W dzisiejszych czasach przyjmujemy podział nowoczesnego państwa na trzy sektory: publiczny obejmujący rząd i administrację (urzędy, sądy itd.), rynkowy, do którego zaliczamy ogół przedsiębiorców prowadzących własne biznesy (zarówno offline, jak i online) oraz tzw. trzeci sektor wyróżniany z uwagi na działanie różnego rodzaju organizacji pozarządowych, w tym organizacji NGO. Główną ich cechą charakterystyczną jest to, że ustanawiane są przez osoby prywatne, kierują się interesem publicznym (dążą do poprawy losu społeczeństwa) i nie działają dla osiągnięcia zysku. Zalicza się do nich liczne podmioty zróżnicowane pod względem formy działalności, celu, struktury itd., które wykonują ogrom pracy dla dokonania zmiany w wybranym przez siebie obszarze.

NGO – omówione zagadnienia:

  1. NGO – definicja
  2. Dlaczego zakładamy NGOsy?
  3. Organizacje pozarządowe – klasyfikacja
  4. Czy NGO oraz NPO (organizacja non-profit) to to samo
  5. NGO – rosnące znaczenie w XXI wieku

NGO – definicja

NGO stanowi skrót od angielskiego stwierdzenia „nongovernmental organization”. Chociaż brakuje jednej przyjętej definicji tego słowa, rozwinięcie skrótu samo w sobie wskazuje na główną cechę działalności – niezależność od rządu (chociaż mogą niekiedy otrzymywać finansowanie od rządu). Mogą być zakładane zarówno na poziomie lokalnym czy narodowym, jak i międzynarodowym i skupiać się na różnych obszarach dotyczących dobra publicznego, takich jak m.in. ochrona praw człowieka, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, edukacja, ochrona praw mniejszości, zrównoważony rozwój itd.

Prawdopodobnie pierwsze z tego typu organizacji powstały już w XVIII wieku, a wśród najpopularniejszych w dzisiejszych czasach przykładów wymienimy takie instytucje jak Amnesty International, Czerwony Krzyż czy Lekarze bez Granic.

Dlaczego zakładamy NGOsy?

Liczba organizacji pozarządowych – zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych – nieustannie się zwiększa. Jaka jest tego przyczyna? Można się jej doszukiwać w globalizacji oraz dynamicznym rozwoju technologii, która zwiększyła dostęp do informacji i ułatwiła komunikację. Taka sytuacja sprawiła, że zwiększyła się świadomość społeczeństwa na temat tego, jakie problemy dotykają różne grupy społeczne, co w połączeniu z brakiem wiary w zdolność rządów do zaspokajania potrzeb, doprowadziło do powstawania kolejnych i kolejnych NGOsów. Dowiedz się jak założyć NGO.

Organizacje pozarządowe – klasyfikacja

NGOsy można dzielić z uwagi na najróżniejsze czynniki (od wielkości, przez teren działania, aż po cel), ale najczęściej stosujemy dwa podstawowe wyróżniki, z uwagi na:

  1. rodzaj działań, jakie podejmują (orientacja),
  2. poziom, na jakim funkcjonują: lokalny, narodowy, międzynarodowy (skala działania).

The World Bank wskazał jednak jeszcze inny podział: na tzw. operational NGOs oraz advocasy NGOs. Pierwszy z tych rodzajów skupia podmioty, które stawiają na proponowanie, projektowanie i wdrażanie różnego rodzaju rozwiązań rozwojowych, które wprowadzają małe zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Funkcjonują dzięki wsparciu m.in. z grantów czy kontraktów na realizację danego projektu. W ramach drugiego z wymienionych rodzajów podejmuje się działania mające wpłynąć na decyzje polityczne (lobbing może być uprawiany przez organizacje trzeciego sektora), co oznacza kierowanie się chęcią przeprowadzenia „dużej zmiany systemowej”. Skupiają się na promowanie lub obronie konkretnej kwestii, zwykle dot. praw określonej grupy (kobiet, mniejszości, zwierząt itd.). Tego typu NGOsy często organizują demonstracje i wydarzenia, które pozwalają im ściągnąć obecność mediów i tym samym nagłośnić sprawę.

Oczywiście, może się zdarzyć tak, że dana organizacja będzie przypadać, z uwagi na prowadzone działania, pod obie grupy. Co więcej, organizacje pozarządowe mogą przybierać różne formy: od stowarzyszeń, przez fundacje, organizacje charytatywne, fundusze, aż po spółki nienastawione na zysk.

Czy NGO oraz NPO (organizacja non-profit) to to samo?

Bardzo często zdarza się, że określenie NGO oraz organizacja non-profit stosowane są wymienne i chociaż oba terminy są bardzo do siebie zbliżone znaczeniowo, to jednak można wskazać istotną różnicę między nimi. Należy przede wszystkim stwierdzić, że chociaż każda organizacja pozarządowa jest organizacją non-profit, to nie każda organizacja non-profit jest jednocześnie pozarządowa.

NPO mogą bowiem osiągać legalne zyski, ale muszą je przekazywać na cele związane z codzienną działalnością organizacji (wypłaty, realizacja projektów itd.). Co więcej, zazwyczaj mają mniejszą skalę działania (np. tylko lokalną na cele sportowe, artystyczne czy religijne). Można jednak wymienić podmioty, które są jednocześnie organizacją non-profit i dużym, międzynarodowym NGO – świetnym przykładem są Lekarze Bez Granic.

Organizacje pozarządowe – rosnące znaczenie w XXI wieku

Organizacje pozarządowe odkrywają bardzo dużą rolę w dokonywaniu zmian w społeczeństwie. Dotykają tych obszarów życia ludzi, które wymagają poprawy – takie jak przysługujące prawa, ochrona środowiska, zdrowie publiczne czy służba zdrowia. W obszarach, w których rządy nie podejmują wymaganych kroków, właśnie takie podmioty przychodzą z pomocą, co warto wspierać, a w razie chęci – także angażować się w podejmowane działania. Co więcej, katalog organizacji pozarządowych jest otwarty i nie ma żadnych przeciwwskazań przed znalezieniem własnego obszaru, który chciałoby się rozwijać.

Czy wiesz, że dzięki Firmbee możesz zarządzać projektami swojej organizacji pozarządowej za darmo? Wystarczy wejść na naszą stronę, zarejestrować konto i przesłać wiadomość na naszego maila [email protected], z informacją, że potrzebujesz Firmbee dla swojej organizacji pozarządowej. Sprawdź co możesz zyskać dzięki naszemu produktowi: link do modułu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Co to jest NGO? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.