Jakie nagrody wewnętrzne napędzają zaangażowanie pracowników? Budowanie adekwatnego systemu motywacyjnego w organizacji jest złożonym i trudnym zadaniem. Wybór nagród wewnętrznych determinowany jest przez wiele czynników, m.in. przez branżę, w której działa organizacja oraz strukturę zatrudnienia. Należy pamiętać, że nie ma gotowego katalogu nagród, który sprawdzi się w każdej sytuacji i dla każdej grupy zawodowej.

Pracownicy w zależności od płci i etapu zawodowego mogą mieć zupełnie odmienne oczekiwania do sposobów nagradzania. Na przykład młody pracownik, singiel będzie usatysfakcjonowany z możliwości otrzymania karnetu na siłownię i basen. Natomiast w odniesieniu do pracowników, którzy są rodzicami mogą to być zupełnie nietrafione nagrody wewnętrzne. Dla nich bardziej pożądana może być ta o wymiarze finansowym. Bez względu na nagrody wewnętrzne i ich rodzaje niezaprzeczalnym jest fakt, że jest to nieodzowny elementem motywowania pracowników, w celu zwiększenia ich zaangażowania w realizację zadań służbowych i identyfikację z firmą.

Nagrody wewnętrzne, które napędzają zaangażowanie pracowników – omówione zagadnienia:

 1. Czym jest motywacja i zaangażowanie pracowników?
 2. Zasady nagradzania
 3. Rodzaje nagród
 4. Korzyści wynikające ze stosowania nagród wewnętrznych
 5. Podsumowanie

Czym jest motywacja i zaangażowanie pracowników?

Poziom zaangażowania pracowników jest ściśle związany z ich motywacją. Jeżeli organizacja oczekuje wysokiej produktywności i realizacji celów strategicznych to nieodzowne jest użycie odpowiednich narzędzi motywacyjnych. Motywowanie pracowników jest to proces związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi, wpływający i świadomie kształtujący zachowania personelu w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie kluczowych celów organizacyjnych.

Wyróżnia się dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna dotyczy stymulacji pozytywnych zachowań, poprzez bodźce zewnętrzne stosowane przez pracodawcę, np. nagrody finansowe. Natomiast motywacja wewnętrzna oznacza, że pracownik ma chęć osiągania dobrych wyników, ponieważ jest to zgodne z jego charakterem i wewnętrznymi przekonaniami.

Odpowiednie podejście w zakresie nagród dla pracowników odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu zaangażowania w pracę. Zgodnie z polityką zarządzania zasobami ludzkimi zadaniem przełożonych jest zachęcanie personelu do aktywnego współuczestniczenia i tworzenia środowiska pracy. Zaangażowanie w pracę można określić, jako pozytywny stosunek pracowników do organizacji i jej wartości. Aktywny pracownik jest świadomy kontekstu biznesowego i pracuje nad poprawą efektywności dla zysku firmy. Ponadto zawsze dobrze mówi o firmie, chce w niej pozostać, a w realizacji zadań często wykracza poza zakres swoich obowiązków.

Zasady nagradzania

W celu uzyskania oczekiwanych korzyści wynikających z nagradzania pracowników warto jest kierować się określonymi zasadami:

 • Komplementarne powiązanie systemu nagród z celami przedsiębiorstwa i zdefiniowaną misją.
 • Forma nagród powinna być zachętą dla pracowników, dlatego warto jest zdefiniować katalog nagród atrakcyjnych z punktu widzenia zatrudnionych osób.
 • Nagroda finansowa będzie bardziej pożądana i zapamiętana jeżeli zostanie wręczona wraz z pucharem lub dyplomem.
 • Wręczanie nagród powinno mieć podniosły charakter i odbywać się w obecności całego personelu.
 • Wartość nagrody powinna być adekwatna do uzyskanych wyników pracy. Istotne jest wartościowanie nagród.
 • Kandydaci do nagród powinni być rekomendowani nie tylko przez bezpośredniego przełożonego, ale również przez współpracowników.
 • Szybki czas reakcji na pozytywne i szczególne osiągnięcia pracowników w zakresie nagradzania.
 • Zasady i reguły nagradzania powinny być jawne, transparentne i znane przez wszystkich pracowników.
 • Pochwała jest również nagrodą. Wyrażenie uznania dla pracownika w obecności innych osób mocno motywuje i wzmacnia jego poczucie wartości.

Rodzaje nagród

Zastanawiając się nad wyborem sposobu nagradzania pracowników należy pamiętać, że jest to instrument kadry zarządzającej, który służy do pobudzania w pracownikach chęci zwiększania efektywności i produktywności realizowanych zadań. Nagrody wewnętrzne za wykonywaną pracę można podzielić na finansowe i pozafinansowe. W ramach nagród pozafinansowych wyróżniamy jeszcze nagrody, które mogą mieć odzwierciedlenie w pieniądzu, np. otrzymanie samochodu służbowego (który nie jest narzędziem pracy) lub karta podarunkowa oraz te, które nie mają przełożenia finansowego np. publiczna pochwała.

Do najbardziej skutecznych form nagradzania pozafinansowego należą wyrazy uznania, pochwała, zaproszenie do uczestnictwa w ciekawym projekcie lub wyjazd na atrakcyjne szkolenie. W odniesieniu do nagród finansowych w ostatnich latach rośnie rola premii za zaangażowanie i efekty pracy oraz świadczenia dodatkowe. Innym jeszcze ważnym motywatorem pozafinansowym jest możliwość rozwoju zawodowego, który może być rozpatrywany w kategoriach nagrody, np. opłacenie przez pracodawcę studiów podyplomowych za wysokie efekty pracy.

Korzyści wynikające ze stosowania nagród wewnętrznych

Organizacje przed wdrożeniem systemu nagród muszą dostrzec realne przełożenie na efektywność i korzyści z tego wynikające. Do najczęściej wymienianych zalet nagradzania pracowników, w celu zwiększenia motywacji i ich zaangażowania należą:

 • Uzyskanie lepszych wyników pracy, zwiększenie produktywności i efektywności realizowanych zadań. Z kolei dla pracowników wiąże się to z uzyskaniem lepszej satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Rozwój kreatywności i pomysłowości pracowników, którzy chętniej występują z nowymi pomysłami, inicjatywami i ulepszeniami.
 • Niższy poziom absencji. Pracownicy zadowoleni z pracy nie są zestresowani, dlatego też nie muszą chodzić na zwolnienia lekarskie.
 • Obniżenie stopnia fluktuacji. Odpowiednio zmotywowani pracownicy nie będą szukać nowego zatrudnienia i będą silnie związani z organizacją.
 • Dobra opinia i reputacja organizacji w związku z odpowiednią kreacją zaangażowania pracowników wpływa pozytywnie na większą skuteczność prowadzonych działań rekrutacyjnych, w tym przyciągnięcie wybitnych talentów.

Podsumowanie

Nagrody wewnętrzne są jednym z narzędzi kształtujących motywację i zaangażowanie pracowników. Należy jednak pamiętać o właściwym doborze nagród, aby właściwie spełniały swoją funkcję. Jeżeli nagroda nie będzie stanowiła żadnej wartości dla pracownika to oprócz tego, że nie przyniesie oczekiwanego efektu to będzie nieuzasadnionym kosztem dla pracodawcy. Natomiast dobrze opracowany system nagród wiąże się z dużym potencjałem, który można wykorzystać do skuteczniejszego zarządzania zasobami ludzkimi. Uznanie sprawia, że pracownicy czują się naprawdę dobrze, lepiej wykonują swoje obowiązki i pozostają związani z organizacja przez długie lata.

Sprawdź również: Najlepsze benefity pracownicze na rok 2023

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Nagrody wewnętrzne, które napędzają zaangażowanie pracowników nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.