Szybka dynamika zmian zachodząca na współczesnych rynkach gospodarczych determinuje zmianę podejścia organizacji do pracowników. Traktowanie zasobów ludzkich, jako cennego składnika zasobów niematerialnych stanowi dla przedsiębiorstwa wartościowe źródło przewagi konkurencyjnej. Wynika stąd bezpośrednio kluczowa rola inwestowania w rozwój pracowników i traktowania ich, jako integralnej części rozwoju organizacji. Ścieżka rozwoju zawodowego z perspektywy pracodawcy, nie zawsze jest tożsama z oczekiwaniami pracowników. Wiąże się to z wieloma aspektami, sposobem definiowania rozwoju zawodowego, indywidualnymi predyspozycjami i ofertą szkoleniową. Efektem tego niezrozumienia może być stres zawodowy.

Rozwój zawodowy a stres zawodowy – omówione zagadnienia:

  1. Rozwój zawodowy jako inwestycja długoterminowa
  2. Stres związany z rozwojem kariery zawodowej
  3. Podsumowanie

Rozwój zawodowy jako inwestycja długoterminowa

Rozwój zawodowy polega na celowej konfiguracji przedsięwzięć i czynności podjętych przez organizację w celu wzbogacenia wiedzy, rozwinięcia zdolności i umiejętności oraz kształtowania właściwych postaw i motywacji personelu. Dla pracowników jest to możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, a dla przedsiębiorstwa wzrost konkurencyjności i efektywności pracy.

Rozwój zawodowy lub inaczej kształtowanie kariery zawodowej może być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: całej organizacji, zespołów pracowniczych lub indywidualnych pracowników. Uznając kapitał ludzki, jako strategiczny czynnik rozwoju organizacji można zdefiniować trzy główne grupy instrumentów kształtujących karierę, tj. szkolenia, przemieszczenia pracowników, strukturyzację pracy.

Szkolenia są najczęstszym instrumentem wykorzystywanym przez organizację, w celu podniesienia kwalifikacji swoich pracowników. Polegają na pogłębieniu i rozszerzeniu dotychczasowej wiedzy i umiejętności w celu realizacji nowych zadań, zwiększenia odpowiedzialności bądź objęcia nowego stanowiska pracy (awansu). W kontekście tego artykułu zasadniczym celem szkoleń jest pomaganie pracownikom w rozwoju w ramach przedsiębiorstwa, w celu zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb personalnych.

Adekwatny i ,,uszyty na miarę” rozwój zawodowy pracownika jest możliwy tylko w przypadku opracowania spójnej strategii w odniesieniu do następujących procesów zarządzania:

  • programu rozwoju zawodowego i ścieżki kariery,
  • systemu szkoleń, coachingu i mentoringu,
  • zarządzania talentami,
  • rekrutacji wewnętrznej,
  • systemu wynagrodzeń,
  • opisu stanowisk i umiejscowienia ich w strukturze organizacyjnej,
  • systemu ocen okresowych.
infografika rozwój zawodowy

Stres związany z rozwojem kariery zawodowej

Stres jest syndromem współczesnego świata. Ludzie w pogoni za pieniądzem, często zapominają, że ,,życie na wysokich obrotach” w większym lub mniejszym stopniu odbije się na ich zdrowiu psychicznym. Na przestrzeni ostatnich lat, w obliczu kryzysu gospodarczego, epidemii COVID-19, wojny Rosji z Ukrainą stres stał się nieodzownym elementem życia każdego człowieka. Narastające niepokoje społeczne nie pozostają bez wpływu na sytuację na rynku pracy, pogłębiając jeszcze bardziej stres zawodowy.

Stres jest właściwością indywidualną i niewymierną o charakterze negatywnym lub pozytywnym. To, czy stres będzie miał konstruktywny, czy pejoratywny wpływ na pracowników zależy od stawianych im wymagań, fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych możliwości oraz udzielanego wsparcia. Stres pozytywny wpływa motywująco na realizowaną pracę i osiągane wyniki. Pracownicy zyskują nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności oraz zdolność radzenia sobie ze stresem w przyszłości. Pozytywnie zmotywowani, pod wpływem lekkiego stresu (adrenaliny) będą osiągać szybciej lepsze rezultaty w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń oraz pokonają konkurencję na drodze do awansu.

Negatywne skutki stresu natomiast demotywują do lepszej pracy, zmniejszają wydajność i efektywność działań oraz w istotny sposób wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników (depresja, stany lękowe).

Główną przyczyną stresu w środowisku pracy jest złe zarządzanie, a w przypadku odniesienia do rozwoju zawodowego: stawianie zbyt wysokich wymagań, nierówne traktowanie, brak transparentnej ścieżki kariery oraz presja czasu. W zderzeniu z indywidualnymi predyspozycjami albo pracownik się obroni i osiągnie sukces albo nie udźwignie psychicznie problemu. Negatywnym przejawem stresu jest również wypalenie zawodowe, czyli niezadowolenie z pracy, poczucie braku sensu realizowanych zadań i klęski zawodowej. W takim przypadku rozwój zawodowy ulega zahamowaniu, a powrót ,,na właściwe tory” jest możliwy tylko w przypadku wdrożenia odpowiedniego programu naprawczego i pomocy psychologa.

rozwój zawodowy

Podsumowanie

Stres jest nieodłącznym elementem pracy i rozwoju zawodowego. Najczęściej mówimy o jego negatywnych skutkach. Jednakże należy pamiętać, że pewien poziom stresu jest nieodzowny do podniesienia poziomu efektywności pracy i osiągnięcia wysokich wyników. Pobudza i utrzymuje w gotowości do działania, determinują tym samym zwiększenie potencjału rozwoju zawodowego i osiągnięcia sukcesu. W celu zachowania odpowiedniej równowagi czynników stresujących, tak aby wpływały tylko konstruktywnie na realizowaną pracę należy położyć szczególny nacisk na wdrożenie odpowiedniej strategii zarządzania, adekwatnej do oczekiwań i możliwości zatrudnianego personelu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Rozwój zawodowy a stres zawodowy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.