Jak działy HR zarządzają równymi szansami zatrudnienia? Zasada, która mówi o równym traktowaniu podczas zatrudnienia, wywodzi się z przepisów prawa. Dotyczą one zakazu dyskryminacji, szczególnie na tym pierwszym etapie nawiązywania stosunku pracy. Zasada równego traktowania dotyczy zarówno płci jak i wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, a także rasy, pochodzenia etnicznego oraz religii.Głównym celem stosowania tej polityki jest zwalczanie dyskryminacji. Choć wydaje się, że jednym z najczęstszych czynników dyskryminacyjnych jest płeć, to równie często jest to także wiek potencjalnego pracownika.

Jak działy HR zarządzają równymi szansami zatrudnienia – omówione zagadnienia:

  1. Dlaczego przedsiębiorstwa wprowadzają politykę równych szans?
  2. Rekrutacja równych szans – możliwa przy różnorodności kandydatów
  3. Kompetencje adekwatne do danego stanowiska kluczem przy rekrutacji
  4. Jasno określony przedział wynagrodzenia
  5. Wspólne projektowanie strategii rekrutacji
  6. Pomoc doradcy podczas procesu rekrutacji
  7. Kampanie informacyjne w szkołach
  8. Korzyści dla firmy płynące z wdrażania równych szans zatrudnienia

Dlaczego przedsiębiorstwa wprowadzają politykę równych szans?

Rozwiązania, które podejmują firmy, mające na celu wprowadzenie polityki równych szans, choć są także działaniem wizerunkowym firmy, to wywodzą się przede wszystkim z przepisów prawnych związanych z zakazem dyskryminacji w miejscu zatrudnienia. Równie ważnym czynnikiem jest respektowanie przez przedsiębiorstwo zasady odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej i chęć podążania za nią. Niezależnie od motywacji podejście to skutkuje w praktyce wypracowaniem odpowiednich instrumentów, które mają na celu równe traktowanie już od pierwszego etapu czyli rekrutacji.

Rekrutacja równych szans – możliwa przy różnorodności kandydatów

Rekrutacja stanowi ważny proces w całej polityce równych szans. Podstawową praktyką jest przedstawienie możliwie najbardziej różnorodnej grupy kandydatów przez rekruterów. Jednorodny profil kandydatów skutkuje brakiem możliwości wprowadzenie polityki równych szans już na tym etapie. Jednorodność dotyczy nie tylko płci, ale także wieku czy ścieżki dotychczasowej kariery i zdobytego doświadczenia. Zdecydowana większość przedsiębiorstw zaczyna zauważać, że kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa są odpowiednio dobrani pracownicy, a oni z kolei zależą od efektywności doboru pracowników na etapie rekrutacji.

Kompetencje adekwatne do danego stanowiska kluczem przy rekrutacji

Podczas całego procesu rekrutacji powinny być brane jedynie cechy, które oczekiwane są od kandydata na danym stanowisku. Co oznacza, że analizowane powinny być jedynie jego umiejętności a nie cechy takie jak wiek, płeć czy światopogląd. To kompetencje są istotne. Podczas całego procesu rekrutacji nie powinny padać pytania dotyczące rodziny czy dyspozycyjności. Jeżeli selekcja zostanie przeprowadzona jedynie na podstawie merytorycznych kryteriów, wówczas gwarantuje to uzyskanie grona zróżnicowanych kandydatów. Pozwala to także na obiektywne podejście i możliwość wyboru najlepszych kandydatów na podstawie jasno określonych kryteriów.

Jasno określony przedział wynagrodzenia

Przejrzyste określenie wynagrodzenia za dane stanowisko za pomocą widełek cenowych zapobiega różnic w wynagrodzeniach. Jednocześnie daje pewność obecnym pracownikom, że zasady są jasne i nie występuje promowanie żadnej z grup. Nie ma także możliwości prowadzenia konkurencji cenowej. Daje to poczucie stabilności i pewność, że niezależnie od płci czy wieku osoba pracująca na tym samym stanowisku zarabia dokładnie tyle samo.

Wspólne projektowanie strategii rekrutacji

Podczas projektowania strategii rekrutacji dział HR może korzystać ze wsparcia istniejących w ramach firmy sieci, które wprowadzą zupełnie inną perspektywę. Dzięki temu znacznie zwiększają się szansę na uzyskanie zróżnicowanej puli kandydatów.

Pomoc doradcy podczas procesu rekrutacji

Ciekawym sposobem na wydobycie pełnego potencjału z pracowników jest wsparcie podczas procesu rekrutacji. Dzięki temu kandydat może zaprezentować w pełni swój potencjał, a pracodawca jest w stanie lepiej określić jego możliwości i znaleźć mu odpowiednie stanowisko pracy.

Kampanie informacyjne w szkołach

W niektórych branżach, przeważnie czysto technicznych, uzyskanie równowagi zatrudnienia jest szczególnie trudne. Jedną z metod jest prowadzenie kampanii informacyjnych oraz oferowanie programów mentorskich czy warsztatów, które mają na celu pokazanie możliwości związane z zatrudnieniem.

Korzyści dla firmy płynące z wdrażania równych szans zatrudnienia

Promowanie różnorodności zatrudnienia jest w dzisiejszych czasach istotne pod względem wizerunkowym, ale także płynie z tego wiele innych korzyści dla przedsiębiorstwa. Różnorodna grupa pracowników pomaga także wzbogacić kulturę organizacyjną. Różnorodny zespół ma wpływ na efektywność oraz kreatywność. Różnorodna grupa potencjalnych przyszłych pracowników danego przedsiębiorstwa to także większa szansa na wybór najlepszej osoby na dane stanowisko, dlatego decyzje podejmowane przez działy HR muszą być podejmowane w oparciu o fakty i umiejętności a nie przekonania.

Przeczytaj także inne treści z kategorii HR: Zarządzanie odgórne vs. oddolne

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak działy HR zarządzają równymi szansami zatrudnienia nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.