Bez względu na to, w jakiej branży dana firma działa, bardzo prawdopodobne jest to, że funkcjonuje w ramach kompleksowych projektów – zadań realizowanych przez wskazaną grupę czy dział, które mają prowadzić do osiągnięcia oczekiwanych efektów. Projekty stanowią bowiem skuteczne narzędzie służące m.in. do realizacji innowacji, rozwoju produktów, poprawy procesów czy dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Jednak to, jak firma nimi zarządza, w dużej mierze zależne jest od dokumentu określanego jako strategia operacyjna, który wskazuje m.in. cele, priorytety i kierunek działania organizacji. Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie jest ten dokument, jakie korzyści ma przynieść jego opracowanie oraz w jaki sposób zawarte w nim założenia wpływają na realizowane przez firmę projekty.

Czym jest strategia operacyjna?

Strategia operacyjna to dokument, który określa, w jaki sposób organizacja będzie dążyć do tego, by osiągnąć wyznaczone przez siebie cele krótkoterminowe, czyli jak w praktyce rozdysponuje posiadane przez siebie zasoby. Przykładowo jeśli organizacja założy sobie wzrost sprzedaży o 10% w ciągu najbliższych dwóch lat, to może zdecydować się na wdrożenie projektu, który ma na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek – co określa właśnie w opisywanym dokumencie. Można w niej również wskazać, że wymieniony projekt musi być ukończony w ciągu roku, aby organizacja mogła osiągnąć swój cel w zakresie wzrostu sprzedaży. Tym samym dobrze sporządzona strategia operacyjna zawiera następujące elementy:

  • cel – wyznaczony zgodnie z metodyką SMART, czyli powinien być mierzalny, osiągalny, realistyczny i określony w czasie,
  • plan działania – czynności, które muszą zostać wykonane, by założony cel został osiągnięty, co może obejmować różne obszary funkcjonowania firmy (produkcję, dostawców, wykorzystywaną technologię, obowiązujące procedury itd.),
  • zasoby – czyli elementy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu. Mogą obejmować zarówno pracowników, jak i sprzęt, środki finansowe czy niezbędne technologie,
  • procedury – określenie, w jaki sposób organizacja będzie zarządzać swoimi zasobami,
  • ocena i kontrola – wskazanie, w jaki sposób organizacja będzie monitorować postępy i wprowadzać niezbędne poprawki.

Wypróbuj Firmbee za darmo!

Jakie są korzyści wdrożenia strategii operacyjnej dla firmy?

Strategia operacyjna stanowi integracją część biznesplanu firmy, przez co powinna być z nim w pełni spójna – tylko opracowana w taki sposób może przynieść założone korzyści, wśród których najważniejszą jest usprawnienie i zoptymalizowanie codziennych działań firmy. Taki efekt ma zapewnić wydajniejsze wykorzystanie zasobów i redukcję marnotrawstwa, co w konsekwencji przełoży się na niższe koszty i lepszą efektywność. Co więcej, dobre zarządzanie procesami może pomóc firmie w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku. Poprawa jakości produktów lub usług, skrócenie czasu dostawy, elastyczność w reagowaniu na zmiany rynkowe – to wszystko sprawia, że firma może konkurować bardziej skutecznie. Takie korzyści przekładają się z kolei na to, że firma osiąga lepsze wyniki finansowe.

Wpływ strategii operacyjnej na projekty

Strategia operacyjna jest nierozłącznie związana z projektami, które są realizowane w firmie, ponieważ to właśnie projekty stanowią narzędzie służące do osiągania celów oraz wprowadzania innowacji w niej wskazanych. Tym samym wpływ opracowanego dokumentu na projekty w organizacji widoczne są w kilku obszarach, wśród których najważniejsze przedstawiamy poniżej:

  • priorytetyzacja projektów – opisywany dokument określa, które projekty są najważniejsze i najbardziej zgodne z celami firmy, przez co powinny być realizowane w pierwszej kolejności,
  • zgodność z celami – zapewnia, że wprowadzane zmiany w procesach i inne realizowane działania są spójne z celami nie tylko krótkoterminowymi, ale również długoterminowymi, modyfikując lub usuwając te, które nie przyczynią się do ich osiągnięcia,
  • zarządzanie zasobami –pomaga w alokacji ludzi, finansów oraz innych zasobów do projektów w sposób najbardziej efektywny (zmniejszając potencjalne marnotrawstwo),
  • monitorowanie postępu – wskazuje stosowane w projektach kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI), które pozwalają monitorować postęp w osiąganiu wyznaczonego celu i modyfikować działania w razie potrzeby.
strategia-operacyjna

Strategia operacyjna – podsumowanie

Bez wątpienia opracowanie strategii operacyjnej stanowi istotny obowiązek firm działających w różnych branżach prowadzący do osiągania wyznaczonych celów krótkoterminowych. To, jakie dokładnie działania zostaną podjęte, zależne będzie od organizacji, jej sytuacji na rynku, procedur wewnętrznych czy planów rozwojowych. Bez względu jednak na te czynniki, zdecydowanie warto, by każda firma w ramach usprawniania swoich procesów zgodnie z opracowanym dokumentem sięgnęła po kompleksowe narzędzie, jakim jest Firmbee. Ten program do zarządzania projektami może bowiem pomóc w optymalizacji zróżnicowanych działań firmy – m.in. finansów, rekrutacji, czy komunikacji wewnętrznej – wdrażając model projektowy jako podstawę funkcjonowania w poszczególnych działań. Taka decyzja bez wątpienia ułatwi osiąganie wyznaczonych celów zarówno krotko-, jak i długoterminowych.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak strategia operacyjna wpływa na projekty? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.