Proces globalizacji i integracji gospodarczej oraz przyśpieszony rozwój nowych technologii w XXI wieku zdecydowanie determinują zmiany na rynku pracy. Z jednej strony otwarte rynki sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy, jednak z drugiej mogą powodować bezrobocie. Globalny rynek pracy równa się wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw na światowym rynku. Firmy szukając oszczędności przenoszą swoje fabryki do krajów o niższym wzroście gospodarczym, a co za tym idzie niższych płacach i koszcie utrzymania pracowników. Taki proces określany jest, jako offshoring. Dlatego też globalizacja wzbudza wiele kontrowersji i jest postrzegana, jako źródło problemów dla słabszych gospodarek. Globalizacja w ogólnym znaczeniu jest tożsama z utratą autonomii przez państwa, które gospodarczo, społecznie i kulturalnie stają się współzależne.

Globalny rynek pracy – omówione zagadnienia:

  1. Skutki globalizacji
  2. Globalny rynek pracy
  3. Problemy związane z bezrobociem
  4. Podsumowanie

Skutki globalizacji

Globalizacja przyczynia się do łączenia i przenikania systemów pomiędzy państwami w zakresie ekonomicznym, społecznym i politycznym. W odniesieniu do rynku pracy zauważalny jest trend podziału obszarów zatrudnienia. Globalizacja dzieli rynki pracy na dwa segmenty. Pierwszy segment odznacza się wysokimi zarobkami, dobrymi warunkami pracy i stabilnością zatrudnienia. Natomiast ten drugi dotyczy krajów słabo rozwiniętych, gdzie brakuje wykwalifikowanych pracowników, produktywność jest na niskim poziomie, a pracownicy są tanią siłą roboczą. Jest to zachętą do wspomnianego powyżej offshoring´u. Przyczynia się to do wzrostu zagrożenia odpływu miejsc pracy do innych państw.

Skutkiem globalizacji jest tworzenie i rozwój dużych korporacji o zasięgu międzynarodowym. Struktury organizacyjne korporacji wpływają na zmianę globalnego popytu na pracę oraz tworzenie nowych form zatrudniania pracowników, a także zwiększenie globalnej liczby miejsc pracy. Szybki postęp technologiczny w komunikacji jest determinantą sprawnego funkcjonowania korporacji oraz zachodzących zmian w formach zatrudnienia. Coraz większa popularność zyskuje praca czasowa, telepraca oraz leasing pracowniczy.

globalny rynek pracy

Globalny rynek pracy

Cechą współczesnych korporacji jest wielonarodowość, poprzez likwidację formalnych granic pomiędzy krajowymi rynkami pracy. Korporacje podejmując decyzję o lokalizacji inwestycji biorą pod uwagę cechy rynku oraz siłę roboczą w danych państwach. W taki sposób powstaje popyt na pracę o zasięgu ponadnarodowym.

Pracownicy krajów rozwiniętych mają słuszne obawy przed globalizacją produkcji i rozciągniętym łańcuchem dostaw, uważając że może to negatywnie wpłynąć na ich wysokość pensji i warunki zatrudnienia. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników o niższych kwalifikacjach, gorzej wykształconych i pracujących na szeregowych stanowiskach. W mniejszym stopniu dotyka to specjalistów wyższego szczebla o wysokich kompetencjach zawodowych, oni nie muszą się martwić, że firma przeniesie część produkcji za granicę.

W warunkach postępującej globalizacji coraz trudniej jest utrzymać równowagę na poszczególnych rynkach pracy. Wzrastające bezrobocie wpływa na konieczność inwestycji w zasoby ludzkie, w celu stymulacji wzrostu produktywności pracy oraz jakości wytwarzanych produktów i usług. Ponadto w dobie umiędzynarodowienia zwiększa się zapotrzebowanie na wiedzę. Ludzie i ich kwalifikacje zaczęli być postrzegani, jako najcenniejszy zasób organizacji. W przyszłości jeszcze bardziej będzie rosło znaczenie pracy intelektualnej. Społeczeństwa już nie będą tylko społeczeństwami pracy, ale przede wszystkim wiedzy.

infografika globalny rynek pracy

Problemy związane z bezrobociem

Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. A jego zwalczanie i ograniczanie są priorytetem i celem politycznym dla rządów wszystkich państw. Skutki bezrobocia ponoszą społeczeństwo i gospodarka. Państwo musi niwelować koszty bezrobocia i jego konsekwencje. Natomiast społeczeństwo ubożeje, następuje degradacja psychiczna i moralna osób bezrobotnych. Światowy kryzys gospodarczy w latach 2008-2009 przyniósł gwałtowny wzrost stopy bezrobocia w wielu krajach. Krach na rynkach finansowych zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych odbił się na PKB oraz rynkach pracy na całym świecie.

Z powyższych rozważań kształtuje się obraz świata, jako jednej globalnej wioski. Wydarzenia jednego miejsca wpływają na wszystkie pozostałe. Dlatego globalny rynek pracy kształtowany jest przez wiele czynników: styl zarządzania organizacją o zasięgu globalnym, rozwój nowych technologii oraz wschodzące rynki (emerging markets).

Styl zarządzania determinuje trendy na rynku pracy. Głównym celem przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysku, który jest możliwy poprzez ograniczenie kosztów pracy. Czyli dostępne są dwa rozwiązania: obniżenie wynagrodzenia lub przeniesienie produkcji do innego kraju. To drugie rozwiązanie może wpływać na wzrost bezrobocia w krajach wysoko rozwiniętych.

Postęp techniczny determinuje w podobny sposób rynki pracy. Rozwój technologii informatycznych umożliwia przekazywanie pracy do krajów, gdzie są znacznie niższe koszty utrzymania pracowników.

Emerging markets również w dużym stopniu wpływa na światowe zatrudnienie. Rynki wschodzące produkują taniej i oferują wykwalifikowaną siłę roboczą. Paradoksalnie w przyszłości możliwy jest scenariusz pogłębiającego się bezrobocia w krajach wysoko rozwiniętych, natomiast malejącego w krajach Europy Wschodniej, Indii, Chin lub Afryki.

Podsumowanie

Postępująca globalizacja, rozwój technologii cyfrowych i robotyzacji w znaczący sposób wpływają i kształtują współczesny, globalny rynek pracy. Szybki postęp i nowe formy organizacji pracy prowadzą do zmiany wielkości i struktury jakościowej popytu na pracę. Głównym efektem zmian jest wzrost popytu na kadrę o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, na rzecz szeregowych i niewykształconych pracowników. Jednak ze względu na szybkie tempo zmian i niestabilny rynek pracy wzrasta niepewność w zakresie dopasowania popytu do podaży na płaszczyźnie zatrudnienia. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest inwestycja w zasoby ludzkie i świadome kształtowanie polityki kadrowej na miarę XXI wieku.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Globalny rynek pracy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.