Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej oraz procesy globalizacyjne w zasadniczy sposób wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W celu zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy muszą szukać najbardziej adekwatnych i optymalnych rozwiązań. Coraz częściej decydują się też na ekspansję rynków zagranicznych, w poszukiwaniu tańszej siły roboczej i tańszych środków produkcji. Z pomocą w takim przypadku przychodzą rozwiązania offshoring lub inshoring.

Decyzja o ulokowaniu filii przedsiębiorstwa za granicami kraju macierzystego wiąże się nie tylko z nowymi możliwościami kreowania sprzedaży produktów i usług, ale także z poszukiwaniem nowych źródeł zasobów materialnych. Zjawiskiem związanym bezpośrednio z tymi procesami jest offshoring, wykorzystywany w praktyce biznesowej i rozumiany, jako przenoszenie na rynki zagraniczne wybranych funkcji bądź procesów biznesowych. W przypadku, gdy ekspansja nie przynosi oczekiwanych rezultatów i korzyści przedsiębiorstwa podejmują decyzję o powrocie do kraju macierzystego w ramach tzw. inshoringu.

Offshoring vs inshoring

  1. Jak zdefiniować offshoring i inshoring?
  2. Zalety i wady offshoringu
  3. Zalety i wady inshoringu
  4. Offshoring vs inshoring. Co wybrać?
  5. Podsumowanie

Jak zdefiniować offshoring i inshoring?

Zjawisko offshoringu zainicjowane zostało w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jednym z prekursorów w tej dziedzinie było przedsiębiorstwo General Electric, które przeniosło produkcję za granicę USA. Offshoring możemy podzielić na dwie kategorie:

  • Nearshoring – Przeniesienie działalności do krajów sąsiednich, np. z Niemiec do Polski
  • Farshoring – Przeniesienie działalności do krajów odległych, np. Z Europy do Azji Wschodniej

Offshoring definiowany jest, jako przeniesienie części działalności przedsiębiorstwa w zakresie usług bądź produkcji za granicę kraju, w celu obniżenia kosztów oraz poprawy jakości i wzrostu efektywności realizowanych mechanizmów. Przeniesienie może mieć formę rozszerzenia własnych struktur bądź podjęcia współpracy z zewnętrznymi podmiotami zagranicznymi. W celu maksymalnej optymalizacji procesu należy offshoring rozpatrywać w kategorii celów długoterminowych.

Krótkoterminowe działania mogą skutkować niewielkimi korzyściami oraz komplikacjami administracyjnymi. Offshoring należy traktować, jako wybór na poziomie strategicznym, a nie operacyjnym, ponieważ konsekwencją są zmiany we wszystkich obszarach zarządzania oraz w procesach decyzyjnych (centralizacja, decentralizacja) związanych z koordynacją, kontrolą, ze zmianą struktury oraz alokacją zasobów.

Inshoring jest przeciwieństwem offshoringu i oznacza przeniesienie procesów biznesowych do tańszej lokalizacji w granicach kraju. Najbardziej korzystne z ekonomicznego punktu widzenia jest przeniesienie operacji logistycznych jak najbliżej miejsca obsługiwanych rynków przedsiębiorstwa. Odwrócenie offshoringu jest uzasadnione w przypadku, gdy zagraniczni dostawcy lub producenci przestają być konkurencyjni w odniesieniu do dostawców krajowych. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy wzrastają koszty pracy na rynkach zewnętrznych lub obniżają się ceny konkretnych usług gospodarki wewnętrznej.

Przedsiębiorstwa poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych i logistycznych wybierają inshoring, głównie ze względu na możliwość współpracy z lokalnymi, tańszymi kooperantami. Na wybór tej strategii wpływa przede wszystkim sytuacja na rynkach światowych, regulacje rządowe, rozwój technologii oraz konkurencja globalna.

Zalety i wady offshoringu

ZALETY
WADY
Możliwość otrzymania dofinansowania rządowego, dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy oraz ulg podatkowych dla inwestorów Przeniesienie działalności lub utworzenie nowej filii w nowym kraju jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym dużych nakładów finansowych
Obniżenie kosztów kadrowych, produkcji i innych ze względu na globalny rynek pracy Konieczność dostosowania się do przepisów prawa obowiązujących w danym kraju
Wzrost rozpoznawalności i renomy marki Konieczność poznania języka, zwyczajów, norm i kultury nowego kraju
Rozwój przedsiębiorstwa i umocnienie pozycji na rynku Trudności związane ze zdobyciem nowych kontrahentów i z zatrudnieniem odpowiedniego personelu
Wzrost konkurencyjności Ryzyko związane ze skutecznym zarządzaniem na odległość
Rozszerzenie działalności na nowe miejsca, poszerzenie rynków zbytu Koszty podróży i czasowego zakwaterowania kadry zarządzającej
Różne strefy czasowe utrudniają skuteczną komunikację
Możliwy spadek jakości produktów i usług, odmienne standardy i normy

Zalety i wady inshoringu

ZALETY
WADY
Bezpieczeństwo funkcjonowania Możliwe wyższe koszty logistyczne i koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstwa
Bliska lokalizacja Niższy stopień konkurencyjności
Transparentna logistyka łańcucha dostaw, skrócenie czasu dostaw Ograniczenie rozwoju, poprzez ograniczenie działalności do rynku lokalnego
Łatwiejszy nadzór i kontrola ze względu na mniejszy geograficznie obszar Brak rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych
Większa elastyczność operacji logistycznych
Znany system polityczny, stabilizacja prawna

Offshoring vs inshoring. Co wybrać?

Z powyższego zestawienia wynika, że offshoring i inshoring wiążą się zarówno z korzyściami, jak i potencjalnymi zagrożeniami. W związku z tym uniwersalne rozwiązanie jest niemożliwe do wskazania. Wybór odpowiedniej opcji działania strategicznego w tym zakresie uzależniony jest od wielu czynników, takich jak wyznaczone przez przedsiębiorstwo cele długoterminowe, dostępne zasoby i środki finansowe oraz uwarunkowania ekonomiczno-prawne.

Z jednej strony offshoring zwiększa dostępność taniej siły roboczej, jednak z drugiej strony różnice kulturowe i działanie w różnych strefach czasowych mogą determinować znaczny wzrost kosztów organizacyjnych. Inshoring może niwelować te koszty na rzecz wyższych świadczeń pracowniczych, jednak zwiększa się tym samym ryzyko spowolnienia rozwoju i ograniczenia stopnia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Wybór lokalizacji działalności wytwórczej lub usługowej oraz podjęcie decyzji o offshoringu lub inshoringu powinno być poprzedzone szeroką analizą dostępnych zasobów, środków finansowych i materialnych, uwarunkowań organizacyjno-prawnych, możliwości rozwoju oraz zbudowania elastycznego łańcucha dostaw. Zmienne warunki gospodarcze, w tym zmienne koszty pracy oraz wzrost globalnej konkurencyjności wymusza na uczestnikach rynku elastyczne formy działania. Dlatego częste są przypadki przeniesienia przez firmy działalności na zagraniczne rynki, a w przypadku recesji i światowego kryzysu powrotu na rynek krajowy. Ważne jest, aby podejmowane działania były racjonalne i nie zakłóciły w znacznym stopniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.
Offshoring vs inshoring andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.