Firmy działające w różnych branżach wciąż hołdują przekonaniu, że pracowników do zaangażowania, odpowiedniego wykonywania swoich obowiązków oraz wykazywania inicjatywy motywuje jedynie otrzymywane wynagrodzenie. Jednak w dzisiejszym świecie, w którym nieustannie rośnie konkurencja o utalentowaną kadrę, a wymagania pracowników ciągle ewoluują, okazuje się, że tradycyjne podejście do wynagradzania może być niewystarczające. W odpowiedzi na te wyzwania organizacje coraz częściej sięgają po innowacyjne i elastyczne strategie wynagradzania, wśród których można wskazać m.in. merit incease. Poniżej dokładnie opisujemy, na czym polega ta forma, czym się wyróżnia oraz kto ją powinien otrzymać, a także wskazujemy korzyści dla organizacji, które można osiągnąć po jej wprowadzeniu.

Czym jest merit increase?

Merit increase to podwyżka wynagrodzenia przyznawana pracownikom na podstawie ich osiągnięć i wydajności w pracy, a tym samym – ogólnego wkładu w sukcesy organizacji. Jej celem jest nie tylko nagrodzenie pracowników (pokazanie swojego uznania) za zaangażowanie i efekty pracy, ale przede wszystkim utrzymanie motywacji do realizacji zleconych zadań.

Zwykle przyznawana jest na podstawie okresowych przeglądów i ocen pracowniczych (np. kwartalnych, półrocznych, rocznych), aczkolwiek zdarza się również, że pracownik wyróżni się w wyjątkowy sposób i zostanie nagrodzony w danym momencie. Co więcej, w większości przypadków stanowi procentową podwyżkę wynagrodzenia podstawowego, ale w niektórych firmach może przyjmować również inną formę (np. premii).

Czy merit increase to zwykła podwyżka?

Merit increase jest czasem mylnie uznawana za zwykłą podwyżkę wynagrodzenia – warto być jednak świadomym tego, jakie są między nimi różnice. Zwykła podwyżka wynagrodzenia przyznawana jest najczęściej na podstawie stażu pracy lub z uwagi na awans, a także na podstawie innych kryteriów (np. wskaźnik inflacji), ale niezwiązanych z koniecznością oceny ich osiągnięć i wydajności, jak ma to miejsce w przypadku omawianej formy.

Co więcej, zwykłe podwyżki mają na ogół charakter rutynowy i służą przede wszystkim dostosowaniu wynagrodzenia pracownika do zmian w kosztach życia lub standardach branżowych, podczas gdy merit increase ma na celu premiowanie osiągnięć i wysiłków (i w ten sposób utrzymywanie zaangażowania i motywowanie do dalszej pracy).

Kto powinien otrzymać merit increase?

To, kto dokładnie powinien otrzymać omawianą podwyżkę, zależne będzie każdorazowo od polityki wynagradzania firmy, wartości, na jakie stawia oraz procesu oceniania pracowników. Najczęściej jednak przy podejmowaniu decyzji o jej przyznaniu bierze się pod uwagę takie kryteria i czynniki jak:

 • wyniki pracy – np. osiągnięcie celów sprzedażowych, poprawa wydajności, znaczący wkład w projekty, osiągnięcia w dziedzinie innowacji,
 • jakość pracy – czyli produktów lub usług, które dostarczają, a dodatkowo również sposób wykonywania obowiązków, np. szybkość czy terminowość,
 • kreatywność – osoby, które przyczyniają się do wprowadzania nowych pomysłów, procesów lub produktów, mogą być nagradzane za swoje innowacje,
 • rozwój zawodowy – pracownicy inwestujący w swój rozwój zawodowy poprzez szkolenia, kursy lub zdobywanie nowych umiejętności mogą być premiowani za swoje wysiłki w doskonaleniu się,
 • wkład w osiąganie celów organizacji – pracownicy, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji strategicznych celów firmy, zasługują na podwyżki. Mogą to być osoby odpowiedzialne za wzrost przychodów, redukcję kosztów lub rozwijanie nowych rynków,
 • wykazywanie inicjatywy – osoby angażujące się aktywnie w życie firmy, podejmujące inicjatywę, pomagające w rozwiązywaniu problemów i działające poza swoimi obowiązkami mogą być nagradzane za swoje zaangażowanie.

Jakie są korzyści merit increase?

Dlaczego przyznawanie merit increase stanowi ważny element polityki kadrowej firmy, bez względu na branżę, w której dana firma działa? Najważniejsze powody, dla którego ta forma nagradzania jest ważna, przedstawiamy poniżej.

 1. Motywowanie pracowników do osiągania lepszych wyników
 2. Merit increase stanowi potężne narzędzie motywujące pracowników do osiągania lepszych wyników w pracy. Osoby, które widzą, że ich wysiłki i osiągnięcia są doceniane i nagradzane, często są bardziej zmotywowane do działania na najwyższym poziomie. Co więcej, dzięki świadomości, że ich praca ma wpływ na sukces organizacji, są bardziej skłonni wkładać dodatkowy wysiłek i wykazywać inicjatywę.

 3. Wsparcie retencji pracowników w firmie
 4. Przyznawanie omawianej formy może również pomóc w zatrzymywaniu utalentowanych pracowników w organizacji. Kiedy pracownicy otrzymują podwyżki za osiągnięcia, są mniej skłonni rozważać zmianę pracy lub przechodzenie do konkurencyjnych firm. Tym samym przyznawanie tego typu nagród może przyczyniać się do zmniejszania kosztów związanych z rotacją pracowników, zwłaszcza rekrutowania i szkolenia nowych osób.

 5. Poprawa wydajności i jakości pracy
 6. Pracownicy, którzy otrzymują podwyżki za osiągnięcia, często dążą do wyższego poziomu wydajności. Chcą bowiem pokazać, że są godni nagrody, którą właśnie otrzymali, co może przyczynić się do zwiększenia wykazywanej przez nich efektywności i produktywności w firmie. Może się to jednocześnie przełożyć na większą dbałość o jakość pracy – będą się starać dostarczać produkty i usługi o jak najwyższym standardzie.

Podwyżka za zasługi – podsumowanie

Bez wątpienia merit increase stanowi narzędzie, które może skutecznie motywować pracowników do tego, by starali się osiągać coraz lepsze wyniki. Ważne jest jednak, żeby był przyznawany w sposób sprawiedliwy i obiektywny – poszczególne osoby powinny być świadome kryteriów, na podstawie których można go otrzymać. Pomocne w tym zakresie może być oprogramowanie do zarządzania projektami Firmbee, które wyposażone jest w opcję time trackingu. Dzięki tej funkcji możliwe jest śledzenie, ile czasu jest potrzebne danemu pracownikowi na wykonanie konkretnego zadania i na tej podstawie określenie jego wydajności, co stanowi jedno z podstawowych kryteriów otrzymania merit increase.

merit increase

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

3 powody, dla których merit increase (podwyżka za zasługi) jest ważna andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.