Problemy związane z nierównym traktowaniem i dyskryminacją są wyzwaniem nie tylko ogólnospołecznym, ale również dla przedsiębiorstw. Współczesne organizacje poszukują najlepszych rozwiązań na płaszczyźnie zarządzania różnorodnością i eliminacją nierównego traktowania. Główne cele w tym zakresie skupiają się na wyrównaniu szans w miejscu pracy oraz spójności i współpracy zespołu w jego różnorodności. Równość szans w zatrudnieniu wykazuje silny związek z różnorodnością w miejscu pracy. Prawo do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją jest zagadnieniem globalnym poruszanym w wielu aktach prawnych. Najważniejsze z nich to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Równość szans w zatrudnieniu a różnorodność w miejscu pracy – omówione zagadnienia:

  1. Równe szanse w zatrudnieniu
  2. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy
  3. Obszary różnorodności
  4. Podsumowanie

Równe szanse w zatrudnieniu

Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom społeczno-demograficznym współczesne przedsiębiorstwa przykładają dużą wagę do problematyki związanej z równym traktowaniem wszystkich pracowników bez względu na płeć, kolor skóry, czy też orientację seksualną. Skupia się to przede wszystkim w działaniach podkreślających równość szans w zatrudnieniu. Przestrzeganie zasady równości płci gwarantuje kobietom i mężczyznom przypisanie równych praw i obowiązków, w tym również do wynagrodzenia i możliwości rozwoju zawodowego.

Ważnym aspektem jest zwalczanie stereotypowego myślenia i przypisywania określonych ról społecznych dla mężczyzn i kobiet zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wymienione na wstępie akty prawne mają na celu zdyscyplinowanie pracodawców w zakresie równego traktowania i sprawiedliwej oceny pracowników bez względu na płeć, stan cywilny, przynależność narodową i etniczną, język, status społeczny, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, wyznania lub poglądy. Wyjątkiem są wymogi co do wyznań i poglądów we wspólnotach religijnych, w przypadkach uzasadnionych.

Podczas rekrutacji powinny być stosowane jednakowe kryteria i warunki przyjęcia do pracy. To kluczowe zachowanie mające na celu równość szans w zatrudnieniu. W okresie zatrudnienia wszyscy pracownicy powinni mieć taką samą możliwość podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, zdobycia praktycznego doświadczenia, korzystania z ulg i bonusów pracowniczych i otrzymywania jednakowego wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowego.

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

Różnorodność w miejscu pracy dotyczy zarówno małych, jak i większych organizacji. Może stanowić pozytywny element kształtowania polityki kadrowej, ale może też determinować zagrożenia i występowanie nadużyć. W celu eliminacji negatywnych konsekwencji należy w sposób umiejętny i celowy zarządzać różnorodnością pracowników, tak aby stworzyć komfortowe i bezpieczne miejsce pracy. Równość szans w zatrudnieniu jest kluczowym elementem pozywającym osiągnąć taki stan rzeczy.

Zarządzanie różnorodnością polega na zauważaniu różnic w zespole pracowników i umiejętnym wykorzystaniu tego potencjału do realizacji strategicznych celów organizacji. Zasadniczą kwestią jest stworzenie odpowiedniej i bezpiecznej przestrzeni do pracy dla każdego, niezależnie od tego kim jest dana osoba. Kształtowanie różnorodności polega na zatrudnianiu osób, różniących się płcią, wiekiem, kolorem skóry lub wyznaniem. Nieodłącznym elementem zarządzania różnorodnością powinna być ciągła edukacja wszystkich pracowników w zakresie wykorzystania zaistniałych między nimi różnic do budowania trwałych relacji i podniesienia jakości pracy.

Wymiana doświadczeń sprzyja kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i kreowania innowacyjnych rozwiązań. Umiejętne kierowanie zróżnicowanym zespołem może przynieść wiele korzyści, takich jak:

  • zwiększenie efektywności realizowanych zadań,
  • dobra atmosfera pracy i zbudowanie trwałych relacji pomiędzy pracownikami,
  • pozytywny wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
  • eliminacja negatywnych i destrukcyjnych zachowań,
  • stworzenie przyjaznego miejsca pracy i przestrzeni do rozwoju.

Obszary różnorodności

Związek między równością szans a różnorodnością

Podsumowanie

Równość szans w zatrudnieniu oraz różnorodność w miejscu pracy mają oczywisty związek. Zarządzając różnorodnością przedsiębiorstwa powinny uważać za fundamentalne wartości: równe i sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Priorytetem każdej organizacji powinno być tworzenie zróżnicowanych zespołów pracowników, w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego tkwiącego w ludziach. Sprzyja to rozwijaniu nowych pomysłów, koncepcji, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, a przede wszystkim integracji zespołu. Przełamanie stereotypów myślenia umożliwia efektywną współpracę opartą na wiedzy i doświadczeniu oraz doskonalenie kompetencji. Takie działania z kolei przekładają się na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku i realizację celów biznesowych oraz pozytywne wzmocnienie wizerunku firmy.

Wiesz już czym jest równość szans w zatrudnieniu, sprawdź zatem Szanse i wyzwania w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Związek między równością szans w zatrudnieniu a różnorodnością w miejscu pracy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.