebie danych w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  5. terminowej zapłaty Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości określonej na podstawie Cennika oraz innych ustalonych przez Klienta i Usługodawcę kosztów w pełnej wysokości;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  7. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;
  8. zapewnienia, że z jednego Loginu będzie korzystać nie więcej niż jedna osoba;
  9. nieumożliwiania korzystania z Serwisu oraz Usług podmiotom innym niż Klient i upoważnieni przez Klienta Użytkownicy będący pracownikami / współpracownikami Klienta.
 9. Usługodawca może ze względów technicznych czasowo wyłączyć niektóre funkcjonalności Serwisu, w tym Usługi świadczone za jego pośrednictwem, w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Usługodawca dołoży starań, aby każdorazowo informować Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usług poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu.
 10. Usługodawca może umożliwić Klientowi pobranie Aplikacji Mobilnej na urządzenie przenośne ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi (np. Apple App Store, Google Play lub Sklep Play).
 11. W zależności od poziomu rozwoju Aplikacji Mobilnej może się zdarzyć, że będzie ona umożliwiać korzystanie jedynie z części funkcjonalności Serwisu. Aplikacja Mobilna łączyć się z Serwisem za pomocą sieci Internet. Klient chcąc skorzystać z Aplikacji Mobilnej powinien przejść następujące etapy:
  1. zapoznanie się i akceptacja regulaminu jednego ze sklepów, o których mowa w niniejszym ustępie;
  2. pobranie Aplikacji Mobilnej z jednego ze sklepów, o których mowa w niniejszym ustępie;
  3. instalacja Aplikacji Mobilnej na urządzeniu przenośnym.

III. REJESTRACJA ORAZ USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jest możliwe po dokonaniu rejestracji przez Klienta w ramach Serwisu (założenie Konta).
 2. Do rejestracji w ramach Serwisu konieczne jest (i) złożenie za pośrednictwem odpowiednich checkboxów oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu wraz z jego załącznikami oraz zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, oraz (ii) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub wpisanie danych uwierzytelniających na stronie zewnętrznego dostawcy. Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą zawierana jest w momencie poprawnej rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Klientów Usługi zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem Usług. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie. Zakres Usług objętych danym pakietem oraz informacje o opłatach są określane w Cenniku.

IV. OPŁATA ABONAMENTOWA

 1. W przypadku chęci korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę odpłatnie, Klient jest zobowiązany do zapłaty Opłaty Abonamentowej w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Wysokość Opłaty Abonamentowej jest kalkulowana w oparciu o Cennik obowiązujący w chwili wyboru przez Klienta określonego pakietu Usług. Umowa obejmująca wybrany przez Klienta pakiet Usług świadczonych przez Usługodawcę odpłatnie jest zawierana w momencie wyświetlenia Klientowi stosownego komunikatu w ramach Serwisu, na okres odpowiadający Okresowi Abonamentowemu.
 2. Opłata Abonamentowa płatna jest z góry za cały Okres Abonamentowy, przed rozpoczęciem świadczenia wybranego pakietu Usług.
 3. Opłata Abonamentowa jest określoną w Cenniku kwotą netto, do której na zasadach określonych przepisami prawa doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej wysokości.
 4. W przypadku zakończenia Okresu Abonamentowego, Klient ma dostęp do Serwisu, w tym swojego Konta, jednak jedynie w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 5. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszystkie kwoty podane w Umowie lub cenniku nie zawierają żadnych ceł ani podatków. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie podatki od sprzedaży, użytkowania i akcyzy oraz wszelkie inne podobne podatki, cła lub opłaty dowolnego rodzaju nałożone przez federalne, stanowe lub lokalne podmioty rządowe na kwoty płatne przez Klienta.
 6. Za datę zapłaty Opłaty Abonamentowej uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Okres Abonamentowy liczy się od dnia wyświetlenia Klientowi stosownego komunikatu w ramach Serwisu.
 8. Klient upoważnia niniejszym Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Klient wyraża ponadto akceptację na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej w ramach Serwisu, na koncie Klienta.
 9. Sposoby płatności Opłaty Abonamentowej określone są na stronie Serwisu oraz w chwili wyboru przez Klienta określonego pakietu Usług.

V. LICENCJA

 1. Wszelkie i wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Serwisu, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, oprogramowanie (w tym także Aplikacja Mobilna) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom współpracującym z Usługodawcą.
 2. W zakresie, w jakim w ramach korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, następuje korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, Usługodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Klientowi Licencji na korzystanie z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 3. Usługodawca udziela Klientowi upoważnienia (Licencji) do korzystania z Serwisu (również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej) w zakresie koniecznym do korzystania z Usług za jego pośrednictwem, na terenie całego świata, w okresie obowiązywania Umowy.
 4. Korzystanie z Serwisu (również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej), w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, w innym zakresie niż wskazanym w Umowie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody Usługodawcy, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Licencja obejmuje następujące pole eksploatacji – korzystanie z Serwisu (również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej), w tym Usług, za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z Serwisu (również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej), w tym Usług, na innych polach eksploatacji (w szczególności – korzystanie z Serwisu, w tym Usług, w sieciach wewnętrznych) jest możliwe na podstawie odrębnych ustaleń z Usługodawcą.
 6. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Serwisu, w tym Usług, a także Aplikacji Mobilnej.
 7. Licencja jest licencją niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodzielną i nie obejmuje swym zakresem uprawnienia do udzielenia dalszej licencji (sublicencji), jakiegokolwiek innego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie, ani też jakiegokolwiek innego umożliwiania korzystania z Serwisu, w tym Usług – z zastrzeżeniem poniższego ust. 8.
 8. Klientowi przysługuje prawo do upoważnienia Użytkowników będących pracownikami / współpracownikami Klienta, do korzystania z Serwisu (także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej) w tym Usług, w zakresie uzyskanej Licencji.
 9. W przypadku upoważnienia Użytkowników do korzystania z Serwisu (również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej), w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, Klient:
  1. zobowiąże upoważnionych Użytkowników do odpowiedniego przestrzegania Regulaminu,
  2. będzie ponosić odpowiedzialność względem Usługodawcy, osób trzecich i pozostałych Użytkowników za działania i zaniechania upoważnionych Użytkowników jak za własne działania i zaniechania,
  3. odpowiednio ureguluje z upoważnionymi Użytkownikami wszelkie niezbędne kwestie dotyczące korzystania z Usług, w szczególności związane z przepływem danych osobowych, tj. spełni obowiązek informacyjny w rozumieniu RODO względem Użytkowników oraz zapewni, by Użytkownicy mający dostęp do danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach Usługi dysponowali odpowiednimi upoważnieniami.
 10. Udzielenie Licencji nie powoduje utraty jakichkolwiek praw autorskich Usługodawcy w stosunku do Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, oraz Aplikacji Mobilnej, jak również nie powoduje nabycia ww. praw przez Klienta (a jedynie stanowi upoważnienie do korzystania z Serwisu (również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej), w tym Usług, w zakresie wyraźnie objętym Umową).

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO, w zakresie Danych Osobowych Klienta, które Klient udostępnił Usługodawcy w celu zawarcia Umowy i korzystania z Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, w tym informacje o czasie i celach przetwarzania danych, uzasadnionym interesie Usługodawcy jako administratora danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, powołaniu inspektora ochrony danych oraz o realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne są pod adresem www.firmbee.com/privacy-policy.
 3. W ramach korzystania z Usług niezbędne jest powierzenie Usługodawcy przez Klienta Danych Osobowych do przetwarzania. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników, które są powierzane Usługodawcy w ramach korzystania z Usług.
 4. Klient powierza Usługodawcy (jako procesorowi) do przetwarzania Dane Osobowe a Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z Aktami Prawnymi i Regulaminem. Szczegółowe zasady przetwarzania powierzonych Usługodawcy danych osobowych oraz ich zakres, określa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo do nieodpłatnego zgłoszenia reklamacji dotyczącej w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu.
 2. Reklamacje związane z Serwisem, w tym Usługami, można składać na adres e-mail: [email protected] W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przyczyny reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. firmę Klienta, dane adresowe Klienta lub adres e-mail stanowiący Login.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 1-2 powyżej w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje Klienta o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Klienta, przed ich rozpatrzeniem, o ich uzupełnienie. Brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie nie jest tożsamy z jej uznaniem.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Niniejszy ustęp ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży należytych starań, aby Serwis oraz Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Informacje uzyskane w ramach korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, mają za zadanie jedynie ułatwienie Klientom prowadzenia przez nich określonych działań oraz przedsięwzięć. Usługodawca nie gwarantuje trafności decyzji podjętych w oparciu o informacje uzyskane w ramach korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za skutki wykorzystania przez Klienta i Użytkowników informacji, o których mowa z daniu poprzedzającym, w szczególności za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 3. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców Chronionych, z tytułu rękojmi w granicach dozwolonych przepisami prawa polskiego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców Chronionych, za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez niego umyślnie.
 5. W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców Chronionych, związana z realizacją Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców Chronionych, za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Usług, w tym za ewentualną utratę informacji / danych lub straty stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Usług.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Chroniony, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa.
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Chronionego oświadczenia Usługodawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca Chroniony mogą złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformują o swoim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy może został złożone na przykład pisemnie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W sytuacji, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Chroniony wybiorą elektroniczną formę odstąpienia od umowy, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Chronionemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Chroniony, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Chroniony zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą podmiotu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą podmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta i Przedsiębiorcy Chronionego, Usługodawca rozpoczął świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, podmioty te będą zobowiązane do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie Okresu Abonamentowego, skutek wypowiedzenia następuje z końcem danego Okresu Abonamentowego. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonych przez Klienta opłat, w tym Opłaty Abonamentowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę z Konsumentem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie Okresu Abonamentowego, skutek wypowiedzenia następuje z końcem danego Okresu Abonamentowego), w następujących przypadkach:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu świadczenia Usług poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.
 3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę z Przedsiębiorcą, w tym Przedsiębiorcą Chronionym, bez wskazywania przyczyn rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okres wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie Okresu Abonamentowego, skutek wypowiedzenia następuje z końcem danego Okresu Abonamentowego.
 4. Mając na uwadze szczególną dbałość Usługodawcy o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przestrzeganie Aktów Prawnych, bezpieczeństwo oraz interes Klientów oraz Użytkowników, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego ograniczenia Klientowi dostępu do Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, a także do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części, w następujących przypadkach:
  1. sposób korzystania przez Klienta i Użytkowników z Usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
  3. braku aktywności Klienta w Serwisie przez nieprzerwany okres minimum 2 lat;
  4. Klient narusza postanowienia pkt II. ust. 8 Regulaminu.
  5. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy zgodnie z pkt. 4c niniejszego Regulaminu, Usługodawca z 30-dniowym wypowiedzeniem poinformuje Klienta poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu oraz na adres e-mail wskazany do kontaktu.
 5. Rozwiązanie Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c powyżej nie ogranicza prawa Klienta do ponownej rejestracji w Serwisie.
 6. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy w trybie określonym w ust. 4 powyżej w trakcie Okresu Abonamentowego, Usługodawca zwróci Klientowi część uiszczonej przez Klienta Opłaty Abonamentowej obliczoną proporcjonalnie do pozostałej części Okresu Abonamentowego objętego Umową, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, na rachunek bankowy, z którego została uiszczona ostatnia Opłata Abonamentowa (przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy).
 7. Z dniem rozwiązania Umowy uprawnienia Klienta do korzystania z Serwisu oraz Usług wygasają. Po upływie tego terminu wszystkie dane Użytkowników umieszczone przez Klienta w ramach korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, zostaną bezpowrotnie usunięte.
 8. Usługodawca swoje oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przekazuje poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu oraz na adres e-mail Klienta wskazany do kontaktu. Klient swoje oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przekazuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego w Serwisie.

XI. ZMIANA REGULAMINU

  1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   3. zmiana zakresu świadczenia Usług poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem;
   4. a w przypadku zmian Regulaminu względem Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców Chronionych, również bez wskazywania przyczyn.
  2. Usługodawca informuje o zmianach w Regulaminie, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie i udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail stanowiący Login, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
  3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca będzie zawierał Umowę z nowym Klientem na warunkach opisanych w zmienionym Regulaminie.
  4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.11.2021 r.
   2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   3. Usługodawca może modyfikować techniczny sposób korzystania z Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Usługodawcy.
   4. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych Usług.
   5. Zbycie przez Klienta uprawnień lub obowiązków związanych z Umową może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także sporządzić jego wydruk.
   7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

21

years
of experience

1.2 M

users trusted
our solutions 

+200

team
of experts

+50 M 

processed
documents yearly