Współczesne modele zarządzania kadrami oferują bogaty wachlarz czynników motywacyjnych, wpływających na zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację zadań służbowych i przywiązanie do organizacji. W czasach niestabilnej gospodarki zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku jest głównym celem wszystkich przedsiębiorstw, a środkiem do realizacji tego celu jest inwestycja w zasoby ludzkie. HRIS, jako system informatyczny wspierający zarządzanie kadrami jest efektywnym narzędziem wspomagającym rozwój kapitału ludzkiego, poprzez integrację celów pracowniczych z celami organizacji.

HRIS a zaangażowanie pracowników – omówione zagadnienia:

  1. Dlaczego zaangażowanie pracowników jest ważne?
  2. Badanie zaangażowania z wykorzystaniem HRIS
  3. Jak zaangażować pracowników?
  4. Podsumowanie

Dlaczego zaangażowanie pracowników jest ważne?

Budowanie zaangażowania pracowników jest procesem długofalowym i wymagającym odpowiednio skonstruowanego systemu motywacyjnego i budowania kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Od poziomu zaangażowania pracowników będzie zależeć poziom fluktuacji. A aktualnie jest to najczęstszy i najbardziej dotkliwy problem wszystkich przedsiębiorstw. Utrzymanie lojalnych i cennych pracowników wymaga świadomych działań opartych na doświadczeniu organizacyjnym.

Pracownicy zaangażowani w sprawy firmy podchodzą do swoich obowiązków w sposób bardziej kreatywny i elastyczny, wykazując się znacznym poziomem innowacyjności. Lepiej pokonują trudności, rozwiązują problemy i współpracują w zespole. Ich motywacja jest na tyle silna, że determinuje osiąganie ponadprzeciętnych wyników i wysoką jakość pracy. Istotnym elementem kreowania zaangażowania pracowników jest fakt, że ich motywacja w sposób bezpośredni przekłada się na budowanie trwałych relacji z klientami.

HRIS

Badanie zaangażowania z wykorzystaniem HRIS

Skuteczny pomiar potencjału i zaangażowania pracowników jest łatwiejszy i bardziej efektywny dzięki narzędziom informatycznym takim, jak np. system informacji kadrowych HRIS (human resources information system). Jest to oprogramowanie, które gromadzi i przetwarza szczegółowe informacje o pracownikach i kandydatach z zachowaniem procedur kadrowych. System HRIS racjonalnie wspomaga zarządzanie personelem, raportowanie, analizy i ocenę efektywności. Ocena potencjału poszczególnych pracowników lub zespołów jest bardziej miarodajna, poprzez możliwość generowania przejrzystych raportów o różnym poziomie szczegółowości. W sprawdzaniu zaangażowania pomocne mogą się okazać moduły dotyczące oceny i kompetencji. Natomiast moduły dotyczące szkoleń i kariery wspierają dalsze zarządzanie talentami.

Jak zaangażować pracowników?

W praktyce biznesu spotyka się pracowników zaangażowanych w różnym stopniu w sprawy firmy, ogólnie można ich podzielić na trzy typy:

  • zaangażowanych – mocno identyfikujących się z organizacją i utożsamiających się z pracą, mających zasadniczy wpływ na rozwój firmy,
  • niezaangażowanych – nie związanych emocjonalnie z firmą, wykonujących swoje obowiązki w minimalnym zakresie, bez większego wysiłku,
  • aktywnie niezaangażowanych – nie zadowolonych z wykonywanej pracy i pracodawcy, realizujących zadania w sposób niedbały i wymuszony, okazujących dezaprobatę na zewnątrz.

Zwiększenie zaufania i zaangażowania pracowników należy rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Aby pracownik był zaangażowany musi mieć świadomość jakie cele i kierunki realizuje organizacja. Dlatego zapoznanie pracowników z misją i wizją przedsiębiorstwa jest kluczowym działaniem w tym zakresie. Pokazanie miejsca, jakie zajmują w strukturze i przedstawienie roli kształtują poczucie odpowiedzialności i związania ze strategią firmy. Ostatnim obszarem jest kultura organizacyjna i dobra atmosfera pracy. W dużych korporacjach często zapomina się o tym aspekcie. Powszechnie znany ,,wyścig szczurów” jest całkowitym zaprzeczeniem dobrych obyczajów, wzajemnego poszanowania i poczucia bezpieczeństwa. A przecież to zaangażowanie jest naturalną konsekwencją tego, że pracownicy dobrze się czują w miejscu pracy.

Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym zaangażowanie pracowników jest jasno wytyczona ścieżka rozwoju zawodowego. Pracownicy, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje i będą widzieć szansę na pokonanie kolejnych szczebli kariery zwiążą się z firmą na dłuższy czas, a ich praca będzie bardziej kreatywna, innowacyjna i efektywna. W tym zakresie pomocny będzie również system motywacji finansowej powiązany w bezpośredni sposób z wynikami pracy. Nie należy również zapominać o tak fundamentalnych sprawach jak dobra organizacja pracy, poprzez odpowiednio skonstruowaną obsadę stanowiskową i zarządzanie czasem oraz ergonomiczne wyposażenie stanowiska roboczego.

Podsumowanie

Reasumując nie należy się zastanawiać, czy wykorzystanie systemu informacji kadrowej HRIS wpływa na większe zaangażowanie pracowników, tylko w jakim stopniu na nie wpływa i jak silnie oddziałuje. Zaangażowanie jest pochodną motywacji. Jeżeli pracownik będzie odpowiednio doceniany i wynagradzany to przełoży się to na jego wyniki pracy i przywiązanie do firmy. A w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i określaniu narzędzi motywacyjnych system HRIS odgrywa główną rolę. Począwszy od pozyskania cennych talentów, skutecznej adaptacji nowo zatrudnionych osób, poprzez odpowiednio zaplanowany system szkoleń dopasowany do indywidualnych potrzeb pracowników, a skończywszy na transparentnej ocenie i analizie pracy powiązanej z wynagrodzeniem. System ten nie tylko ułatwia realizację procedur kadrowych, ale również wspomaga prawidłową realizację celów kadrowych w zakresie ograniczenia rotacji zatrudnienia.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Wykorzystanie HRIS do zwiększenia zaangażowania pracowników nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.