Trudno sobie wyobrazić współczesną organizację bez działu HR, który odpowiada za szeroko pojętą realizację polityki kadrowej. Natomiast konsultant HR lub inaczej specjalista działu HR jest pośrednikiem pomiędzy pracownikami, a kierownictwem. Jego rola polega na zachowaniu równowagi w ochronie interesów zatrudnionego personelu, a interesów przedsiębiorstwa oscylujących przede wszystkim wokół osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Konsultant HR ponosi odpowiedzialność za tworzenie i dostarczanie wartości w obszarze funkcji personalnej w wymiarze ekonomicznym i etyczno-moralnym. Jego zadaniem jest wykreowanie jak najwyższej efektywności i wydajności pracy, przy zachowaniu jak najlepszych relacji interpersonalnych opartych na szacunku, bezpieczeństwie i zaufaniu.

Kim jest HR consultancy?- omówione zagadnienia:

  1. Za co odpowiada konsultant/specjalista działu HR
  2. Model ról konsultanta HR według Urlicha
  3. Zmodyfikowany model ról
  4. Podsumowanie

Za co odpowiada konsultant/specjalista działu HR

Konsultant HR bądź specjalista HR jest zatrudniony w organizacji, w celu wsparcia pracy menedżerów liniowych. Jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów związanych z zasobami ludzkimi, poprzez praktyczne wdrażanie adekwatnej polityki personalnej. Rola konsultanta postrzegana jest często, jako nadzór nad menedżerami liniowymi co przyczynia się do powstawania napięć w ich relacjach. Dlatego jego działanie musi być bardzo rozważne i polegające na udzielaniu rad i wskazówek, a nie wydawaniu rygorystycznych poleceń. Istota pracy konsultanta skupia się przede wszystkim na planowaniu i organizacji działań związanych z rekrutacją, rozwojem zawodowym i narzędzi motywacyjnych. Również na tych płaszczyznach konsultant HR powinien zachować daleko idącą ostrożność, aby nie wejść w rolę i kompetencje menedżera i nie blokować jego zaangażowania w zarządzanie zasobami ludzkimi.

Praca konsultanta powinna ograniczać się do pełnienia funkcjonalnej kontroli w zakresie konsekwentnej realizacji polityki personalnej i działania w charakterze strażnika wartości organizacji dotyczących pracowników. Reasumując konsultant HR powinien służyć radą menedżerom, bez wydawania poleceń, czy też przejmowania ich obowiązków. Ważne jest zachowanie odpowiedniej równowagi w relacjach interpersonalnych bez tworzenia kultury zależności, która zniechęca menedżerów do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji personalnych.

Model ról konsultanta HR według Urlicha

Pełnienie różnych ról przez konsultantów ds. zarządzania zasobami ludzkimi determinuje kreację dodatkowych wartości poprzez wdrażanie strategii, sprawność administracyjną, zaangażowanie pracowników i zmianę kultury organizacyjnej. W praktyce przedsiębiorstw do najczęściej pełnionych ról, które zdefiniował Dave Urlich (profesor biznesu w Ross School of Business na Uniwersytecie Michigan) należą:

  • Strategiczny partner – integracja strategii personalnej ze strategią organizacji i jej zasadniczymi celami,
  • Ekspert administracyjny – wprowadzanie zmian w procesach biznesowych i kształtowanie odpowiedniej struktury i kultury organizacyjnej w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Kreator zaangażowania– ukierunkowanie na rozwijanie potencjału pracowniczego oraz aktywność w realizacji celów firmy,
  • Edit – tutaj znajdziesz podstawowe funkcje umożliwiające edycję plików, takie jak: Undo, Redo, Copy, Paste oraz zaawansowane funkcje zaznaczania obiektów.
  • Agent zmiany – dynamiczny udział w zarządzaniu zmianami i rewitalizacją przedsiębiorstwa.

Zmodyfikowany model ról

Zachodzące dynamiczne zmiany na rynku pracy wymusiły modyfikację powyższego modelu ról zaproponowanego przez Urlicha na rzecz klasyfikacji obejmującej następujące role: rzecznika pracowników, developera kapitału ludzkiego, eksperta funkcjonalnego, partnera strategicznego i lidera HR.

Rzecznik pracowników pełni rolę mediatora i pośrednika pomiędzy pracownikami, a menedżerami liniowymi. Jego zadania w tym zakresie obejmują kształtowanie bezpiecznych i godnych warunków pracy, zarządzanie różnorodnością i odmiennością, budowanie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku oraz angażowanie pracowników w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W ten sposób konsultant HR bezpośrednio rozwija niematerialne aktywa organizacji, a w sposób pośredni przyczynia się do zwiększenia aktywów materialnych.

Deweloper kapitału ludzkiego jest to rola, która skupia się na rozwoju zasobów ludzkich i budowaniu organizacji wiedzy. Horyzont czasowy działań to przede wszystkim przyszłość i przewidywanie potrzeb w zakresie inwestowania w kapitał ludzki, opracowywanie planów szkoleń i kariery oraz analiza ich ekonomicznej opłacalności.

Pełnienie roli eksperta funkcjonalnegoopiera się przede wszystkim na wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej i z zakresu zarządzania personelem w tworzeniu dodatkowych wymiernych korzyści. A także na rozwiązywaniu problemów personalnych na wielu poziomach i w różnych obszarach organizacyjnych, w oparciu o ekspercką wiedzę. W tym zakresie konsultant wspiera przede wszystkim menedżerów liniowych.

Partner strategiczny jest to rola wymagająca wniesienia wkładu w budowanie strategii organizacyjnej w zakresie integracji zarządzania zasobami ludzkimi z celami biznesowymi. Ważnym elementem jest inicjonowanie i wspieranie procesów zarządzania zmianami oraz propagowanie uczenia się wewnątrz organizacji.

Rola lidera HR polega na połączeniu i scaleniu wcześniej omówionych ról, jakie pełni konsultant HR (specjalista HR). Jej istota opiera się na kreowaniu funkcji personalnej i umacnianiu jej pozycji na tle pozostałych funkcji przedsiębiorstwa. Ponadto oznacza wspieranie procesów tworzenia wartości dodatkowych, poprzez kierowanie talentami, podnoszenie produktywności i efektywności pracy oraz usprawnienie komunikacji. Ważne jest również upowszechnianie przez konsultanta zasad etycznych w wewnętrznej i zewnętrznej działalności przedsiębiorstwa.

Powyższa klasyfikacja jest oczywiście wzorcowym modelem pełnienia ról przez konsultanta HR, co nie jest równoważne z tym, że w każdym przedsiębiorstwie jego role i zadania są takie same.

Podsumowanie

Konsultant HR realizuje działania tak, aby były efektywne, a więc by uzyskać aprobatę kadry zarządzającej najwyższego szczebla oraz wzbudzać zaufanie i kreować poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Realizacja celów strategicznych oraz poświęcenie należytej uwagi krytycznym czynnikom sukcesu jest większe, gdy w przedsiębiorstwie zatrudniony jest konsultant HR, czy specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Każda organizacja od specjalistów HR oczekuje osiągnięcia dodatkowych korzyści, które mają wymierny charakter. Umocnią markę i wizerunek firmy oraz pozwolą na utrzymanie cennych pracowników.

Sprawdź również: Czym jest HR i z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć dział HR?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest konsultant HR? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.