Czym jest Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC)? Kobiecie odmówiono awansu na stanowisko kierownicze, bo „menadżerami zawsze byli mężczyźni”. Obcokrajowiec nie został przyjęty do pracy – świetne kwalifikacje, ale inny kolor skóry. Osoba niepełnosprawna odkryła, że zarabia mniej, chociaż wykonuje dokładnie te same obowiązki i z takimi samymi efektami jak inny pracownik na tym samym szczeblu. Dyskryminacja w miejscu pracy to problem wciąż zauważalny w rozwiniętym społeczeństwie XXI wieku. Stanowi przyczynę, dla której w poszczególnych krajach istnieją wewnętrzne instytucje walczące o prawa pracownika. Jedną z nich jest właśnie EEOC. W jaki sposób funkcjonuje ten organ, jaka jest jego rola i efekty jego działań?

Rola Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia – omówione zagadnienia:

  1. Dyskryminacja w miejscu pracy – na czym polega?
  2. Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia – historia
  3. EEOC – kompetencje
  4. W służbie pracownikom – podejmowane działania
  5. EEOC – między pracownikiem a pracodawcą

Dyskryminacja w miejscu pracy – na czym polega?

Dyskryminacja w miejscu pracy stanowi działanie naruszające podstawowe prawo należne każdemu pracownikowi – poszanowania równości w zatrudnieniu. Oznacza niesprawiedliwe bądź nierówne traktowanie wynikające z cech indywidualnych. Zwykle kojarzy się w takimi charakterystykami jak rasa, narodowość, płeć, kolor skóry, religia, wiek czy orientacja seksualna, ale w dzisiejszych czasach pojawia się również z uwagi na ciążę, tożsamość płciową oraz niepełnosprawność. Za dyskryminację uważa się również molestowanie seksualne, bezprawne działania niepożądane oraz wiktymizację.

Warto podkreślić to, że dyskryminacja może dotyczyć zarówno obecnie zatrudnionych pracowników (np. w wynagrodzeniu, możliwościach awansu, wyposażeniu stanowiska pracy), jak i osób znajdujących się poza organizacją. Przyjmuje formę bezpośrednią (konkretne zachowanie skierowane w stosunku do pracownika, np. ograniczenie ogłoszenia o pracę do osób w wieku 20-40 lat) albo pośrednią (tworzenie warunków zatrudnienia powodujących powstanie dysproporcji).

Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia – historia

Amerykańska agencja federalna o charakterze niezależnym swoje korzenie zawdzięcza 35. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych, J.F. Kennedy’emu, który podpisał pierwsze rozporządzenie wykonawcze. W ramach tego aktu podjęte zostały kroki związane z zapewnianiem równości w miejscu pracy „bez względu na rasę, wyzwanie, kolor skóry czy pochodzenie międzynarodowe”. Komisja utworzona została przez Kongres w 1965 na mocy uchwalonego rok wcześniej Civil Rights Act. Główne biuro agencji znajduje się w Waszyngtonie, a na terenie Stanów Zjednoczonych funkcjonują 53 jednostki terenowe.

Pierwsze skargi, które płynęły do Komisji, związane były z dyskryminacją z uwagi na płeć, ale wówczas nie były rozpatrywane – wraz z biegiem lat przepisy i praktyka się zmieniały. Istotne znaczenie ma zwłaszcza fakt, że od 2020 roku, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego USA w sprawie Bostock przeciwko Clayton County, Georgia, ochrona przed dyskryminacją z uwagi na płeć obejmuje również osoby LGBTQ+.

EEOC – kompetencje

Celem Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia jest ochrona praw jednostek i interesów społeczeństwa. Ma uprawnienia pozwalające na to, by ingerować – poprzez badanie zarzutów, prowadzenie dochodzeń i wszczynanie spraw związanych z egzekwowaniem obowiązujących przepisów federalnych – w przypadku skarg o dyskryminację dot. takich sytuacji w miejscu pracy jak proces zatrudniania, zwolnienia, awans, wynagrodzenia, molestowania, dostęp do możliwości podnoszenia kwalifikacji, kwestie związane z ciążą, a także inne umieszczone w amerykańskich aktach prawnych dotyczących każdego etapu życia pracownika. Podstawą do wszczęcia postępowania może być dyskryminacja z uwagi na wiek, niepełnosprawność, kompensację, informacje genetyczne, molestowanie, pochodzenie narodowe, ciążę, rasę, religię, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, a także odwet (dyskryminacja z uwagi na wniesienie oskarżenia o dyskryminację).

Rola Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia

W służbie pracownikom – podejmowane działania

Przepisy EEOC dotyczą wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 15 osób (20 osób w przypadku spraw dot. dyskryminacji z uwagi na wiek). Każda skarga złożona na ręce EEOC rozpatrywana jest rzetelnie i dokładnie, a także z poszanowaniem prawa. W momencie, w którym stwierdzone zostanie naruszenie przepisów, Komisja dąży do tego, by sprawa zakończyła się ugodą, prowadząc mediację pomiędzy stronami. Gdy taka sytuacja jest niemożliwa, może wejść na drogę sądową. Wówczas jednak konieczne jest dokładne przeanalizowanie posiadanych dowodów, wagi sprawy czy wpływu, jaki ogłoszony w niej wyrok będzie miał na obszar walki o równe szanse w zatrudnieniu.

Zadaniem Komisji jest także promowanie równych szans w zatrudnieniu, co odbywa się nie tylko poprzez sprawy sądowe, ale również świadczenie pomocy czy działalność edukacyjną. Poprzez różnego rodzaju programy o charakterze informacyjno-edukacyjnym dąży do tego, by zapobiegać pojawianiu się dyskryminacji w miejscu pracy.

EEOC – między pracownikiem a pracodawcą

Badanie wniesionych skarg, występowanie jako strona w sprawach sądowych, działania edukacyjne, pomoc techniczna – takie są obszary, w jakich Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia od 1965 roku podejmuje działania. Każdego roku bada ok. 80 tysięcy spraw, starając się walczyć z dyskryminacją w miejscu pracy na zróżnicowanych etapach życia pracownika. Bez wątpienia odgrywa istotną rolę w systemie prawnym U.S., starając się lawirować między interesem publicznym i walką o prawa pracowników a krytyką podejmowanych decyzji.

Sprawdź również: Związek między równością szans w zatrudnieniu a różnorodnością w miejscu pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Rola Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.