Najcenniejszym zasobem każdej organizacji są pracownicy, którzy w sposób bezpośredni wpływają na zwiększenie stopnia konkurencyjności danej firmy na rynku oraz pozytywnej kreacji jej wizerunku. Dlatego tak istotnym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi jest racjonalna i efektywna realizacja procesu doboru personelu, uwzględniając czynniki, które wpływają na samą metodę doboru personelu. Kluczem do sukcesu każdej firmy są kompetentni, zaangażowani i lojalni pracownicy. Prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacji i selekcji przyczyni się do zatrudnienia właśnie takich osób, a osiągnięte dzięki temu korzyści zrekompensują poniesione koszty. Dziś przybliżymy jakie czynniki wpływają na metodę doboru personelu.

Metody doboru personelu – omówione zagadnienia:

  1. Dobór personelu- wyjaśnienia terminologiczne
  2. Metody doboru kadr
  3. Czynniki wpływające na metodę doboru personelu
  4. Podsumowanie

Dobór personelu – wyjaśnienia terminologiczne

Dobór personelu to nic innego, jak zbiór działań, skutkujący pozyskaniem odpowiednich pracowników na wakujące stanowiska. Główne cele doboru to:

  • Określenie profilu kandydata, zdefiniowanie jego cech, predyspozycji i wymaganych umiejętności,
  • Selekcja zgłoszeń, poprzez określenie przydatności kandydatów,
  • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata.

Proces doboru powinien w sposób bezpośredni korelować z celami strategicznymi organizacji i wpływać na efektywność jej działania. Proces ten składa się z trzech zasadniczych faz: rekrutacji, selekcji i adaptacji nowego pracownika. Działania podejmowane w związku z pozyskaniem nowych pracowników obejmują:

  • Weryfikację życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych, kwestionariuszy osobowych i referencji.
  • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów kompetencji i wiedzy oraz innych związanych z potwierdzeniem przydatności kandydata na dane stanowisko.
  • Wyłonienie najlepszego kandydata i przedstawienie mu warunków zatrudnienia, podpisanie z nim umowy.

Metody doboru kadr

Metody doboru personelu powinny być tak dobrane, aby mogły pozyskać jak największą liczbę osób chętnych do pracy, odpowiadającym określonym wymaganiom. Metody te uzależnione są od tego, czy akcja rekrutacyjna ma być skierowana na szeroki rynek, czy też tylko na jego segment. W przypadku rekrutacji szerokiej ogłoszenia powinny być umieszczane w prasie o ogólnym zasięgu lub na portalach internetowych, związanych z ofertami pracy. W przypadku segmentowego naboru oferta powinna być dedykowana do takich kanałów informacyjnych, z których korzystają zainteresowane segmenty rynku pracy. Na przykład, gdy poszukiwani są analitycy komputerowi, należy najpierw sprawdzić jakie pisma i portale internetowe są czytane przez tę grupę zawodową i dopiero tam umieścić ogłoszenie. Metody i techniki rekrutacji uzależnione są też od wyboru źródła rekrutacji.

metodę doboru personelu

Wewnętrzny dobór personelu może mieć charakter otwarty bądź zamknięty. Rekrutacja otwarta polega na rozpowszechnieniu w szerokim zakresie informacji o wolnych stanowiskach pracy, na przykład poprzez umieszczenie oferty pracy na tablicy ogłoszeń bądź przesłanie jej pocztą elektroniczną. Natomiast rekrutacja zamknięta ma miejsce wówczas, gdy informacje o wolnym stanowisku kierowane są w sposób nieformalny bezpośrednio do potencjalnych kandydatów. Podstawę ich wyboru stanowią wyniki ocen okresowych, plany rozwoju ścieżki kariery zawodowej, zaliczone szkolenia oraz osiągnięte sukcesy.

Współczesne przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania personelu chętnie korzystają z usług agencji zatrudnienia. Do zadań agencji należy umieszczenie w mediach ogłoszenia o naborze, a następnie na podstawie analizy przesłanych aplikacji oraz przeprowadzonych wstępnych rozmów kwalifikacyjnych sporządzenie listy odpowiednich kandydatów. Natomiast w odniesieniu do pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników (specjalistów w danej branży) oraz kadry menedżerskiej wyższego szczebla przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług firm head hunterskich, tak zwanych ,,łowców głów”. Są to firmy doradcze specjalizujące się w doborze personelu (wyszukiwanie i przyciąganie tych najlepszych) na wysoko płatne stanowiska, na przykład dyrektora naczelnego.

Czynniki wpływające na metodę doboru personelu

Wybór metody doboru kadr uzależniony jest od wielu czynników i od sposobu podejścia firmy do obsady wakujących stanowisk. Nie można jednoznacznie wskazać, jaką metodę doboru personelu zastosować, jednak kierowanie się czynnikami występującymi w organizacji może być pomocne.

metodę doboru personelu

Podsumowanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem opiera się przede wszystkim na efektywnym wykorzystywaniu zasobów, nie tylko materialnych i rzeczowych, ale także, a może przede wszystkim zasobów ludzkich. Zgodnie ze słowami P. Druckera, który twierdził, że zatrudnienie tylko całego człowieka może stanowić największą szansę wzrostu i wydajności w przedsiębiorstwie, można przypuszczać, że niepowodzenie organizacji związane jest z ,,kupieniem” tylko części pracownika. Oczywiście określenie części lub całego człowieka jest tylko umowne, a w rzeczywistości określa jego potencjał i wiedzę składającą się na kapitał ludzki. Dlatego tak ważne wzięcie pod uwagę wszystkich czynników mających wpływ na metodę doboru personelu. Ma ona być na wskroś kompatybilna nie tylko ze strategią przedsiębiorstwa, jego kulturą organizacyjną i preferowanymi wartościami, ale także z sytuacją na rynku pracy.

Jeśli inresujesz się tematami HR, takimi jak czynniki, które wpływają na metodę doboru personelu, sprawdź również nasz wpis: Czynniki wpływające na retencję pracowników

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czynniki, które wpływają na metodę doboru personelu nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.