Dynamika zespołu jest odzwierciedleniem kultury organizacyjnej oraz środowiska pracy, w której zespół funkcjonuje. Na pozytywną bądź słabą dynamikę składa się wiele czynników, zarówno uwarunkowanych przez organizację, jak i samych pracowników. Kluczową kwestią w tym przypadku są osobowości, sposób oddziaływania i relacje pomiędzy członkami zespołu. Typ osobowości charakteryzuje daną osobę i wpływa na pełnioną przez nią rolę psychologiczną. Natomiast zbudowanie pozytywnych relacji w oparciu o wzajemny szacunek będzie decydowało o zdolności zespołu do odniesienia sukcesu, a tym samym zwiększenia wydajności pracy.

Dynamika zespołu – omówione zagadnienia:

  1. Dynamika zespołu
  2. Główne wartości pracy zespołowej
  3. Jak poprawić dynamikę grupy?
  4. Podsumowanie

Dynamika zespołu

Dynamikę zespołu (grupy) można zdefiniować, jako kompilację społecznych relacji, psychologicznych procesów, zjawisk, zdarzeń i efektów zachodzących w środowisku pracy. Termin dynamiki grupowej został użyty po raz pierwszy przez niemiecko-amerykańskiego psychologa Kurta Lewina. Opisując dynamikę grupy Lewin przyjął założenie, że całość dominuje nad częściami. Oznacza to, że grupa nie może być rozpatrywana, jako suma jednostek, ponieważ funkcjonowanie grupy, jako całości wpływa na indywidualne zachowania jej uczestników. Kluczową kwestią jest przynależność do danej grupy i współzależność pracowników.

Dynamika grupowa łączy ze sobą różne procesy, począwszy od kierownictwa i przywództwa, poprzez konflikty interpersonalne, aż do identyfikacji miejsca w grupie i kształtowania zasad spójności i zgodności. Wszystkie zjawiska społeczno-psychologiczne kształtują się pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania danej organizacji oraz integracji grupowej lub zróżnicowania.

Głównymi czynnikami determinującymi wydajność pracy zespołu są: zaspokojenie własnych potrzeb, pozytywne relacje, uczestnictwo w sprawach grupy, integracja, przyjazna atmosfera, prestiż grupy, rywalizacja pomiędzy konkurencyjnymi zespołami oraz efektywna współpraca wewnętrzna i zewnętrzna. Natomiast czynniki, które osłabiają dynamikę to przede wszystkim: agresywne zachowania, zakłócona komunikacja, nieudolność lidera, brak jasno sprecyzowanego celu, niedobór zasobów materialnych i ludzkich, słaba motywacja, niestabilność i brak pewności.

Główne wartości pracy zespołowej

Skuteczna i pozytywna dynamika zespołu w celu zwiększenia efektywności i wydajności pracy jest możliwa tylko w przypadku utworzenia zespołu w oparciu o takie wartości, jak:

  • Zaufanie– w celu wypracowania zaufania wszyscy członkowie zespołu muszą znać cele organizacji, utożsamiać się z nimi, znać wartość swojej pracy oraz mieć poczucie bezpieczeństwa w sprawie wynagradzania, motywowania i stabilności zatrudnienia. W atmosferze wzajemnego zaufania pracownicy na pewno będą pracować bardziej efektywnie i kreatywnie.
  • Odpowiedzialność– pracownicy powinni wykazywać poczucie odpowiedzialności za wyniki swojej pracy. Za pozytywne rezultaty powinni być chwaleni. W przypadku wystąpienia błędów lub niedociągnięć warto jest najpierw porozmawiać, zdiagnozować problem, a następnie wspólnie podjąć działania korygujące.
  • Transparentność w komunikacji – bez prawidłowej komunikacji nie jest możliwe wydajne funkcjonowanie zespołu. Wszystkie komunikaty, opinie i pomysły powinny być przekazywane w sposób czytelny i bez niedomówień. Uczestnicy grupy nie muszą się ze sobą we wszystkim zgadzać, ale muszą w sposób bezpośredni dać temu wyraz, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
  • Wydajność– nieważne jest ile czasu pracujemy razem, ale jak pracujemy. Jakie osiągamy wyniki i jaka jest efektywność realizowanych zadań. Dlatego należy zadbać o sposób wykorzystania czasu pracy, o konkretność spotkań roboczych, bez zbędnego przedłużania, aby wszystkie zadania mogły być wykonane terminowo.
  • Pozytywne nastawienie– jest wypadową do sprawnego funkcjonowania zespołu. Jeżeli jeden projekt nie wypali, nie należy popadać w negatywne nastroje, tylko wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i z większym zapałem przystąpić do realizacji nowych zadań. Nic tak destrukcyjnie nie wpływa na morale, jak wzajemnie zaraźliwy pesymizm.
Jak słaba dynamika zespołu wpływa na wydajność pracowników?

Jak poprawić dynamikę grupy?

W celu poprawy dynamiki zespołu roboczego należy usprawnić pracę, poprzez stworzenie odpowiedniej kultury i atmosfery organizacyjnej opartej na współpracy. Współpraca powinna być podstawową wartością, na rzecz rywalizacji i indywidualnych wyników. Podstawowym zaleceniem jest opracowanie wytycznych i planu dotyczących komunikacji. Należy określić kanały informacyjne (maile, telefon), preferowane dni i godziny spotkań oraz zasady komunikacji zespołowej.

Pracownicy, aby dobrze współpracować muszą być otwarci na wymianę informacji i pomysłów, po to aby w pełni zaangażować się w swoją pracę. Należy pamiętać, że różnica zdań nie jest sprzeczna z pracą zespołową. Tylko otwarte dyskusje i wymiana poglądów mogą być kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Promowanie pracy zespołowej jest również istotnym zaleceniem. Zgodnie z zasadą, że zespół może osiągnąć więcej niż pojedynczy pracownik. Pomocne w tym zakresie są kreatywne spotkania tzw. ,,burze mózgów”. Pracą zespołu powinien kierować lider. Jego rolą jest stworzenie przestrzeni do innowacji i współpracy. Dobry lider powinien doceniać zespół za dobrze wykonaną pracę. Nie powinien w takim przypadku szczędzić pochwał i gratulacji. To zawsze wpływa pozytywnie na morale i atmosferę w grupie.

Ważne też jest wspólne wyznaczanie celów. Menedżer, czy też lider powinien wyznaczyć główny cel, a członkowie grupy sposób osiągnięcia tego celu. Warto też integrować zespół w czasie wolnym od pracy. Wypracowanie relacji opartych na przyjaźni gwarantuje trwałość i solidarność zespołu, a w efekcie zwiększenie wydajności pracy.

Podsumowanie

Trudno sobie wyobrazić osiągnięcie sukcesu zarówno indywidualnego, jak i organizacji bez konstruktywnej współpracy pomiędzy uczestnikami grup roboczych. Współpraca jest wyznacznikiem wydajności, efektywności działań, innowacyjności, produktywności i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy przez zespół. Dobra dynamika zespołu umożliwia jej członkom dzielenie się umiejętnościami, talentami i pomysłami w drodze do osiągnięcia maksymalnej efektywności. Dlatego odpowiedź na pytanie jak słaba dynamika zespołu wpływa na wydajność pracy? Jest oczywista. Słaby zespół, źle kierowany, pracujący w atmosferze rywalizacji i zawiści nigdy nie osiągnie satysfakcjonujących wyników pracy.

Dynamika zespołu to nie wszystko, warto również zadbać o inne elementy, by wydajniej współpracować. W tym temacie sprawdź: Jak poprawić pracę zespołową w Twojej firmie w 2023?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak słaba dynamika zespołu wpływa na wydajność pracowników? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.