Dyrektor finansowy obejmuje ważną i odpowiedzialną rolę w strukturze całej organizacji. Z tego powodu ważnym jest, aby CFO posiadał szereg niezbędnych kwalifikacji i umiejętności. Omówmy więc przykładowy zakres obowiązków dyrektora finansowego, średnie zarobki oraz wymagania wobec kandydatów ubiegających się o to stanowisko.

Czym zajmuje się dyrektor finansowy?

Dyrektor finansowy to pracownik wyższego szczebla, który odpowiada za zarządzanie działaniami finansowymi firmy. Jest to funkcja niezwykle ważna i odpowiedzialna, a osoby na tym stanowisku pełnią jedną z najważniejszych (tuż po CEO, czyli dyrektorze generalnym) ról w firmie. Skrócona nazwa tego stanowiska to akronim CFO pochodzący od angielskich słów: chief financial officer.

Zakres obowiązków CFO

Dyrektor finansowy odpowiada za to, aby organizacja posiadała odpowiednie zasoby, które następnie przeznaczy na realizację swoich celów. W ramach tej odpowiedzialności CFO podejmuje szereg zadań, dzięki którym czuwa nad sprawami finansowymi całej firmy. Do głównych obowiązków można więc zaliczyć:

 • śledzenie operacji finansowych zachodzących w organizacji,
 • analizowanie rentowności planowanych i podejmowanych działań oraz operacji finansowych, a także proponowanie działań naprawczych,
 • kierowanie i nadzorowanie pracy działu finansowego,
 • ocenianie ryzyka finansowego i ewentualnych zysków,
 • kontaktowanie się z interesariuszami, m.in. bankierami, inwestorami,
 • wydawanie rekomendacji dotyczących fuzji i przejęć,
 • zatwierdzanie poprawności raportów finansowych,
 • doradzanie innym dyrektorom w sprawach strategicznych związanych z finansami firmy.
Odpowiedzialność CFO

Rola dyrektora finansowego na przestrzeni lat uległa wyraźnej zmianie. Początkowo obowiązki CFO ograniczały się do nadzorowania kwestii księgowych. Obecnie od osób na tym stanowisku oczekuje się wsparcia i doradztwa w zakresie kształtowania strategii.

Ewolucji uległ więc także zakres odpowiedzialności. To od rzetelnie wykonywanych obowiązków zależy bowiem powodzenie realizowanych projektów, czy nawet rozwój całej organizacji, poprzez pozyskiwanie niezbędnego w tym celu finansowania.

Odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze finansowych wymaga więc pogodzenia dwóch celów: utrzymania rentowności oraz budowania wartości firmy w perspektywie długoterminowej.

Średnie zarobki dyrektora finansowego

Ile realnie mogą zarobić osoby podejmujące się powyższej odpowiedzialności i obowiązków? Według portalu salary.com mediana zarobków dyrektora finansowego w USA w 2023 roku wynosi 429 392 $/rocznie, natomiast szacunkowy przedział wynagrodzeń – od 230 536 $ do 661 463 $ rocznie.

Nieco niższe stawki podał serwis glassdoor.com. Według ich wyliczeń CFO zarabia w USA między 206 tys. a 630 tys. dolarów rocznie, przy czym mediana zarobków wynosi 355 754 $/rok.

Do oszacowania średnich zarobków dyrektorów finansowych w Polsce, posłużymy się danymi z portalu wynagrodzenia.pl. Według informacji zawartych na tej stronie, mediana wynagrodzeń wynosiła 21 020 zł/msc brutto (dane na dzień 01.2023 r.). Pensje mieściły się natomiast w przedziale od 15 860 zł do 28 790 zł brutto miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego dyrektorzy finansowi mogli korzystać z benefitów, szczególnie z telefonu komórkowego, komputera przenośnego i samochodu osobowego przeznaczonych do użytku prywatnego.

Jak można zauważyć występuje duża rozpiętość widełek płacowych. Od czego więc zależy wysokość wynagrodzenia? Czynnikami, które na to wpływają są m.in. doświadczenie zawodowe, wykształcenie, wielkość i rodzaj firmy, czy też lokalizacja.

Warto jednak podkreślić, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego, często dyrektorzy finansowi mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki. Są to np. premie motywacyjne, benefity, ubezpieczenia na życie i/lub niezdolności do pracy, czy też udział w akcjach. Według wspomnianego portalu salary.com, takie dodatki mogą stanowić nawet 20% całkowitego wynagrodzenia.

Dyrektorzy finansowi mogą także często korzystać z mniej standardowych przywilejów. Przykładowo niektóre firmy oferują pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką, lotami pierwszą klasą, czy też służbowy samochód.

Wynagrodzenia CFO w firmach Apple i Microsoft

Posłużmy się teraz przykładem dwóch gigantów, Apple i Microsoft. Jakie oni oferują wynagrodzenie na stanowisku dyrektor finansowy?

Zgodnie z tabelami wynagrodzeń kadry kierowniczej zamieszczonymi w publicznych dokumentach, Luca Maestri, dyrektor finansowy w firmie Apple, zarabia rocznie milion dolarów (wynagrodzenie zasadnicze). Większość jego pensji to jednak akcje, które w 2020 roku były warte ponad 21 milionów dolarów. Jego całkowite wynagrodzenie za rok 2020, w tym świadczenia emerytalne i inne wynagrodzenia, było warte 26 253 270$.

Amy Hood, dyrektor finansowa firmy Microsoft zarobiła w 2020 roku 975 000 $. Dodatkowo uzyskała 14 792 679 $ w postaci akcji oraz 3 734 981 $ w postaci wynagrodzenia nie kapitałowego. Łącznie zarobki CFO wynosiły w 2020 roku 19 626 234 $.

dyrektor finansowy

Jak zostać CFO?

Nie ma co ukrywać, że zarobki dyrektora finansowego mogą zachęcić wiele osób do obrania tej właśnie ścieżki kariery. Zanim jednak podejmie się stosowne kroki, warto przyjrzeć się umiejętnością, które powinien posiadać kandydat, aby być w stanie sprostać postawionym mu obowiązkom.

Na stanowisku CFO kluczowe są zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie. Są to m.in.:

 • umiejętności przywódcze i komunikacyjne – dyrektorzy finansowi współpracują z różnymi osobami, począwszy od współpracowników z działu finansowego (których pracę muszą koordynować), po zarząd i managerów, aż po przedstawicieli innych instytucji, np. bankowych. Aby współpraca była efektywna i skuteczna, niezbędne jest, aby dyrektor finansowy potrafił jasno określać swoje oczekiwania, jak i aktywnie słuchać rozmówcę,
 • umiejętności operacyjne – CFO musi dobrze rozumieć funkcjonowanie zarówno środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego firmy oraz być w stanie wykorzystać tę wiedzę do tworzenia obiektywnej i przemyślanej strategii zarządzania procesami finansowymi w organizacji,
 • umiejętności analityczne – analizowanie i monitorowanie podejmowanych działań jest niezbędne, aby móc z wyprzedzeniem przewidzieć i zareagować na ewentualne problemy, kryzysy czy zminimalizować ryzyko. Kluczowe jest także bieżące kontrolowanie zmian i wymogów regulacyjnych oraz prawnych, a także umiejętność wyciągania wniosków,
 • umiejętności strategiczne – opracowanie strategii finansowej jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, od którego zależy powodzenie firmy. Dyrektor finansowy musi więc odznaczać się umiejętnością ustalania priorytetów i zachowywania zgodności ze wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe CFO

Oprócz predyspozycji wynikających często z usposobienia i charakteru kandydata, dyrektor finansowy powinien także posiadać pewne umiejętności zdobyte na drodze wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego.

Dyrektor finansowy to przeważnie absolwenci kierunków związanych z rachunkowością, finansami lub ekonomią. Oprócz tytułu magistra, dobrze widziane są studia podyplomowe i/lub certyfikowane kursy potwierdzające posiadanie konkretnych kwalifikacji, np. egzaminy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), czy też Chartered Financial Analyst (CFA). Warto rozważyć także studia Master’s of Business Administration (MBA) lub Master’s of Science in Finance (MSF).

Obejmując stanowisko CFO w firmie, warto posiadać doświadczenie nie tylko w branży, ale także w działach, w których możliwe było rozwijanie umiejętności przywódczych i komunikacyjnych. Z tego powodu dyrektorami finansowymi mają możliwość zostać osoby, które pracowały w działach księgowości, analizy finansowej, audytu wewnętrznego, czy też kontroli.

dyrektor finansowy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Rola dyrektora finansowego (CFO) w organizacji nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.

Najważniejsze pytania

 1. Co oznacza akronim CFO?

  Akronim CFO pochodzi od słów chief financial officer, czyli od nazwy stanowiska dyrektora finansowego, który zajmuje w organizacji jedną z ważniejszych i kluczowych ról.

 2. Jakie są główne zadania CFO?

  Do głównych zadań CFO zaliczamy: prognozowanie sytuacji finansowej organizacji na podstawie danych finansowych i operacyjnych oraz raportów dostarczanych przez zespoły finansowo-księgowe, doradztwo w zakresie finansów i opracowywania strategii oraz analiza i monitorowanie podejmowanych działań w celu minimalizacji ryzyka.

 3. Jak zostać dyrektorem finansowym?

  Aby móc ubiegać się o stanowisko dyrektora finansowego warto posiadać kwalifikacje i wiedzę branżową oraz szereg umiejętności twardych i miękkich, m.in. umiejętności przywódcze, komunikacyjne, analityczne, operacyjne, czy strategiczne, a także doświadczenie w pracy w branży i na stanowiskach, na których możliwe było rozwijanie umiejętności przywódczych.

 4. Ile zarabia dyrektor finansowy?

  Dyrektorzy finansowi w USA zarabiają średnio 429 392 $/rocznie. Oprócz pensji zasadniczej oferowane są im także dodatki, m.in. premie motywacyjne, udział w akcjach, czy pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką. W Polsce mediana zarobków CFO w 2023 roku wynosi 21 020 zł brutto miesięcznie.