Szkolenia pracownicze są najczęstszym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, realizowanymi w organizacjach, w celu nabycia nowych kompetencji przez pracowników. Każde szkolenie bez względu na formę wiąże się z określonymi nakładami finansowymi. Dlatego menedżerowie najwyższego szczebla traktując szkolenia, jako inwestycję oczekują wymiernych korzyści. Jedną z możliwości oceny efektywności działań coachingowych jest wskaźnik ROI. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że wskaźnik ten opiera się na ,,twardych” liczbach i nie obejmuje wszystkich czynników, które również mogą mieć decydujący wpływ na zyskowność działalności, np. trudna sytuacja gospodarcza na rynku.

Czy warto mierzyć ROI ze szkoleń pracowniczych? – omówione zagadnienia:

  1. Czy szkolenia pracownicze należy rozpatrywać w kategoriach kosztów, czy zysków?
  2. ROI wskaźnik zwrotu z inwestycji
  3. ROI jako wskaźnik efektywności szkoleń
  4. Podsumowanie

Czy szkolenia pracownicze należy rozpatrywać w kategoriach kosztów, czy zysków?

Jedną z metod rozwoju zawodowego pracowników są szkolenia. Ich celem jest nabycie przez pracowników nowej wiedzy i umiejętności. W praktyce biznesu wykorzystywane są różne formy nauki realizowane przez własne zasoby organizacyjne bądź wyspecjalizowane zewnętrzne firmy coachingowe. Procesy szkoleniowe bez względu na sposób i formę realizacji zawsze dążą do optymalnego wykorzystania zasobów organizacji oraz do wypracowania nowych mechanizmów kreatywności. Przedsiębiorstwa decydując się na poniesienie kosztów związanych z organizacją szkoleń oczekują zwrotu z inwestycji. Jednakże przełożenie wyników nabytej wiedzy na bezpośredni zysk przedsiębiorstwa nie zawsze jest miarodajny.

Biorąc jednak pod uwagę utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku firmy często decydują się na zwiększenie środków finansowych na rozwój zawodowy pracowników. Z jednej strony szkolenia to koszt, ale z drugiej bez względu na ostateczny wynik finansowy jest to zawsze zysk dla firmy. Wzmocnienie wizerunku i marki, zmiana kultury organizacyjnej, wzmocnienie lojalności pracowników są to czynniki trudne do zmierzenia, jednakże kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Dlatego zawsze warto inwestować w kapitał ludzki nawet wtedy, gdy rentowność szkoleń nie wydaje się zbyt wysoka.

ROI wskaźnik zwrotu z inwestycji

ROI (Return On Investment) to wskaźnik rentowności inwestycji do mierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa wyrażony w liczbach. Jest to stosunek uzyskiwanych korzyści do poniesionych kosztów. Wzór na obliczenie wskaźnika ROI jest bardzo prosty i przedstawia się następująco:

ROI = zysk netto/kapitał * 100%

Przy czym zysk netto to przychody po odjęciu kosztów produkcji, czy reklamy, a kapitał to wszystkie poniesione koszty, w celu osiągnięcia zysku.

Wartość wskaźnika może być przedstawiona, jako procent lub stosunek liczbowy. ROI należy do metod prostych zakładających, że nadwyżkowa korzyść netto z inwestycji mierzona jest memoriałowym zyskiem, a wartość pieniądza w czasie jest stała. Wskaźnik ten może przyjmować zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Ujemny wynik świadczy o nieopłacalności inwestycji i stracie. Im wyższy jest wskaźnik ROI tym większa jest rentowność transakcji. Cykliczne badanie wskaźnika ROI jest konieczne dla podejmowania kluczowych decyzji przez przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju i zaangażowania kapitałowego.

ROI jako wskaźnik efektywności szkoleń

Jeżeli chcemy wykorzystać ROI do zmierzenia efektywności szkoleń to należy ten etap zaplanować na samym początku procesu. W pierwszej kolejności należy zdefiniować potrzeby biznesowe i określić cel, jaki mają przynieść działania rozwojowe. Czyli co musimy poprawić i w jaki sposób zmierzymy skuteczność tych działań. Ważne jest, aby przed podjęciem działań coachingowych zbadać obecny stan określonych procesów (np. poziom sprzedaży, czas, koszty), które chcemy zmienić, a następnie zmierzyć wyniki. Przed rozpoczęciem nauki warto też jest ustalić metody izolowania efektów szkolenia, czyli wyodrębnienie zmian, które będą tylko jego efektem. Nie jest to proste zadanie, ponieważ trzeba się zmierzyć z problemem określenia wpływu szkolenia na konkretne wyniki i zawsze będzie to mniej lub bardziej subiektywny szacunek, a nie pewna wartość.

Przykład:

Firma przeprowadziła szkolenie dla sprzedawców z technik i metod sprzedaży oraz obsługi klienta. Po upływie sześciu miesięcy został zbadany przy pomocy wskaźnika ROI zysk ze sprzedaży. Okazało się, że zysk ten zwiększył się o kilka procent. Ale czy na pewno był to tylko efekt szkolenia? Trudno jest to jednoznacznie określić, ponieważ w tym samym czasie nastąpiła zmiana na kluczowych stanowiskach, główny produkt został zmodyfikowany i ponadto obniżono jego cenę, a najważniejszy konkurent na rynku miał problemy z dostępnością towaru. Dlatego niemożliwe jest określenie w jakim stopniu programy rozwojowe wpłynęły bezpośrednio na wzrost sprzedaży.

Czy w związku z tym liczenie ROI dla szkoleń jest celowe? Tak jeżeli szkolenie będzie częścią większego projektu.

Przykład:

Firma postanowiła zakupić i wdrożyć nowy program do obsługi klientów on-line. Częścią tego projektu są szkolenia z funkcjonalności i obsługi systemu. W takim przypadku można obliczyć ROI dla całej inwestycji, czyli zyski pomniejszyć o koszty wdrożenia. Nie będzie to jednak ROI dla samego szkolenia, ale dla całej inwestycji. Takie podejście do obliczania ROI ma solidne uzasadnienie w rachunkowości i analizie finansowej.

Podsumowanie

Rozpatrując opłacalność realizowanych programów szkoleniowych należy zawsze brać pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą na nie wpływać. Jeżeli po wprowadzeniu projektu nastąpił wzrost kluczowych wskaźników biznesowych to warto zadać sobie pytanie: czy zastosowano właściwą technikę izolowania efektów szkolenia? Dlatego w przypadku dużych projektów dobrze jest zrealizować badanie pilotażowe i dopiero po ocenie efektywności podjąć decyzję o dalszej kontynuacji rozwoju zawodowego.

Sprawdź również: Jakie są korzyści z reskillingu, upskillingu i cross-skillingu dla firmy i pracowników?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czy warto mierzyć ROI ze szkoleń pracowniczych? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.