Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czym powinien się cechować skuteczny przywódca, zaczniemy zapewne od wymieniania takich elementów i postaw jak m.in.: empowerment (zwiększanie odpowiedzialności spoczywającej na barkach pracowników), aktywne słuchanie oraz działanie czy zaufanie do współpracowników.

Istnieje jednak jeden fundament, który przewyższa wszystkie te aspekty, stanowiąc o istocie udanego przywództwa i odgrywając kluczową rolę w motywowaniu innych osób zarówno do indywidualnego rozwoju, jak i do działania na rzecz wyznaczonych celów, a także budowaniu pozytywnych relacji z zespołem. Określamy go jako „leading by example”. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ta postawa i dlaczego jej wykazywanie jest tak istotne dla odpowiedniego wypełniania roli lidera.

Co to jest leading by example?

Leading by example to zasada przywództwa, zgodnie z którą osoba zarządzająca mniejszym lub większym zespołem nie tylko wydaje polecenia czy nakazy, ale również sama się do nich stosuje – wyznacza standardy zachowania, etyki i postawy poprzez własne działania i postępowanie (np. w ramach angażowania się w realizowane aktywności).

Taka demonstracja właściwych i pożądanych zachowań jest zwykle pozytywnie odbierana przez podlegających danemu kierownikowi współpracowników, a przez to również chętniej powtarzana i mocniej utrwalana. Z jakiego powodu? Ponieważ kreuje skuteczne przewodzenie w oparciu o autentyczność, wysoki poziom zaangażowania oraz docenianie osób znajdujących się wokół i działających w ramach dążenia do osiągnięcia wspólnego celu.

korzysci-leading-by-example

Dlaczego postawa leading by example przynosi pozytywne korzyści organizacji? Należy wskazać przede wszystkim fakt, że zachowania lidera stanowiące wzorzec dla pracowników prowadzą do wykreowania się kultury organizacyjnej opartej na takich wartościach jak szacunek, otwartość, uczciwość (i inne istotne z punktu widzenia organizacji). Osiągnięcie takiego rezultatu jest możliwe dzięki kilku kluczowym aspektom, w ramach których najważniejsze wymieniamy poniżej:

 • konsekwencja – lider, który sam żyje zgodnie z tym, co mówi, buduje zaufanie wśród pracowników. Jeśli wymaga od innych przestrzegania pewnych standardów, ale sam ich nie respektuje, może doprowadzić do dezorientacji, braku szacunku czy niechęci do traktowania go jak autorytet,
 • inspiracja i motywacja – widząc lidera, który osiąga sukcesy poprzez ciężką pracę, zaangażowanie i uczciwość, pracownicy czują się zmotywowani do podobnych wysiłków i zaangażowania,
 • rozwiązywanie problemów – jeśli lider wykazuje zdolność do skutecznego radzenia sobie z napotykanymi trudnościami, pracownicy są bardziej skłonni do myślenia, że wspólnie uda się pokonać wszystkie przeszkody, co zwiększa poziom zaufania w zespole,
 • rozwój pracowników – lider, który wykazuje zaangażowanie we własny rozwój osobisty i zawodowy, motywuje innych do inwestowania w siebie i rozwijania swoich umiejętności,
 • współpraca – promując współpracę i otwartość, przełożony zachęca innych do dzielenia się swoimi pomysłami, co zwiększa poziom innowacyjności i polepsza realizowane działania.

Co to jest leading by example?

Wdrożenie „leading by example” w organizacji wymaga konkretnych działań i zaangażowania zarówno liderów, jak i pracowników na różnych poziomach. Poniżej przedstawiamy 3 kluczowe kroki, które mogą pomóc w skutecznym wprowadzeniu tej zasady.

 1. Samoświadomość przywódców
 2. W ramach pierwszego kroku przywódcy powinni dokładnie zrozumieć swoje wartości, postawy i zachowania, zwiększając jednocześnie wiedzę i świadomość dot. tego, jak duży wpływ mogą mieć na podlegającym im osoby. W tym zakresie kluczowe jest przeprowadzenie analizy indywidualnych mocnych oraz słabych stron, które mogą odpowiednio budować autorytet w oczach innych osób lub powodować wykazywanie niepożądanych podstaw. W następnej kolejności należy ustalić, które postawy pracownicy powinni naśladować, by prowadzić do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

 3. Określenie pożądanego sposobu postępowania
 4. Drugim krokiem do wprowadzenia leading by example do organizacji jest określenie (np. wspólnie z kadrą zarządzającą i innymi liderami poszczególnych działów czy zespołów w ramach intensywnej burzy mózgów) wartości, które będą stanowiły fundament przywództwa opartego o zasadę leading by example. W następnej kolejności kluczowe znaczenie będzie miało wskazanie konkretnych zachowań, które są spójne z wartościami i które liderzy (a przede wszystkim pracownicy) powinni wykazywać w codziennej pracy.

 5. Praktykowanie pożądanych postaw
 6. Ostatni ze wskazanych kroków odnosi się do długoterminowego procesu, w ramach którego liderzy postępują tak jak zostało ustalone (w ramach zgodności z wypracowaną lub mającą się dopiero zbudować kulturą organizacyjną). W zależności od uzgodnień mogą więc:

  • regularnie komunikować wartości i oczekiwane zachowania poprzez spotkania, prezentacje i szkolenia wewnętrzne,
  • nagradzać pracowników za wykazywanie pożądanych postaw,
  • tworzyć atmosferę, w ramach której pracownicy i liderzy wspierają się nawzajem w dążeniu do przykładnego zachowania,
  • dbać o otwartą kulturę, w której wszyscy członkowie organizacji czują się swobodnie komunikując swoje obawy, sugestie i pomysły,
  • organizować szkolenia i programy rozwojowe, które pomagają liderom i pracownikom rozwijać zachowania zgodne z ustalonymi wartościami.

Jak wprowadzić leading by example wykorzystując Firmbee?

Firmbee posiada wiele przydatnych funkcji, które pomogą skutecznie wdrożyć leading by example. Pierwsza z nich to tablice kanban. Za ich pomocą nie tylko można rozpisać zadania wymagające realizacji w ramach danego projektu, ale także przypisać je do poszczególnych członków zespołu. Lider może przydzielić część z nich sobie, dzięki czemu pozostali pracownicy wiedzą, za co jest on odpowiedzialny oraz mogą śledzić postępy jego pracy na bieżąco.

Kolejną funkcją jest logowanie czasu pracy w ramach wykonywania konkretnego zadania. Dane te są następnie dostępne w zakładce timesheet. W ten sposób wszyscy członkowie zespołu widzą, kto i ile czasu (w tym także lider) poświęcił na wykonanie danego zadania.

W zasadzie leading by example ważna jest również otwarta komunikacja. W Firmbee wspierają ją różnego rodzaju funkcje, m.in. check-ins (automatyczne pytania do pracowników), czy też komentarze do zadań, a także integracje z komunikatorami takimi jak Slack, Zoom, czy Skype.

firmbee narzędzie do zarządzania zadaniami to do

Leading by example – podsumowanie

Eksperci zwracają uwagę, jakimi licznymi cechami muszą wyróżniać się osoby na stanowiskach kierowniczych w dynamicznych i konkurencyjnych czasach, by odpowiednio realizować swoją rolę. Elastyczność, zdolności komunikacyjne, postawa zrozumienia i empatii to cechy, które bez wątpienia mają znaczenie w obszarze skutecznego przywództwa.

Nie można jednak zapominać o tym, że pod wieloma względami dobry lider powinien być przede wszystkim wzorem do naśladowania dla innych, inspirując do podążania za tymi samymi wartościami i standardami. Kierownicy i menadżerowie postępujący zgodnie z leading by example nie mogą jednak zapominać o ciągłym doskonaleniu się, samoświadomości i uczciwości wobec samego siebie – by zapewnić autentyczne i efektywne przewodnictwo, muszą być gotowi do refleksji nad swoimi działaniami oraz nauki na własnych błędach.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Na czym polega leading by example? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.