Zgodnie z piramidą Maslowa wśród fundamentalnych potrzeb ludzkich, bez których spełnienia człowiek nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować (tzw. pierwszego rzędu), wymienia się potrzeby fizjologiczne (głód, pragnienie ciepło itd.) oraz bezpieczeństwa. Te elementy są niezbędne do tego, by możliwe było spełnienie potrzeb wyższego rzędu, czyli miłości i przynależności, szacunku oraz samorealizacji. Na szczególną zasługuje w tym obszarze zasługuje uznanie społeczne, do którego większość jednostek w swoim życiu dąży, ale nie wszystkie są w stanie je osiągnąć. Na czym polega ten proces i z jakiego powodu tak nam zależy, by inni – zwłaszcza przełożeni czy współpracownicy w miejscu pracy – nas zauważali i respektowali?

Uznanie społeczne w miejscu pracy. Dlaczego jest tak ważne?

  1. Uznanie społeczne – na czym polega?
  2. Z czym się wiąże uznanie społeczne w pracy?
  3. Dlaczego zależy nam na uznaniu innych osób w pracy?
  4. Jak wzmacniać uznanie społeczne?
  5. Uznanie społeczne w miejscu pracy – podsumowanie

Uznanie społeczne – na czym polega?

Uznanie społeczne odnosi się do procesu, w ramach którego jednostka przyznaje (w dowolnej formie – słownej, pisemnej, swoim zachowaniem itd.), że druga osoba posiada określoną „wartość”, co prowadzi do zaakceptowania jej jako np. autorytetu czy członka grupy (w szkole, na kursie, w miejscu pracy). Tym samym oznacza zauważenie i docenienie nas jako osoby – naszych działań, osiągnięć, pomysłów, osobowości, cech, jakie nas wyróżniają czy sposobu, w jaki podchodzimy do wykonywania naszych obowiązków. Najczęściej przejawia się pochwałą (np. na forum zespołu czy całej firmy), podziwem dla rezultatów pracy czy traktowaniem jako członka grupy (przynależność).

Z czym się wiąże uznanie społeczne w pracy?

Uznanie społeczne w pracy może być związane z kilkoma czynnikami dotykającymi różnych aspektów codziennego funkcjonowania i mającymi wpływ na sposób, w jaki pracownicy postrzegają swoją pracę i relacje zawodowe. Ich wzmacnianie czy popularyzowanie to jeden z kroków prowadzących do tego, by pracownicy lepiej się czuli w miejscu pracy – a przez to wykonywali swoje obowiązki z większym zaangażowaniem i motywacją. Wśród najważniejszych elementów świadczących o uznaniu wymienimy:

  • feedback – informacja zwrotna (pozytywna, ale także negatywna, wyrażona w formie konstruktywnej krytyki) to najlepszy sposób na to, by zapewnić pracownikowi jasny obraz jego osiągnięć i pomóc mu zrozumieć, co może zrobić, aby poprawić swoje wyniki,
  • nagrody i wyróżnienia – przyznanie premii za osiągane wyniki, danie awansu, organizacja dodatkowych możliwości kształcenia się to tylko przykłady sytuacji, w ramach których pracownik może czuć, że jest szanowany przez firmową społeczność,
  • jakość relacji międzyludzkich – pracownicy, którzy mają dobre relacje z kolegami i przełożonymi, lepiej czują się w firmie, przez co efekty pracy są lepsze,
  • kulturę organizacyjną – firmy, które promują otwartość, zaangażowanie pracowników i szanowanie różnorodności tworzą środowisko pracy, w której każda jednostka może czuć się wartościowa.

Dlaczego zależy nam na uznaniu innych osób w pracy?

Dlaczego uznanie społeczne ma dla człowieka tak duże znaczenie? Ponieważ bez względu na to, jaką rolę pełni (rodzica, dziecka, konsumenta czy pracownika), to jak inne osoby się do niego odnoszą i co na jego temat myślą, w istotny sposób wpływa na jego samoocenę oraz poczucie własnej wartości. By móc się w pełni realizować i rozwijać zawodowo w odpowiedni sposób, pracownicy potrzebują poczucia, że ich wysiłki i osiągnięcia są doceniane przez przełożonych czy kolegów z zespołu.

Taka sytuacja polepsza ich podejście do siebie, zwiększa motywację do pracy i sprawia, że relacje w zespole są lepsze, co prowadzi do większych zysków dla całej firmy. Przeciwna sytuacja prowadzi z kolei do poczucia odrzucenia, izolacji i samotności, co w konsekwencji może spowodować poważne problemy w obszarze zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Jak wzmacniać uznanie społeczne?

Niezwykle ważne jest, aby pracodawcy i menedżerowie zdawali sobie sprawę z roli uznanie społecznego w pracy – zwłaszcza w obszarze negatywnych konsekwencji, do których może prowadzić jego brak (niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji do pracy itd.). To do ich obowiązków należy wzmacnianie odpowiedniego samopoczucia pracowników, co mogą robić poprzez dbanie o regularną informacją zwrotną, docenianie osiągnięć (poprzez nagrody finansowe lub inne), inwestowanie w rozwój czy budowanie kultury organizacyjnej opartej o szacunek i wsparcie.

Wdrażanie takich elementów przekłada się na korzyści dla każdej jednostki, ale również dla firmy jako całości – ponieważ zyskuje bardziej zaangażowanych i zmotywowanych pracowników, co pozytywnie wpływa na wydajność i prowadzi do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Uznanie społeczne w miejscu pracy – podsumowanie

Każda jednostka ludzka – bez względu na to, do których grup obecnie należy – będzie zawsze dążyć do tego, by w każdej z nich czuć się dobrze. Poszukiwanie szacunku innych osób stanowi nieodłączną część natury człowieka, z czego każdy lider zarządzający większym czy mniejszym zespołem powinien doskonale zdawać sobie sprawę.

Jako kierownik mający pod sobą grupę kilku lub kilkunastu osób odpowiadasz za to, by każdy pracownik – stanowiący najważniejszy zasób przedsiębiorstwa w każdej branży – nie odczuwał izolacji, frustracji czy samotności w miejscu pracy. Zapewnij mu odpowiednie warunki codziennego funkcjonowania, np. przy pomocy wymienionych przez nas powyżej taktyk, a zobaczysz, że nawet w krótkim czasie przyniesie to za sobą same pozytywne efekty.

Przeczytaj także: Badanie zaangażowania pracowników – 15 pytań, które warto umieścić w ankiecie

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Uznanie społeczne w miejscu pracy. Dlaczego jest tak ważne? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.